Regulace receptorových funkcí v CNS


Regulace receptorových funkcí v CNS

Základním předpokladem existence živého organizmu je schopnost přizpůsobovat se nejen vnějším, ale i vnitřnímpodmínkám. Platí to o receptorech, které jsou schopny během krátkých časových úseků měnit intenzitu signálu,který přenášejí do nitra buňky. To se týká všech receptorových struktur, ať již jsou to receptory cytoplazmatické, čimembránové. Článek se soustředí na regulační mechanizmy, které existují u receptorů spřažených s G proteiny.Utěchto proteinových strukturmůže, pokud se extracelulární signál významně změní, nastat homologní a heterologníregulace. Homologní regulace znamená, že se mění vlastnosti právě toho receptorového systému, který je extracelulárnímsignálem ovlivňován. Heterologní regulace znamená, že se mění vlastnosti i toho receptorového systému,který nebyl ovlivněn extracelulárním signálem. Tyto změny můžeme chápat jako jednu z úrovní udržování homeostázy.Homologní, ale i heterologní regulace mají své místo v řadě fyziologických pochodů nastávajících, ale mohouse uplatňovat i v pochodech, které probíhají v rámci patogeneze. Nejvýznamnější příklady těchto dějů, s důrazemna centrální nervstvo, v tomto přehledu uvádíme.

Klíčová slova:
receptory spřažené s G proteiny, homologní regulace, heterologní regulace, fosforylace, receptorovénemoci.


Regulation of Receptor Function in the Central Nervous System

The basic condition of life is capability to adapt not only to external but also to internal milieu conditions. I.e.receptors are able to change the intensity of signal transduction from the extracellular to the intracellular compartmentin a short period. In a specific manner it concerns all receptor structures, both if they are located in cytoplasm orwithin the membrane. This review concentrates to the mechanisms existing in G protein-coupled receptors. Thoseprotein structures can undergo a homologous or heterologous regulation. Homologous regulation means that onlythe properties of a receptor system influenced via extracellular signalling are changed. Heterologous regulationmeans, that receptor properties are changed despite that the extracellular signalling did not influence the receptor.It is possible to consider such changes as one of the level o homeostasis. Both homologous and heterologousregulations are essential for many physiological and pathophysiological processes. The most important examples ofthese processes, especially in the central nervous system, are reviewed here.

Key words:
G protein-coupled receptors, homologous regulation, heterologous regulation, phosphorylation, CNSreceptor malfunction.


Autoři: J. Mysliveček;  S. Trojan
Působiště autorů: Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 340-350
Kategorie: Články

Souhrn

Základním předpokladem existence živého organizmu je schopnost přizpůsobovat se nejen vnějším, ale i vnitřnímpodmínkám. Platí to o receptorech, které jsou schopny během krátkých časových úseků měnit intenzitu signálu,který přenášejí do nitra buňky. To se týká všech receptorových struktur, ať již jsou to receptory cytoplazmatické, čimembránové. Článek se soustředí na regulační mechanizmy, které existují u receptorů spřažených s G proteiny.Utěchto proteinových strukturmůže, pokud se extracelulární signál významně změní, nastat homologní a heterologníregulace. Homologní regulace znamená, že se mění vlastnosti právě toho receptorového systému, který je extracelulárnímsignálem ovlivňován. Heterologní regulace znamená, že se mění vlastnosti i toho receptorového systému,který nebyl ovlivněn extracelulárním signálem. Tyto změny můžeme chápat jako jednu z úrovní udržování homeostázy.Homologní, ale i heterologní regulace mají své místo v řadě fyziologických pochodů nastávajících, ale mohouse uplatňovat i v pochodech, které probíhají v rámci patogeneze. Nejvýznamnější příklady těchto dějů, s důrazemna centrální nervstvo, v tomto přehledu uvádíme.

Klíčová slova:
receptory spřažené s G proteiny, homologní regulace, heterologní regulace, fosforylace, receptorovénemoci.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa