Časopis lékařů českých - Informácie o časopise

Časopis lékařů českých je vydáván Českou lékařskou společností J. Ev. Purkyně jako časopis interdisciplinární a přísně vědecký, publikující přehledové články a původní vědecké práce ze všech oborů medicíny. Přináší rovněž kazuistiky, kapitoly z dějin medicíny, v omezené míře recenze nejnovějších knih a osobní zprávy.

Časopis lékařů českých je nejstarší česky vydávané periodikum pro lékaře; první číslo vydal Jan Evangelista Purkyně v lednu 1862. Navazujíc na tuto tradici redakce usiluje o naplnění představ o klinicky orientovaném měsíčníku, atraktivním pro medicínské odborníky napříč obory a zdravotnickými pracovišti různého charakteru. Redakce vítá práce splňující požadavky uvedené v Pokynech pro autory a předem děkuje ochotným recenzentům, bez kterých udržení vysoké odborné kvality není možné.

ISSN 0008-7335 (Print)
ISSN 1805-4420 (Online)

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
e-mail: petr.sucharda@lf1.cuni.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2

REDAKČNÍ RADA

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11, 128 01 Praha 2

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Ústav biofyziky 1. LF UK
Salmovská 1, 120 00 Praha 2

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) 2. LF UK a FNM a IPVZ
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

MUDr. Otto Herber

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Nerudova 686, 278 01 Kralupy nad Vltavou

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

2. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

1. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

3. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Osteocentrum LF UK a FNHK
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30, 128 08 Praha 2

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Farmakologický ústav 2. LF UK
Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

Předplatné

Vychází 8× ročně.

Předplatné na rok 800 Kč

Jednotlivé číslo 100 Kč

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2 
Mgr. Silvie Hájková
tel.: 296 181 805
mobil: 778 775 059
e-mail: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9

P.O.BOX 183,

830 00 Bratislava 3

Tel: 02/4989 3566 , 3563, 0800 188 826

e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

Pokyny pro autory a recenzenty

ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH

je vydáván Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně jako časopis interdisciplinární a přísně vědecký, publikující přehledové články a původní vědecké práce ze všech oborů medicíny. Přináší rovněž kazuistiky, kapitoly z dějin medicíny, v omezené míře recenze nejnovějších knih a osobní zprávy či další aktuality. Aktuálně vychází 8 čísel ročně, v rozsahu cca 50 tiskových stran na jedno vydání.

 

OBECNÉ POŽADAVKY NA RUKOPISY

K publikaci v Časopisu lékařů českých může být přijat pouze příspěvek, který nebyl a nebude publikován v jiném časopisu.

Autor (první autor) je odpovědný za věcnou správnost použitých postupů a pravdivost vlastních výsledků. Spoluautorem může být pouze ten, kdo se podílel na získání poznatků/výsledků a jejich zpracování či významnou měrou přispěl k formulacím a/nebo závěrům práce.

Text musí odpovídat platné pravopisné normě, včetně syntaxe (větné stavby). Velkou pozornost věnujte zkratkám, značkám, číslům a číslovkám – příklady správného použití lze nalézt např. na http://prirucka.ujc.cas.cz/. Redakce si vyhrazuje právo provést jazykovou úpravu textu.

Při autorské korektuře není možné měnit smysl nebo rozsah textu. Korektury vracejte obratem, nejpozději však do 7 dnů od data odeslání z redakce. Na pozdější autorské korektury nemůže být z časových důvodů brán zřetel.

MÍRY, HMOTNOSTI, JEDNOTKY

Výsledky chemických, fyzikálních i klinických vyšetření se uvádějí v jednotkách SI normy (Système international d'unités). Hodnoty pulzu, teploty a krevního tlaku je možné uvádět v konvenčních jednotkách.

NÁZVY LÉČIV

U léčivých přípravků se uvádějí názvy účinných látek − generické, nikoliv komerční.

ZKRATKY A SYMBOLY

Pokud je použita zkratka, musí jejímu prvnímu použití v textu předcházet plný název. V nadpisu a souhrnu nelze zkratky použít. Na konci příspěvku je třeba povinně uvést seznam zkratek s jejich vysvětlením v abecedním pořadí.

TABULKY

Tabulky musejí být přehledné a srozumitelné. Rozsáhlé tabulky přeplněné daty nebudou přijaty. Vyvarujte se prosím nadměrného používání mezerníku či tabulátorů při odsazování (při jakékoliv změně formátu či velikosti písma se takto „upravená“ tabulka zcela graficky „rozhodí“). Každá tabulka musí být opatřena popisem (názvem), případně vysvětlivkami a symboly statistického hodnocení. Odkaz na číslo tabulky (tab. 1) musí být uveden na příslušném místě v textu.

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

Obrázky a fotografie musejí mít profesionální úroveň. Pérovky, fotografie a výstupy z přístrojů přijímá redakce ve formátech .tif a .jpg (eventuálně .pdf), grafy v zpracované v programu Excel pro jednobarevný tisk. Pokud jsou obrázky ve formátu .jpg, je třeba užít velkého rozlišení (tiskové rozlišení 300 dpi; nejlépe kompresní poměr 10–12) z důvodů kvality. Názvy obrázkových souborů musejí vycházet ze jména prvního autora a čísla obrázku (např. Macek1.tif). Autor je povinen zbavit dokumentaci osobních iniciál pacienta. Odkaz na číslo obrázku (grafu) (obr. 1, graf 1) musí být uveden na příslušném místě v textu.

Důležité upozornění: Redakce přijímá veškeré ilustrace pouze jako samostatné objekty (1 snímek či graf = 1 soubor .jpg, .tif, .pdf), nikoliv jako „komponované“ či „kreslené“ objekty (a vkládané snímky) přímo v programech Word, PowerPoint apod. Týká se to zejména různých schémat, algoritmů ad. Takto vytvářená „domácí“ grafika má tendenci při jakémkoliv převodu, přeformátování nebo jen otevření v PC s jinou verzí systému/editoru zcela kolabovat a zpravidla se nezobrazí správně.

KLÍČOVÁ SLOVA

3−10 klíčových slov uveďte pod souhrnem/abstraktem, a to česky i anglicky. Užívejte termínů/hesel z Index Medicus (tezaurus MeSH – https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

LITERATURA

Smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace, na něž se autor v textu odvolává. Nesmějí se uvádět práce jen z důvodů formálních. Citace uvádějte v pořadí, v jakém se vyskytují v textu. V textu citace vyznačte číslem v závorce, např. (1). Vyhýbejte se odkazům na abstrakta, „nepublikovaná pozorování“ a „osobní sdělení“. Správnost odkazu (citace) bude redakcí namátkově ověřena. Při citacích neopomíjejte domácí autory a publikace.

Je nezbytné uvádět citaci (název práce) v jazyce, ve kterém byla publikována. Anglické překlady českých (slovenských, německých atd.) prací nebudou akceptovány.

Příklady citací článku z domácího nebo zahraničního periodika (1), monografické publikace (2), příspěvku v monografické publikaci (3), příspěvku ve sborníku (4), na internetu (5)2:

 1. Surratt H, O’Grady C, Kurtz S et al. Reductions in prescription opioid diversion following recent legislative interventions in Florida. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2014; 23: 314–320.
  Neckař P, Syková E. Kmenové buňky v ortopedii. Čas Lék Čes 2015; 154: 107–109.3

 2. Dominik J, Žáček P. Chirurgie srdečních chlopní (...nejen pro kardiochirurgy) ve 200 vyobrazeních. Grada Publishing, Praha, 2008.

 3. Jiskra J. Autoimunitní polyorgánové syndromy. In: Límanová Z (ed.): Štítná žláza. Trendy soudobé endokrinologie, sv. 2. Galén, Praha, 2006: 227–237.

 4. Dunovský J. Úmluva o právech dítěte a práva dětí v České republice. In: Sborník z 1. mezinárodní konference o dětských právech. Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice, 2003, s. 5–15.

 5. Horák J. Standardní diagnostický a terapeutický postup u genetické (hereditární) hemochromatózy. Dostupné na: http://www.ceska-hepatologie.cz/index.php? node=43

POUŽITÍ CIZÍCH MATERIÁLŮ

Materiály (schémata, obrázky, grafy aj.) převzaté z jiných pramenů/publikací mohou být publikovány pouze s písemným souhlasem osoby/nakladatelství, které mají příslušné autorské/nakladatelské právo (copyright ©). Vyžádejte si svolení i od autorů prací v tisku, nepublikovaných dat, případně osobního sdělení. Písemné potvrzení zašlete NTS spolu s prohlášením autorů (viz níže).

ETICKÉ ASPEKTY

V případech výzkumu s pacienty či dobrovolníky přiložte čestné prohlášení, že studie byla před zahájením schválena místní etickou komisí. Zásadně neuvádějte na ilustrujícím materiálu jména či iniciály pacientů nebo nemocniční či protokolová čísla. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy ústavní nebo národní předpisy a směrnice pro chov a experimentální používání zvířat, nebo přiložte čestné prohlášení o souhlasu místní etické komise.

PROHLÁŠENÍ O STŘETU ZÁJMŮ

Každý článek publikovaný v odborném časopisu je třeba doprovodit čestným prohlášením autora, zda práce byla, či nebyla ovlivněna (přímo či nepřímo) firemními zájmy. Čestné prohlášení připojte na závěr svého příspěvku.

Doporučeným minimálním textem je:

 • a) Autor práce prohlašuje, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku není ve střetu zájmů a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou. Toto prohlášení se týká i všech spoluautorů (jsou-li).

 • b) Autor prohlašuje, že v souvislosti se vznikem a tématem článku byl v uplynulých 24 měsících smluvně vázán se společností XY, obdržel finanční podporu od firmy XY pro provedení práce a publikaci, firma XY podpořila jeho účast na odborné akci, je členem poradního sboru společnosti XY atd. (vybrat odpovídající).

První autor publikace je zodpovědný za to, že text publikace bude doprovázen sdělením podle odstavce (a) nebo (b) podle skutečné situace jeho i všech spoluautorů.

GRANTOVÁ PODPORA, UVEDENÍ DEDIKACE

Informace o případné podpoře grantem (plný název agentury a číslo grantu) se uvádí na konci příspěvku. Uvedení grantové dedikace je zpoplatněno částkou 2000 Kč. Tyto prostředky jsou využity mj. na recenzní řízení − honorování externích recenzentů.

 

POVINNÁ STRUKTURA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ČLÁNKŮ

Níže jsou přehledně uvedeny všechny povinné součásti a formální náležitosti textů (dle jednotlivých typů článků). Při absenci některé z těchto součástí bude autorovi text automaticky vrácen k doplnění chybějícího.

 

PŮVODNÍ PRÁCE

Stručný, výstižný název práce − česky i anglicky

Celé jméno autora (resp. jména všech autorů) bez titulů; úřední názvy aktuálních pracovišť, město, popř. stát (nejedná-li se o Českou republiku).

Strukturovaný abstrakt − česky a anglicky (Summary), max. rozsah 200 slov s následujícím členěním:

 • Východisko, popis problému, cíl práce.
 • Metodika práce a charakteristika souboru nebo sledované skupiny.
 • Nejvýznamnější výsledky vyjádřené slovně, eventuálně numericky.
 • Závěry, jež z dané studie vyplývají.

Klíčová slova: 3–10 slov − česky a anglicky

Vlastní text: Úvod – Metodika – Výsledky – Diskuse – Závěr.
Text je třeba pro přehlednost členit pomocí mezititulků.

Prohlášení o střetu zájmů

Případná grantová dedikace

Seznam použitých zkratek

Literatura

Adresa pro korespondenci: celé jméno (prvního, eventuálně korespondenčního autora) s tituly, adresa, e-mail, telefon.

 

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK, KAZUISTIKA, AKTUÁLNÍ TÉMATA, SPECIÁLNÍ SDĚLENÍ

Stručný, výstižný název práce − česky i anglicky

Celá jména autora/-ů bez titulů; úřední názvy pracovišť, město, popř. stát (nejedná-li se o Českou republiku).

Souhrn − česky a anglicky (Summary), max. rozsah 200 slov, není nutné vnitřní členění.

Klíčová slova: 3–10 slov − česky a anglicky

Vlastní text: Text je třeba pro přehlednost členit pomocí mezititulků a jasně vymezit Úvod i Závěr.

Prohlášení o střetu zájmů

Případná grantová dedikace

Seznam použitých zkratek

Literatura

Adresa pro korespondenci: celé jméno (prvního, eventuálně korespondenčního autora) s tituly, adresa, e-mail, telefon.

 

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ, ZPRÁVY Z KONFERENCÍ, DOPISY REDAKCI, DISKUSE

Stručný, výstižný název práce − česky i anglicky

Celá jména autora/-ů bez titulů; úřední názvy pracovišť, město, popř. stát (nejedná-li se o Českou republiku).

Vlastní text: Delší text je třeba pro přehlednost členit pomocí mezititulků a jasně vymezit Úvod i Závěr.

Literatura

Adresa pro korespondenci: celé jméno (prvního, eventuálně korespondenčního autora) s tituly, adresa, e-mail, telefon.

 

PŘEDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ REDAKCI A DALŠÍ TECHNICKÉ POKYNY

REDAKCÍ NEVYŽÁDANÉ ČLÁNKY

Pro vkládání (submit) nevyžádaných článků a další práci s nimi je vytvořen redakční on-line systém Orel sloužící k urychlení a zjednodušení práce i komunikace mezi autory, redakcí, recenzenty ad. Pro přihlášení do systému se stačí zaregistrovat na hlavní stránce portálu www.proLekare.cz 
V tu chvíli je registrovanému automaticky přidělena i role autora pro ČLČ.

Redakční systém Orel je on-line k dispozici zde
http://orel.prolekare.cz
Přihlášení do něj je po registraci stejné jako na portál proLekare.cz 
Přihlášený autor má volný přístup do systému a může vkládat články.
Stručný manuál k práci se systémem je k dispozici zde:
http://www.prolekare.cz/manual-pro-autory
Klíčové jsou v manuálu body 1.4 a 1.5.

V případě dotazů či nejasností při práci se systémem prosím kontaktujte redaktora Mgr. Martina Čermáka: martin.cermak@meditorial.cz

REDAKCÍ VYŽÁDANÉ ČLÁNKY

Rukopisy redakcí vyžádaných článků zasílejte přímo vedoucímu redaktorovi elektronicky (spojení níže), se všemi požadovanými náležitostmi, ve formátu .docx (.doc), v jednom souboru včetně tabulek (pokud jsou ve formátu .docx/.doc), popisků a legend k obrázkům/grafům. Jako samostatné soubory zasílejte obrázky a grafy (v obvyklých grafických formátech − viz výše), jednoznačně pojmenované (např. <Novak_scabies_obr4.jpg>).

 

RECENZNÍ ŘÍZENÍ

Každý rukopis je hodnocen redakcí. Původní práce, přehledová či aktuální sdělení a kazuistiky procházejí recenzním řízením. Informace o přijetí/nepřijetí bude podána zpravidla do 3 měsíců.

Redakce nepřijme práce:

 • neodpovídající uvedeným obsahovým i formálním požadavkům;
 • nepříznivě posouzené recenzenty; 
 • jestliže v poslední době práci stejného tématu přijala nebo již publikovala;
 • není-li v záměru redakce a poslání časopisu danou problematiku publikovat.

 

KONTAKT NA VEDOUCÍHO REDAKTORA

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 1, 128 08  Praha 2

e-mail: petr.sucharda@lf1.cuni.cz


1 Tyto „Pokyny pro autory“ jsou v souladu s „Jednotnými požadavky na úpravu rukopisů určených k publikaci v lékařských a biologických časopisech“ (3. revize, 1988, Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals), publikovanými v úplném překladu v Čas Lék Čes 2000; 139(1): 31.

2 Citace z internetu používejte výjimečně, jen pokud citovaný materiál nebyl publikován ve standardních periodikách. Redakce si vyhrazuje právo citace z internetu odmítnout.

3 Zkratky názvů časopisů viz např.: http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=eng

Kontakt

Vedoucí redaktor:
MUDr. Petr Sucharda, CSc.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
e-mail: petr.sucharda@lf1.cuni.cz

Redaktor:
Mgr. Martin Čermák

Vydává: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s.
               Sokolská 31
               120 26 Praha 2

Pro ČLS JEP připravuje MeDitorial, s. r. o.
               Sokolská 31/490
               120 26 Praha 2

Výroba a tisk
Ocean Design

Inzerce: ČLS JEP z. s.
               Sokolská 31
               120 26 Praha 2
               tel: 224 266 223
               email: nto@cls.czczma@cls.cz

V ČR rozšiřuje:
Nakladatelství Olympia, s. r. o.
Werichova 973
252 64 Velké Přílepy

V SR rozšiřuje:
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., 
P. O. BOX 183, 
Stará Vajnorská 9
830 00 Bratislava
infolinka: +421 800 188 826
e-mail: info@ipredplatne.sk
            objedavky@ipredplatne.sk
www.ipredplatne.sk

Zasílání rukopisů - viz pokyny pro autory:
www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-pokyny

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa