Korelace výsledků průtokové cytometriea morfologických nálezů v diagnosticemaligních lymfomů z B buněk


Korelace výsledků průtokové cytometriea morfologických nálezů v diagnosticemaligních lymfomů z B buněk

Východisko.
Imunofenotypizace maligních lymfomů je dnes již nezbytnou podmínkou pro jejich správnou klasifikacia následně pro stanovení terapie a prognózy pacienta (SZO). Přestože možnosti klasické imunohistologie v řezech(parafinových i zmražených) se v posledních letech významně rozšířily, je výhodné kombinovat je s vyšetřenímprůtokovou cytometrií. Hlavní předností průtokové cytometrie je možnost současné aplikace dvou a více protilátekznačených různými fluorochromy v jednom vzorku. Limitací je nutnost vyšetřovat pouze nativní materiál.Metody a výsledky. Metodu průtokové cytometrie jsme spolu s histologickým a imunohistochemickým vyšetřenímpoužili pro diagnostiku primárních non-Hodgkinských lymfomů z B buněk (B-NHL) a ke stagingu respektivek restagingu v kostní dřeni. Na sestavě 90 pacientů s prokázaným nebo suspektním B-NHL jsme zjistili shoduvýsledků v 89 % hodnocených primárních nádorů a v 85 % hodnocených kostních dření. Celková úspěšnost průtokovécytometrie pro určení infiltrace vzorku B lymfomem byla 89 %.Závěry. Imunofenotypizace pomocí průtokové cytometrie významně přispívá ke zpřesnění klasifikace maligníchlymfomů z B buněk. V některých případech není dokonce nutné doplnit imunohistochemické vyšetření. Obzvláštěvýhodné je využití metody při stanovení klonality pomocí povrchových markerů, kdy je průtoková cytometrievýznamně specifičtější i senzitivnější než imunohistochemické vyšetření v histologickém řezu. Využití imunofenotypizacepomocí průtokové cytometrie jako pomocné metody v korelaci s morfologickými nálezy zrychluje a zpřesňujediagnostiku maligních lymfomů z B buněk.

Klíčová slova:
maligní lymfomy, klonalita, lymfatické uzliny, kostní dřeň, průtoková cytometrie.


Correlation of Flow Cytometry and Morphological Findings in Diagnosis ofMalignant B-Cell Lymphomas

Background.
Immunophenotyping of malignant lymphomas becomes necessary for the correct classification, forthe design of therapy and for prognosis projection (WHO). Although the spectrum of classic immunohistochemical(IHC) examinations in paraffin embedded or frozen sections has recently considerably extended, IHC shouldpreferably be combined with flow cytometry. The main advantage of flow cytometry is a synchronous applicationof two or more antibodies marked with various fluorochromes in one sample. The method is limited by utilizingnative material only.Methods and Results. The flow cytometry combinedwith histological and IHC investigations were used in diagnosisof primary non-Hodgkin’s lymphomas of B-cell origin (B-NHL) and for bone marrow staging or restaging. Westudied 90 patients with confirmed or suspected B-NHL and we found a good correlation in 89 % of samples ofprimary lymphomas and in 85 % of bone marrow samples when IHC and flow cytometry results were compared.The overall efficacy of the flow cytometry determination in lymphoma infiltration of the samples was 89 %.Conclusions. Immunophenotyping utilizing flow cytometry contributes to diagnosis and classification of B-celllymphomas in the significant proportion of investigated patients. In some cases it is even unnecessary to employIHC examination of tissue sections. The method is especially suitable for determination of monoclonal populationsof B-cells by detection of cell surface markers because it is more specific and sensitive than IHC. The immunophenotypingby flow cytometry as an auxiliary method and in correlation with morphological findings it can make thediagnosis of B-cell lymphomas faster and more specific.

Key words:
malignant lymphomas, monoclonality, lymph nodes, bone marrow, flow cytometry.


Autoři: P. Manďáková;  V. Campr;  R. Kodet
Působiště autorů: Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 651-655
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Imunofenotypizace maligních lymfomů je dnes již nezbytnou podmínkou pro jejich správnou klasifikacia následně pro stanovení terapie a prognózy pacienta (SZO). Přestože možnosti klasické imunohistologie v řezech(parafinových i zmražených) se v posledních letech významně rozšířily, je výhodné kombinovat je s vyšetřenímprůtokovou cytometrií. Hlavní předností průtokové cytometrie je možnost současné aplikace dvou a více protilátekznačených různými fluorochromy v jednom vzorku. Limitací je nutnost vyšetřovat pouze nativní materiál.Metody a výsledky. Metodu průtokové cytometrie jsme spolu s histologickým a imunohistochemickým vyšetřenímpoužili pro diagnostiku primárních non-Hodgkinských lymfomů z B buněk (B-NHL) a ke stagingu respektivek restagingu v kostní dřeni. Na sestavě 90 pacientů s prokázaným nebo suspektním B-NHL jsme zjistili shoduvýsledků v 89 % hodnocených primárních nádorů a v 85 % hodnocených kostních dření. Celková úspěšnost průtokovécytometrie pro určení infiltrace vzorku B lymfomem byla 89 %.Závěry. Imunofenotypizace pomocí průtokové cytometrie významně přispívá ke zpřesnění klasifikace maligníchlymfomů z B buněk. V některých případech není dokonce nutné doplnit imunohistochemické vyšetření. Obzvláštěvýhodné je využití metody při stanovení klonality pomocí povrchových markerů, kdy je průtoková cytometrievýznamně specifičtější i senzitivnější než imunohistochemické vyšetření v histologickém řezu. Využití imunofenotypizacepomocí průtokové cytometrie jako pomocné metody v korelaci s morfologickými nálezy zrychluje a zpřesňujediagnostiku maligních lymfomů z B buněk.

Klíčová slova:
maligní lymfomy, klonalita, lymfatické uzliny, kostní dřeň, průtoková cytometrie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa