Prevalencia nadhmotnosti a obezity v náhodne vybratej skupine mladých žien a ich klinicko-somatické parametre


Prevalencia nadhmotnosti a obezity v náhodne vybratej skupine mladých žien a ich klinicko-somatické parametre

Východisko.
Obezita je vážnym zdravotno-nutričným problémom a jej výskyt sa posúva do mladšieho veku. Cieľom štúdie bolo zhodnotiť klinicko-somatické parametre – ukazovatele zdravotno-nutričného stavu v náhodne vybratej skupine mladých žien. Sledovala sa prevalencia nadhmotnosti a obezity u žien a posudzovalo sa riziko vzájomných vzťahov sledovaných antropometrických a klinických ukazovateľov. 

Metódy a výsledky.
Bolo vyšetrených 161 žien vo veku 20–25 rokov (priemerný vek 21,6±1,1 rokov). Podiel celkového telesného tuku sa meral metódou bioelektrickej impedančnej analýzy prístrojom Bodystat Quadscan 4000 (Bodystat Ltd, Doubles, Isle of Man, UK). Na základe nameraných hodnôt bol vypočítaný index telesnej hmotnosti (body mass index), index centrality, pomer pás/výška, ideálna telesná hmotnosť a rozdiel medzi reálnou a ideálnou telesnou hmotnosťou. Hladina celkového cholesterolu v krvi sa merala prístrojom Reflotron Plus (Matsuka Co. LTD, Japan). Z testovaného súboru malo 49,1 % žien podiel telesného tuku menej ako 20 % (skupina A), 47,8 % žien malo obsah tuku 20–29 % (skupina B) a 3,1 % žien malo podiel tuku v organizme 30–34 % (skupina C). Potvrdili sa vyššie hodnoty takmer všetkých sledovaných ukazovateľov (cholesterolu, hmotnostného indexu, obvodu pása, indexu centrality, pomeru pása a telesnej výšky a rozdielu medzi reálnou a ideálnou telesnou hmotnosťou) v skupinách s vyšším obsahom tuku (B a C skupina). Rozdiely v sledovaných parametroch boli medzi skupinami preukazné. Androidné zdravotné riziko malo podľa pomeru obvodu pása a bokov 3,1 % žien. Zvýšené riziko metabolických komplikácií obezity podľa obvodu pása 5,6 % žien a vysoké riziko 1,2 % žien. Hraničné hodnoty cholesterolu boli zistené u 8,1 % testovaných žien. Podľa indexu telesnej hmotnosti (D, E, F skupiny) malo 90,1 % žien normálnu telesnú hmotnosť (skupina D), 9,3 % žien zvýšenú hmotnosť (skupina E) a len 0,6 % vyšetrovaných žien bolo obéznych (skupina F). So stúpajúcou hodnotou BMI sa zvyšovali hodnoty všetkých sledovaných ukazovateľov, pričom medzi skupinami D a E boli rozdiely vysoko preukazné v šiestich ukazovateľoch (telesná hmotnosť, obvod pása, pomer obvodu pása a bokov, pomer pása a telesnej výšky, rozdiel medzi reálnou a ideálnou hmotnosťou a telesný tuk) z jedenástich ukazovateľov. 

Závery.
U žien s vyšším podielom celkového telesného tuku sa častejšie vyskytuje aj zvýšená hladina cholesterolu. Skupiny s vyšším podielom telesného tuku majú okrem telesnej hmotnosti a BMI indexu súčasne väčší aj obvod pása, pomer obvodu pása k obvodu bokov, pomer obvodu pása k telesnej výške a rozdiel medzi reálnou a ideálnou telesnou hmotnosťou. 

Kľúčové slová:
mladé ženy, obezita, nadhmotnosť, prevalencia, telesná hmotnosť, telesný tuk, index telesnej hmotnosti, pomer pás/boky, pomer pás/výška, cholesterol.


Prevalence of the Overweigt and Obesity in the Random Selected Group of Young Females and Their Clinical-somatic Parameters

Background.
Obesity is serious health-nutritional problem and its incidence moves into younger age. The aim of the study was to evaluate clinical - somatic parameters of the health-nutritional state in the random selected group of young females. Prevalence of the overweight and obesity were studied and risk of their reciprocal relations of the clinical - somatic parameters was evaluated. 

Methods and Results.
We evaluated 161 females between the ages of 20–25 years (average age 21,6±1,1 years). The body fat content was measured using the method of bioelectrical impedance analyse and Bodystat Quadscan 4000 (Bodystat Ltd, Doubles, Isle of Man, UK). Body mass index, index of centrality, waist to height ratio, ideal body weight and difference between the actual and ideal body weight was calculated on the basis of measured values. Total cholesterol in the blood was measured by Reflotron Plus (Matsuka Co. LTD, Japan). The results showed that in the tested group of females 49,1 % body fat content had less than 20 % (group A), 47,8 % women had body fat content varying from 20 to 29 % (group B), and 3,1 % had fat content varying from 30–34 % (group C). The higher values almost of all evaluated parameters was confirmed (total cholesterol, body mass index, waist circumference, index of centrality, waist to height ratio and difference between the actual and ideal body weight) in groups with higher fat content (group B and C). In all groups significant differences were observed. According to circumference of waist and hip the android health risk had 3,1 % of women. The increased risk of metabolically complications of obesity had 5,6 % of women and high risk 1,2 % of women. The critical value of cholesterol had 8,1 % of investigated women. Accorging to the body mass index (D, E, F groups) had 90,1 % of females normal body weight (group D), 9,3 % of overweight (group E) and only 0,6 % obesity. With increasing value of body mass index were also increased values of all monitored parameters, between groups D and E was differences significant in six of eleven parameters (body weight, waist circumference, waist to hip ratio, waist to height ratio, difference between the actual and ideal body weight). 

Conclusions.
The increased cholesterol level is more frequent in women body with higher content of body fat. Groups with higher content of body fat have, except of body weight and body mass index, concurrently higher the waist circumference, waist to hip ratio, waist to height ratio and difference between the actual and ideal body weight. 

Key words:
young females, obesity, overweight, prevalence, weight, body fat, body mass index, waist to hip ratio, waist to height ratio, cholesterol.


Autoři: J. Daniška 1,2;  K. Šramková 2;  J. Kopčeková 2
Působiště autorů: I. interná klinika FN, Nitra 1;  Katedra výživy ľudí FAPZ SPU, Nitra 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 399-404
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Obezita je vážnym zdravotno-nutričným problémom a jej výskyt sa posúva do mladšieho veku. Cieľom štúdie bolo zhodnotiť klinicko-somatické parametre – ukazovatele zdravotno-nutričného stavu v náhodne vybratej skupine mladých žien. Sledovala sa prevalencia nadhmotnosti a obezity u žien a posudzovalo sa riziko vzájomných vzťahov sledovaných antropometrických a klinických ukazovateľov. 

Metódy a výsledky.
Bolo vyšetrených 161 žien vo veku 20–25 rokov (priemerný vek 21,6±1,1 rokov). Podiel celkového telesného tuku sa meral metódou bioelektrickej impedančnej analýzy prístrojom Bodystat Quadscan 4000 (Bodystat Ltd, Doubles, Isle of Man, UK). Na základe nameraných hodnôt bol vypočítaný index telesnej hmotnosti (body mass index), index centrality, pomer pás/výška, ideálna telesná hmotnosť a rozdiel medzi reálnou a ideálnou telesnou hmotnosťou. Hladina celkového cholesterolu v krvi sa merala prístrojom Reflotron Plus (Matsuka Co. LTD, Japan). Z testovaného súboru malo 49,1 % žien podiel telesného tuku menej ako 20 % (skupina A), 47,8 % žien malo obsah tuku 20–29 % (skupina B) a 3,1 % žien malo podiel tuku v organizme 30–34 % (skupina C). Potvrdili sa vyššie hodnoty takmer všetkých sledovaných ukazovateľov (cholesterolu, hmotnostného indexu, obvodu pása, indexu centrality, pomeru pása a telesnej výšky a rozdielu medzi reálnou a ideálnou telesnou hmotnosťou) v skupinách s vyšším obsahom tuku (B a C skupina). Rozdiely v sledovaných parametroch boli medzi skupinami preukazné. Androidné zdravotné riziko malo podľa pomeru obvodu pása a bokov 3,1 % žien. Zvýšené riziko metabolických komplikácií obezity podľa obvodu pása 5,6 % žien a vysoké riziko 1,2 % žien. Hraničné hodnoty cholesterolu boli zistené u 8,1 % testovaných žien. Podľa indexu telesnej hmotnosti (D, E, F skupiny) malo 90,1 % žien normálnu telesnú hmotnosť (skupina D), 9,3 % žien zvýšenú hmotnosť (skupina E) a len 0,6 % vyšetrovaných žien bolo obéznych (skupina F). So stúpajúcou hodnotou BMI sa zvyšovali hodnoty všetkých sledovaných ukazovateľov, pričom medzi skupinami D a E boli rozdiely vysoko preukazné v šiestich ukazovateľoch (telesná hmotnosť, obvod pása, pomer obvodu pása a bokov, pomer pása a telesnej výšky, rozdiel medzi reálnou a ideálnou hmotnosťou a telesný tuk) z jedenástich ukazovateľov. 

Závery.
U žien s vyšším podielom celkového telesného tuku sa častejšie vyskytuje aj zvýšená hladina cholesterolu. Skupiny s vyšším podielom telesného tuku majú okrem telesnej hmotnosti a BMI indexu súčasne väčší aj obvod pása, pomer obvodu pása k obvodu bokov, pomer obvodu pása k telesnej výške a rozdiel medzi reálnou a ideálnou telesnou hmotnosťou. 

Kľúčové slová:
mladé ženy, obezita, nadhmotnosť, prevalencia, telesná hmotnosť, telesný tuk, index telesnej hmotnosti, pomer pás/boky, pomer pás/výška, cholesterol.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa