X. a XI. česko-slovenská konference laboratorní hematologie


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 299-300
Kategorie: Sjezdy

Hradec Králové, 2. a 3. prosince 2010

Ve dnech 2. a 3. prosince 2010 se v prostorách královehradeckého kongresového centra ALDIS konal již X a XI. ročník česko-slovenské konference laboratorní hematologie s mezinárodní účastí, kterou pořádala Česká hematologická společnost ČLS JEP, Hematologická a transfuziologická spoločnosť SLS a II. interní klinika Fakultní nemocnice a katedra interních oborů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Konference se konala pod záštitou ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. Tato konference se koná každý rok střídavě v České a Slovenské republice a shrnuje nejnovější poznatky z oblasti laboratorní problematiky klinické hematologie. V letošním roce se konference zúčastnilo více než 450 účastníků z České a Slovenské republiky.

Program byl rozčleněn do následujících částí:

A. Edukační přednášky

Nové poznatky a teoretické otázky z oblasti laboratorní hematologie (morfologie, fyziologie, molekulární biologie, genetika, cytologie, průtoková cytometrie, imunohematologie), nové směry v laboratorních vyšetřovacích technikách, experimentální hematologie.

B. Postery

Vlastní zkušenosti, nové metodiky, srovnávací studie v oblasti laboratorní hematologie.

C. Monotematické bloky byly zaměřeny na metodické postupy, výběr vhodných diagnostických souprav, vhodné přístrojové techniky, správnou laboratorní práci, legislativu, kontrolní činnost v laboratoři a jiné.

D. Panelové diskuse

  • diskusní fóra na různá témata – edukace jednotlivých profesních skupin, správné provádění laboratorních technik a metodik, monotematické bloky – monitorování antikoagulační a antiagregační léčby, vyšetřovací schémata aj.;
  • kvízová sezení (laboratorní kazuistiky, morfologické preparáty – otázky x odpovědi).

E. Demonstrační workshopy – předvádění přístrojové techniky, videoprojekce, demonstrace LIS a řídících software.

Okruhy řešených problémů:

  • 1. Standardizace práce, legislativa a vzdělávání v laboratoři

Správná laboratorní praxe, externí a interní kontrola kvality. Bioochrana a bezpečná práce v hematologické laboratoři, referenční materiály, organizace a řízení práce (informační systémy), legislativa v laboratoři (akreditace, certifikace), pojišťovna (výkony, sazebník), státní, fakultní a privátní zařízení, funkční specializace, postgraduální výchova a doškolování.

  • 2. Základní vyšetřovací metody (morfologie)

Krevní obraz, analyzátory krevních částic a jejich možnosti stanovení, diferenciální rozpočet (tří- a pětipopulační diferenciál, mikroskopický odečet – přenos dat, konzultace, telehematologie), barvící automaty, retikulocyty, normoblasty, kmenové buňky, anomálie krevních buněk, reologické vlastnosti krve.

  • 3. Koagulace a fibrinolýza

Typy koagulometrů a jejich použitelnost, funkční vyšetření, stanovení antigenu, inhibitory koagulace a fibrinolýzy, použitelnost setů a diagnostik, referenční materiály a kontrolní plazmy, hodnocení a interpretace výsledků.

  • 4. Primární hemostáza

Aktivace krevních destiček a endotelu, adheze a agregace, markery aktivace krevních destiček, nové techniky k měření funkce a biochemie krevní destičky. Monitorování antiagregační léčby.

  • 5. Trombofilní stavy a trombogeneze

Laboratorní diagnostika trombofilních stavů, markery trombogeneze, laboratorní sledování antikoagulační a trombolytické léčby.

  • 6. Speciální morfologická vyšetření

Punkce kostní dřeně a ostatní punkce, histologie, cytochemická vyšetření, cytometrie.

  • 7. Speciální metody v hematologii a imunohematologii

Molekulární biologie, cytogenetika, průtoková cytometrie u nádorových onemocnění, tkáňové kultury a jiné.

  • 8. Experimentální hematologie a vária

Během konference byly oceněny tři nejlepší postery a proběhl křest knihy Pecka M. Praktická hematologie – laboratorní metody. V průběhu zahajovacího večera pronesl krátký projev ministr zdravotnictví, ve kterém se zabýval současnou situací ve svém resortu.

doc. RNDr. Miroslav Pecka, CSc.

předseda laboratorní sekce České hematologické společnosti ČSL JEP

II. interní klinika FN a katedra interních oborů LF UK

Oddělení klinické hematologie FN

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

e-mail: pecka@fnhk.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Úvodník
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Knihy
Článek Zprávy
Článek Zprávy JCL

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa