Molekulární studie von Willebrandovy choroby typu 2


Molekulární studie von Willebrandovy choroby typu 2

Východisko.
von Willenbrandova choroba (cWD) je vrozené krvácivé onemocnění provázené zejména slizničnímiprojevy. Je způsobena mutacemi v genu von Willebrandova faktoru (vWF). Cílem naší práce bylo genotypověi fenotypově charakterizovat toto vysoce heterogenní onemocnění u prvních pěti rodin v ČR.Metody a výsledky. Hladina FVIII:C byla stanovována jednofázovou metodou, vWF:Ag imunoelektroforetickya vWF:RiCo agregometricky.Multimerní struktura vWF byla analyzována metodou na principu western blotu, vazbavWF na faktor VIII byla měřena metodou na principu ELISA a vazba vWF na kolagen byla stanovena komerčnímkitem (ELISA). Dvě rodiny byly klasifikovány jako typ 2A, jedna jako typ 2B a dvě jako kombinace typů 1 a 2N.Na základě fenotypu byly vybírány fragmenty genu vWF pro detekci mutací. Pomocí kapilární SSCP (single-strandconformation polymorphism) s fluorescenční detekcí byly identifikovány úseky genu s abnormální sekvencí, kterébyly sekvenovány. Ve dvou rodinách s typem 2A byly nalezeny dříve popsané mutace Arg1374His a Gly1579Arg,v rodině s typem 2B vWD byla zjištěna známá záměna Arg1308Cys. Tyto mutace plně vysvětlují nalezený fenotypa dominantní typ dědičnosti. V jedné rodině s kombinovaným typem 1/2N byla prokázána známá delece cytosinu2435 a polymorfizmus Arg854Gln, u něhož byla popsána souvislost s typem2N. Kombinace obou defektů vysvětlujepřítomnost funkční a kvantitativní poruchy. U druhé rodiny s kombinovaným typem1/2Nbyla identifikována záměnaThr791Met, která vysvětluje jen sníženou hladinu FVIII. Pro objasnění kvantitativního deficitu vWF bude třebahledat další mutaci v celém rozsahu tohoto genu.Závěry. Pět studovaných rodin s vWD bylo fenotypově a genotypově charakterizováno podle revidované Sadlerovyklasifikace. Předkládané výsledky vytvářejí předpoklad pro širší studii vonWillebrandovy choroby v České republicea pro její racionálnější terapii.

Klíčová slova:
von Willebrandova choroba, vazba vWF na faktor VIII, multimery von Willebrandova faktoru, genvon Willebrandova faktoru.


Molecular Study of the Type 2 von Willebrand Disease

Background.
von Willebrand disease is an inherited bleeding disorders caused by mutations in the von Willebrandfactor gene.We attempted to characterise the phenotype and the genotype in the first five families in Czech Republicaffected by this heterogeneous disorder.Methods and Results. The level of FVIII was measured by the one stage assay, the vWF:Ag by the immunoelectrophoresis,vWF:RiCo by aggregometry. For the vWF multimer analysis a western blot based techniqe was used.The vWF binding to FVIII was evaluated by the ELISA method. Two families were classified as the type 2A, oneas the type 2B and two as the combined type 1/2N. Based on that knowledge, parts of the vWF gene were selectedfor genetic analysis. The previously describedmutations Arg1374His andGly1579Argwere identified in two familieswith the type 2A. In the family with type 2B a substitution Arg1308Cys was detected. In one family with the type1/2N, two different previously described defects were found on the separate alleles of the vWF gene: a deletion ofcytosine 2435 and a polymorphism Arg854Gln. Compound heterzygotes had the type 1/2N phenotype, whilea carriers of the deletion had type 1 phenotype. In the second type 1/2N family, only the amino acid substitutionsThr791Me was found explaining the qualitative defect. A mutation underlying the quantitative deficiency needs tobe searched for throughout the entire vWF gene.Conclusions. Based on the characterisation of the phenotype and genotype, five apparently unrelated familes withthe von Willebrand disease were diagnosed according to the revised classification. Our work represents laboratorybasis for furhter studies into von Willebrand disease in Czech Republic.

Key words:
von Willebrand factor, von Willebrand disease, vWF gene.


Autoři: D. Habart;  P. Smejkal 1;  M. Matýšková 1;  P. Turek;  I. Hrachovinová;  Z. Vorlová
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 1Oddělení klinické hematologie FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 373-376
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
von Willenbrandova choroba (cWD) je vrozené krvácivé onemocnění provázené zejména slizničnímiprojevy. Je způsobena mutacemi v genu von Willebrandova faktoru (vWF). Cílem naší práce bylo genotypověi fenotypově charakterizovat toto vysoce heterogenní onemocnění u prvních pěti rodin v ČR.Metody a výsledky. Hladina FVIII:C byla stanovována jednofázovou metodou, vWF:Ag imunoelektroforetickya vWF:RiCo agregometricky.Multimerní struktura vWF byla analyzována metodou na principu western blotu, vazbavWF na faktor VIII byla měřena metodou na principu ELISA a vazba vWF na kolagen byla stanovena komerčnímkitem (ELISA). Dvě rodiny byly klasifikovány jako typ 2A, jedna jako typ 2B a dvě jako kombinace typů 1 a 2N.Na základě fenotypu byly vybírány fragmenty genu vWF pro detekci mutací. Pomocí kapilární SSCP (single-strandconformation polymorphism) s fluorescenční detekcí byly identifikovány úseky genu s abnormální sekvencí, kterébyly sekvenovány. Ve dvou rodinách s typem 2A byly nalezeny dříve popsané mutace Arg1374His a Gly1579Arg,v rodině s typem 2B vWD byla zjištěna známá záměna Arg1308Cys. Tyto mutace plně vysvětlují nalezený fenotypa dominantní typ dědičnosti. V jedné rodině s kombinovaným typem 1/2N byla prokázána známá delece cytosinu2435 a polymorfizmus Arg854Gln, u něhož byla popsána souvislost s typem2N. Kombinace obou defektů vysvětlujepřítomnost funkční a kvantitativní poruchy. U druhé rodiny s kombinovaným typem1/2Nbyla identifikována záměnaThr791Met, která vysvětluje jen sníženou hladinu FVIII. Pro objasnění kvantitativního deficitu vWF bude třebahledat další mutaci v celém rozsahu tohoto genu.Závěry. Pět studovaných rodin s vWD bylo fenotypově a genotypově charakterizováno podle revidované Sadlerovyklasifikace. Předkládané výsledky vytvářejí předpoklad pro širší studii vonWillebrandovy choroby v České republicea pro její racionálnější terapii.

Klíčová slova:
von Willebrandova choroba, vazba vWF na faktor VIII, multimery von Willebrandova faktoru, genvon Willebrandova faktoru.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa