Patogeneze a význam diabetické dyslipidémie


Patogeneze a význam diabetické dyslipidémie

Nemocní s diabetes mellitus 2. typu mají podstatně vyšší riziko vzniku aterosklerózou podmíněných kardiovaskulárníchonemocnění. Podle výsledků epidemiologických studií je významnou příčinou tohoto jevu diabetickádyslipidémie, charakterizovaná hypertriglyceridémií, přítomností subfrakce malých denzních LDL, sníženou koncentracíHDL-cholesterolu a zvýšenou postprandiální lipémií. Řada studií prokázala významný pokles kardiovaskulárnímorbidity a mortality léčbou diabetické dyslipidémie zejména statiny a fibráty. V současných terapeutickýchalgoritmech evropských i amerických odborných společností pro léčbu hyperlipidémií je diabetesmellitus považovánza ekvivalent již rozvinuté komplikace aterosklerózy. V článku je probrána patofyziologie diabetické dyslipidémie,uvedeny současné doporučené cílové hodnoty plazmatických lipidů u diabetiků a podán přehled o současnýchmožnostech farmakoterapie diabetické dyslipidémie.

Klíčová slova:
diabetická dyslipidémie, kardiovaskulární onemocnění, statiny, fibráty, kombinační hypolipidemickáléčba, polyenové mastné kyseliny n-3.


Pathogenesis and Significance of Diabetic Dyslipidemia

Patients with type 2 diabetes mellitus are at the higher risk of development of on arteriosclerosis based cardiovasculardiseases. Epidemiological studies have shown that diabetic dislipidemiawith hypertriglyceridemia, presence of smalldense LDL subfraction, low concentration of HDL-cholesterol and increased postprandial lipemia can representa serious threat. Several studies have found significant decrease of cardiovascular morbidity and mortality aftera treatment of diabetic dislipidemia, namely by statins and fibrates. Contemporary therapeutic algorhithms ofEuropean and American professional societies for the hyperlipidemia treatment classify diabetes mellitus as anequivalent of already developed complication of atherosclerosis. Our article presents pathophysiology of the diabeticdislipidemia, recommended target values of pasma lipids in diabetic patients and an overview of present possibilitiesof pharmacotherapy of the diabetic dislipidemia.

Key words:
diabetic dislipidemia, cardiovascular diseases, statins, fibrates, combination therapy of hypolipidemia,polyenic fatty acids.


Autoři: M. Zeman 1;  A. Žák 2
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 302-306
Kategorie: Články

Souhrn

Nemocní s diabetes mellitus 2. typu mají podstatně vyšší riziko vzniku aterosklerózou podmíněných kardiovaskulárníchonemocnění. Podle výsledků epidemiologických studií je významnou příčinou tohoto jevu diabetickádyslipidémie, charakterizovaná hypertriglyceridémií, přítomností subfrakce malých denzních LDL, sníženou koncentracíHDL-cholesterolu a zvýšenou postprandiální lipémií. Řada studií prokázala významný pokles kardiovaskulárnímorbidity a mortality léčbou diabetické dyslipidémie zejména statiny a fibráty. V současných terapeutickýchalgoritmech evropských i amerických odborných společností pro léčbu hyperlipidémií je diabetesmellitus považovánza ekvivalent již rozvinuté komplikace aterosklerózy. V článku je probrána patofyziologie diabetické dyslipidémie,uvedeny současné doporučené cílové hodnoty plazmatických lipidů u diabetiků a podán přehled o současnýchmožnostech farmakoterapie diabetické dyslipidémie.

Klíčová slova:
diabetická dyslipidémie, kardiovaskulární onemocnění, statiny, fibráty, kombinační hypolipidemickáléčba, polyenové mastné kyseliny n-3.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa