Multirezistentní tuberkulóza v České republice(1999–2001)


Multirezistentní tuberkulóza v České republice(1999–2001)

Východisko.
Multirezistentní tuberkulóza (MDR TB) je definována jako onemocnění vyvolané kmenem Mycobacteriumtuberculosis rezistentním minimálně na kombinaci antituberkulotik (AT) izoniazid a rifampicin. Jedná seo případy specifického onemocnění, kde selhává kauzální antituberkulózní terapie, což s sebou přináší riziko šířenípůvodce nákazy v populaci. Cílem studie bylo získat přesné informace o „velikosti problému“ MDR TB v ČR,provést testy citlivosti multirezistentních (MDR) kmenů M. tuberculosis na AT a další antibakteriální látky a navrhnoutspektrum farmakopreparátů vhodných k terapii MDR TB. Dalším cílem bylo posoudit podíl genetickyidentických resp. příbuzných kmenů na vzniku MDR TB a uvést naše výsledky do mezinárodních souvislostí.Metody a výsledky. V Národní referenční laboratoři pro mykobakterie (NRLM) bylo soustředěno celkem 2813kmenůM. tuberculosis izolovaných v mykobakteriologických laboratořích ČR v období 1999–2001. U těchto kmenůbyla metodami podle Doporučených standardních metod v mikrobiologii mykobakteriálních infekcí (NRLM, SZÚ,Praha 1998) zjištěna citlivost na základní antituberkulotika, ve skupině multirezistentních kmenů také citlivost/rezistencena další AT a antibakteriální léky. U všech MDR kmenů byla rovněž provedena analýza DNA (DNAfingerprinting, restrikční analýza, RFLP – Restriction Fragment Length Polymorphism). MDR tuberkulózou onemocnělocelkem 39 osob, které v jednotlivých letech sledovaného období vylučovaly 56 kmenů M. tuberculosis.Průměrný procentuální podíl MDR TB činil 1,96 (1,7–2,4) % ze všech případů bacilární tuberkulózy. Nejčastějšímtypem multirezistence byla současná rezistence na 4 ze základních antituberkulotik (izoniazid, rifampicin, etambutola streptomycin), která byla potvrzena u 48,2 % MDR kmenů.Závěry. Jako nejnadějnější účinné farmakopreparáty byly označeny isepamicin (Isepacin), clofazimin (Lampren),capreomycin (Capastat) a amikacin (Amikin, Amikozit, Miacin). Při určování RFLP profilů (DNA analýza) shlukovou– klastrovou – analýzou bylo zjištěno, že převažující část kmenů, 61,5 %, byla zařazena celkem do 8 klastrů,v ostatních případech se jednalo o kmeny neklastrované. Mezi osobami, vylučujícími kmeny klastrované a neklastrovanéneexistovaly významné odchylky ani po stránce geografické, ani po stránce populační struktury. Předběžnévýsledky porovnání s restrikčními profily kmenů z mezinárodní databázeMDRM. tuberculosis svědčí pro unikátnostprofilů „českých“ kmenů, které prozatím nebyly izolovány v jiných státech a regionech.

Klíčová slova:
mutlirezistentní tuberkulóza, testy citlivosti, antituberkulotika, RestrictionFragment Length Polymorphism (RFLP), analýza DNA.


Multidrug-Resistant Tuberculosis in the Czech Republic(1999–2001)

Background.
Multidrug-resistant (MDR) tuberculosis, defined as a disease caused by Mycobacterium tuberculosisstrains,which are resistant tomore antituberculous drugs (at least to isoniazid and rifampicin), is a problemfrequentlydiscussed in the Czech Republic. Cases of specific disease refractive to causal antituberculous therapy are associatedwith the risk of the spread of the causative agent among the population.Methods and Results. The National Reference Laboratory for Mycobacteria collected 2813 Mycobacteriumtuberculosis strains isolated by Czech mycobacteriological laboratories in 1999 to 2001. All strains were tested forsusceptibility to basic antituberculous drugs and then theMDR strains were further tested for susceptibility/resistanceto other antituberculous and antibacterial drugs. TheMDR strainswere studied byDNAanalysis (DNAfingerprintingrestriction analysis, RFLP – Restriction Fragment Length Polymorfism) as well. Thirty-nine patients who had MDRtuberculosis were excretors of 56 Mycobacterium tuberculosis strains. In average, MDR tuberculosis accounted for1.96 % (1,7–2,4) of all cases of bacillary tuberculosis. The most frequent type of the multidrug resistance was thatresistant to four basic antituberculous drugs (isoniazid, rifampicin, ethambutol and streptomycin). It was confirmedin 48.2 % multidrug resistant strains.Conclusions. Isepamicin, clofazimin, capreomycin and amikacin are considered to be the most promising antituberculosisdrugs. Based on RFLP profiles, 61.5 % of strains were placed into 8 clusters while the other strainsremained unclustered. No significant differences in geographical distribution and population structure were foundbetween the excretors of clustered strains and those of unclustered strains. Preliminary comparison with restrictionprofiles of the MDR Mycobacterium tuberculosis strains in the international database suggests the uniqueness ofCzech strains showing the profiles not found elsewhere to date.

Key words:
Mycobacterium tuberculosis, multidrug-resistant tuberculosis (MDR TB), susceptibility testing, antituberculousdrugs, Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP).


Autoři: M. Havelková;  I. Hynčicová-Zemanová;  V. Príkazský;  M. Šlosárek;  J. Janota
Působiště autorů: Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Odborná skupina mykobakteriálních infekcí a NRLM SZÚ, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 356-364
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Multirezistentní tuberkulóza (MDR TB) je definována jako onemocnění vyvolané kmenem Mycobacteriumtuberculosis rezistentním minimálně na kombinaci antituberkulotik (AT) izoniazid a rifampicin. Jedná seo případy specifického onemocnění, kde selhává kauzální antituberkulózní terapie, což s sebou přináší riziko šířenípůvodce nákazy v populaci. Cílem studie bylo získat přesné informace o „velikosti problému“ MDR TB v ČR,provést testy citlivosti multirezistentních (MDR) kmenů M. tuberculosis na AT a další antibakteriální látky a navrhnoutspektrum farmakopreparátů vhodných k terapii MDR TB. Dalším cílem bylo posoudit podíl genetickyidentických resp. příbuzných kmenů na vzniku MDR TB a uvést naše výsledky do mezinárodních souvislostí.Metody a výsledky. V Národní referenční laboratoři pro mykobakterie (NRLM) bylo soustředěno celkem 2813kmenůM. tuberculosis izolovaných v mykobakteriologických laboratořích ČR v období 1999–2001. U těchto kmenůbyla metodami podle Doporučených standardních metod v mikrobiologii mykobakteriálních infekcí (NRLM, SZÚ,Praha 1998) zjištěna citlivost na základní antituberkulotika, ve skupině multirezistentních kmenů také citlivost/rezistencena další AT a antibakteriální léky. U všech MDR kmenů byla rovněž provedena analýza DNA (DNAfingerprinting, restrikční analýza, RFLP – Restriction Fragment Length Polymorphism). MDR tuberkulózou onemocnělocelkem 39 osob, které v jednotlivých letech sledovaného období vylučovaly 56 kmenů M. tuberculosis.Průměrný procentuální podíl MDR TB činil 1,96 (1,7–2,4) % ze všech případů bacilární tuberkulózy. Nejčastějšímtypem multirezistence byla současná rezistence na 4 ze základních antituberkulotik (izoniazid, rifampicin, etambutola streptomycin), která byla potvrzena u 48,2 % MDR kmenů.Závěry. Jako nejnadějnější účinné farmakopreparáty byly označeny isepamicin (Isepacin), clofazimin (Lampren),capreomycin (Capastat) a amikacin (Amikin, Amikozit, Miacin). Při určování RFLP profilů (DNA analýza) shlukovou– klastrovou – analýzou bylo zjištěno, že převažující část kmenů, 61,5 %, byla zařazena celkem do 8 klastrů,v ostatních případech se jednalo o kmeny neklastrované. Mezi osobami, vylučujícími kmeny klastrované a neklastrovanéneexistovaly významné odchylky ani po stránce geografické, ani po stránce populační struktury. Předběžnévýsledky porovnání s restrikčními profily kmenů z mezinárodní databázeMDRM. tuberculosis svědčí pro unikátnostprofilů „českých“ kmenů, které prozatím nebyly izolovány v jiných státech a regionech.

Klíčová slova:
mutlirezistentní tuberkulóza, testy citlivosti, antituberkulotika, RestrictionFragment Length Polymorphism (RFLP), analýza DNA.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa