Docent Radim Kočvara šedesátníkem


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 306
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 28. února 2011 se v plné aktivitě dožil 60  let doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., zástupce přednosty Urologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vedoucí Subkatedry dětské urologie IPVZ v Praze a předseda Akreditační komise pro obor urologie MZ ČR.


Narodil se v lékařské rodině, otec byl významný urolog, matka rentgenolog. Maturoval v roce 1969 na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze 2 na náměstí Míru. Promoval v roce 1975 na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (FVL UK) v Praze. Hned po promoci (1. srpna 1975) nastoupil na právě nově otevřenou Urologickou kliniku v Praze vedenou profesorem ?. Hradcem. Po absolvování povinné roční vojenské služby se na kliniku hned vrátil a zůstal jí věrný bez jakéhokoliv přerušení až do dnešní doby. V roce 1980 a 1983 atestoval z urologie I. a II. stupně a v roce 1987 z oboru dětská urologie. Kandidátskou dizertační práci na téma Metafylaxe urolitiázy dospělých a dětí obhájil v roce 1989, v roce 1996 byl na 1. LF UK habilitován docentem pro obor urologie (habilitační práce – Mikrochirurgická úprava proximální varianty hypospadie použitím živených laloků z předkožky). Absolvoval studijní pobyty v Moskvě 1985, Innsbrucku 1993, Philadelphii u prof. Ducketta a dvakrát v Seattle u prof. Mitchella. Od roku 1995 nastoupil po prof. J. Dvořáčkovi na funkci vedoucího lékaře dětského oddělení Urologické kliniky VFN a 1. LF UK.

Je členem pracovní skupiny pro přípravu Doporučených postupů v dětské urologii (Guidelines on Paediatric Urology) EAU a ESPU ( European Society for Pediatric Urology), členem výboru Joint Committee for Paediatric Urology UÉMS, který reguluje evropské vzdělávání v dětské urologii. V roce 2005 byl prezidentem ESPU Educational Committee Course organizovaném v Praze. V roce 2006 mu byl udělen titul Fellow of European Academy of Paediatric Urology (F.E.A.P.U.). Pod jeho vedením dětské oddělení Urologické kliniky 1. LF UK a VFN získalo v roce 2008 akreditaci evropského školícího programu dětské urologie v rámci JCPU UÉMS. Vycházelo z tradice oddělení, které získalo řadu národních priorit zejména v péči o děti s dysfunkcí močového měchýře, s rekonstrukcemi vrozených vad urogenitálního systému, zavedení originálních operačních technik jako např. lymfatika šetřící operace varikokély, transmezokolická laparoskopická pyeloplastika, inlay-onlay uretroplastika a další.

Docent Kočvara také dále po svém předchůdci ve vedení dětského oddělení kliniky pokračuje a dále rozvíjí mezioborovou spolupráci v rámci pracovní skupiny složené z dětských urologů, nefrologů a porodníků za účelem komplexní diagnostiky a léčby fetálních uropatií.

Je dlouholetým lektorem Evropské školy urologie (ESU) Evropské urologické společnosti (EAU), kde přednáší od roku 1998. Byl hlavním supervisorem písemného testu European Board of Urology – 2003, 2004, 2005 a ESPU In Service testu – 2005, 2006 a ESPU kvalifikačního testu 2010. Od roku 2003 každý rok přednáší na kurzech Evropské společnosti pro dětskou urologii (ESPU), a poslední čtyři roky každoročně přednáší na evropském rezidenčním edukačním programu EUREP.

V letech 1996–2008 byl členem výboru a sekretářem České urologické společnosti ČLS JEP, nyní je členem její revizní komise. V letech 1999 a 2005 byl předsedou vědeckého výboru Výroční konference České urologické společnosti.

Samozřejmě, že je vyhledávaným školitelem v rámci akreditace Urologické kliniky VFN a 1. LF UK, dále Katedry urologie a dětské urologie IPVZ v oboru dětská urologie a urologie. Na klinice je zástupcem přednosty pro pedagogiku a pregraduální i specializační vzdělávání. Předsedá atestačním komisím z dětské urologie a je členem komisí zkoušek pro získávání specializační způsobilosti z urologie. Prosazuje systematické vedení rezidentů, má významnou zásluhu na přípravě Vzdělávacího programu pro urologii a dětskou urologii.

Z vědecko-výzkumného hlediska patří mezi nejaktivnější české urology. Dosud uzavřel jako hlavní řešitel 8 výzkumných úkolů, z toho šest bylo hodnoceno v kategorii „A“ a z toho dvakrát mu byla udělena Cena ministra zdravotnictví, přičemž mnohé granty zahrnovaly spolupráci více regionů. Za posledních 5 let úspěšně dokončil například tyto granty:

1. Varikokéla u dětí a dospívajících – indikace včasné operační léčby a význam zachování lymfatických cév při operaci varikokély

Kočvara R., Doležal J., Dítě Z., Sedláček J., Novák K., Zvěřina J., Staněk Z., Šimák P. 

Grant IGA MZ ČR ND 6983-4 – hodnoceno v kategorii A a oceněno Cenou ministra zdravotnictví za rok 2006.

2. Účinnost endoskopické léčby vezikoureterálního refluxu 3.–5. stupně kopolymerem dextranomer/hyaluronová kyselina ve srovnání s dlouhodobou antibiotickou chemoprofylaxí

Dítě Z., Kočvara R., Dvořáček J., Langer J., Sedláček J.

Grant IGA MZ ČR NR 8021-3/2004–2006 .

3. Andrologický účinek lymfatika šetřící mikrochirugické léčby varikokély u dětí a dospívajících – srovnání otevřené a laparoskopické techniky

Kočvara R., Sedláček J., Dítě Z., Dvořáček J., Zvěřina J.

Grant IGA MZ ČR NR 8817-4 (rezortní program výzkumu a vývoje) , 2006–2009.

4. Hydronefróza u novorozence vysokého stupně – srovnání časné operační léčby a konzervativního postupu

Langer J., Doležal J, Kočvara R., Sedláček J., Dvořáček J., Jiskrová H., Flachsová E., Hanzl M., Smrčka V.

Grant IGA MZ ČR NR 8320-4, 2005–2008.

Za svoji publikační činnost získal několik ocenění, např. 1. cenu za klinický poster ESPU při kongresu v Regensburgu v roce 2004, v roce 2001 získal první cenu za nejlepší video publikované v European VideoJournal of Urology, v letech 1997 a 2003 získal 1. cenu České urologické společnosti za klinický článek, v roce 2009 byl oceněn 2. cenou za přednášku na ESPU Kongresu v Amsterdamu.

Je členem užší redakční rady České urologie. Docent R. Kočvara je autorem či spoluautorem více než 120 odborných prací v domácích a zahraničních časopisech, učebních textů, monografií a kapitol v monografiích, výukových videoprogramů a dalších materiálů.

Z mnoha prací bychom chtěli vyzvednout význam jeho prací na téma rekonstrukce hypospadie a striktury uretry, varikokéla a urolitiáza. V současné době je vytížen editorskou činností související s přípravou vydání „Dětské urologie“ (naposledy vyšla před 60 lety z pera akademika Bedrny).

Vědecký i pedagogický profil osobnosti Radima Kočvary nejlépe potvrzuje přehled jeho nejvýznamnějších publikací v domácím i světovém písemnictví.

Pan docent Radim Kočvara má v celé urologické obci vysoký morální kredit, přirozenou autoritu zakotvenou v jeho široké erudici, odborné kompetentnosti, nadstandardní píli, až skvělé operační technice, pro niž je zván k operacím i do zahraničí. Je vždy spolehlivým a výkonným partnerem ve vedení a řízení celé kliniky a zajišťování její léčebné, výzkumné i vědecké činnosti v nejvyšší kvalitě. Je přísným, důsledným ale trpělivým učitelem, vždy kolegiálním odborníkem a vstřícným lékařem dětí i dospělých pacientů.

Kromě poděkování a gratulace za jeho dosavadní přínos české – a v určitých oblastech i celosvětové urologii - všichni spolupracovníci Urologické kliniky jubilantovi do dalších let upřímně přejeme také pevné zdraví, mnoho osobní spokojenosti a dalších radostí především z vnuka event. dalších vnoučat.

Přejeme mu také, aby měl více času na své osobní zájmy jako je horská turistika, lyžování, chalupaření včetně sadaření, koncerty, divadlo, výtvarné umění, filatelie aj.

Vážený pane docente, milý Radime, díky!

Ad multos annos!

Tomáš Hanuš, přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN se spolupracovníky


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Úvodník
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Knihy
Článek Zprávy
Článek Zprávy JCL

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa