Trendy a výsledky operací mitrální chlopně


Trendy a výsledky operací mitrální chlopně

Východisko.
Autoři hodnotí retrospektivně soubor 303 nemocných, operovaných za 7 let pro onemocnění mitrálníchlopně. Náhrada mitrální chlopně byla provedena u 271 nemocných (89,4 %), mitrální plastika u 32 nemocných(10,6 %). Samostatných náhrad mitrální chlopně bylo provedeno 70 (23,1 %), v kombinaci s dalším výkonem 201náhrad (66,3 %). Mitrální plastiky byly ve všech případech provedeny v kombinaci s dalším výkonem, nejčastějis revaskularizací u 27 nemocných.Metody a výsledky. Celková mortalita u náhrad mitrálních chlopní byla 7,7 % při převaze kombinovaných výkonůvčetně výkonů akutních. V období 1996–1998 byla mortalita u náhrad 8,6 %, v letech 1999–2002 potom 6,5 %. Zeskupiny nemocných s mitrální plastikou zemřeli 4 nemocní, tj. 12,5 %, a ve všech případech se jednalo o urgentnínebo emergentní kombinované výkony. Průměrná doba hospitalizace byla 7,5 dne. Pooperační Q-IM jsme zaznamenaliu 1 pacienta, tj. v 0,41 %, revizi pro krvácení u 16 nemocných (5,3 %) a neurologické komplikace u 14nemocných (4,6 %).Závěry. Časné výsledky náhrad mitrálních chlopní jsou srovnatelné nebo u některých kombinovaných výkonů lepší,než jsou uváděny v literatuře i mezinárodním registru. V etiologii je patrný relativní úbytek revmatických vad a vyššívýskyt ischemických a degenerativních postižení. Práce podtrhuje trend zlepšujících se výsledků v této oblastikardiochirurgie, ukazuje na další možnosti a cesty rozvoje v oblasti chirurgické léčby onemocnění mitrální chlopněa zdůrazňuje nutnost časnější indikace k operaci.

Klíčová slova:
mitrální chlopeň, mortalita, časné výsledky, taktika a technika chirurgické léčby.


Trends and Results in the Mitral Valve Surgery

Backround.
Reprospective study of 303 patients with mitral valve surgery operated in the last 7 years is evaluated.A mitral valve replacement was done in 271 patients (89,4 %), mitral valve reconstruction in 32 patients (10,6 %).Only the replacement of mitral valve was done in 70 patients (23,1 %), replacement in combination with some otherintervention, most frequently the revascularization was done in 27 patients.Methods and Results. The total mortality in mitral valve replacements was 7,7 % with the prevalence of combinedsurgery, including the acute cases. Mortality for patients with prosthetics was 8,6 % during 1996 to 98, and only6,5 % in the following years. From patients with the mitral reconstruction four has died (12,5 %), all were acute oremergent cases with combined surgery. The average length of hospitalisation was 7,5 days. Postoperative Q-IMoccurred in one patient (0.41 %), revision for bleeding was necessary in 16 patients (5,3 %), neurological complicationsdeveloped in 14 patients (4,6 %).Conclusions. Results of early mitral replacements are comparable or in some combined surgeries better to the resultsgiven in the literature or in the international register. In the aetiology of disease, a comparative decrease of rheumaticorigin and an increase of ischaemic and degenerative disorders become apparent. The paper demonstrates improvingresults in this field of cardiosurgery, shows the new trends in the development of surgical treatment of the mitralvalve and it also stresses the necessity of early indication to the surgery.

Key words:
mitral valve, mortality, strategy and methods of surgical treatment.


Autoři: J. Lindner 1,2;  V. Vondráček 1;  M. Stříteský 1;  T. Grus 2;  Vaněk I . 1;  M. Pavlikova 3
Působiště autorů: II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha 2EuroMISE centrum – Kardio, Praha 3Ústav informatiky AV ČR, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 365-369
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Autoři hodnotí retrospektivně soubor 303 nemocných, operovaných za 7 let pro onemocnění mitrálníchlopně. Náhrada mitrální chlopně byla provedena u 271 nemocných (89,4 %), mitrální plastika u 32 nemocných(10,6 %). Samostatných náhrad mitrální chlopně bylo provedeno 70 (23,1 %), v kombinaci s dalším výkonem 201náhrad (66,3 %). Mitrální plastiky byly ve všech případech provedeny v kombinaci s dalším výkonem, nejčastějis revaskularizací u 27 nemocných.Metody a výsledky. Celková mortalita u náhrad mitrálních chlopní byla 7,7 % při převaze kombinovaných výkonůvčetně výkonů akutních. V období 1996–1998 byla mortalita u náhrad 8,6 %, v letech 1999–2002 potom 6,5 %. Zeskupiny nemocných s mitrální plastikou zemřeli 4 nemocní, tj. 12,5 %, a ve všech případech se jednalo o urgentnínebo emergentní kombinované výkony. Průměrná doba hospitalizace byla 7,5 dne. Pooperační Q-IM jsme zaznamenaliu 1 pacienta, tj. v 0,41 %, revizi pro krvácení u 16 nemocných (5,3 %) a neurologické komplikace u 14nemocných (4,6 %).Závěry. Časné výsledky náhrad mitrálních chlopní jsou srovnatelné nebo u některých kombinovaných výkonů lepší,než jsou uváděny v literatuře i mezinárodním registru. V etiologii je patrný relativní úbytek revmatických vad a vyššívýskyt ischemických a degenerativních postižení. Práce podtrhuje trend zlepšujících se výsledků v této oblastikardiochirurgie, ukazuje na další možnosti a cesty rozvoje v oblasti chirurgické léčby onemocnění mitrální chlopněa zdůrazňuje nutnost časnější indikace k operaci.

Klíčová slova:
mitrální chlopeň, mortalita, časné výsledky, taktika a technika chirurgické léčby.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa