Komplexná liečba chronickej hepatálnejencefalopatie doplnená probiotikomPorovnanie dvoch štúdií


Komplexná liečba chronickej hepatálnejencefalopatie doplnená probiotikomPorovnanie dvoch štúdií

Východisko.
V ostatnom období sa objavili údaje o využití probiotík, medzi nimi aj Enterococcus faecium v liečbechronickej hepatálnej encefalopatie pri cirhóze pečene. Výsledky získané preparátom Enterococcus faecium M-74 +Selén sa zhodnotia a porovnajú s tými, ktoré uverejnila Loguercio a spol. pre preparát Enterococcus faecium SF 68.Metódy a výsledky. Celkom 15 pacientov s cirhózou pečene, portálnou hypertenziou a chronickou hepatálnouencefalopatiou dostávalo okrem bežnej terapie probiotikum ”Enterococcus faecium M-74 + Selén”, 1 kapsulu dennev troch 4-týždňových obdobiach, oddelených dvoma 2-týždňovými prestávkami. V priebehu liečby bol každý pacient9x vyšetrený. Závažnosť hepatálnej encefalopatie sme určovali stanovením indexu portálne systémovej encefalopatiez piatich vyšetrovaných parametrov (stavu vedomia, asterixis, testu spájania čísel, amoniaku v sére a EEG). Porovnalisme index na začiatku podávania probiotika a po jeho ukončení. Časový priebeh hladín amoniaku v sére a hodnôttestu spájania čísel v oboch štúdiách sa vzájomne porovnal na základe intervalových odhadov kvadratickej regresnejfunkcie. Po liečbe sme zistili významné zlepšenie indexu portálne systémovej encefalopatie: klesol v priemere o 70 %( 55 % až 85 %, interval 95% spoľahlivosti). Zlepšil sa mentálny stav, ustúpila asterixis. Po 8 až 9 týždňoch liečbyhodnoty amoniaku v sére i testu spájania čísel sa významne priblížili k norme. EEG nález sa zlepšil a častoi normalizoval. Pacienti v našej štúdii mali významne nižšie počiatočné hodnoty amoniaku v sére (zvýšenie o 31 %nad normu) i testu spájania čísel (zvýšenie o 60 %) ako u Loguercio et al. (zvýšenie o 243 % a 238 %). V priebehunašej liečby sa hodnoty znížili o 20 a 30 %, v porovnávanej o 50 a 70 %. Je zaujímavé, že výrazne vyšší relatívnyliečebný efekt sa dosiahol pri ťažšom stupni poruchy v porovnávanej štúdii ako pri ľahšom stupni poruchy v našejštúdii.Závery.Naše výsledky potvrdzujú predpokladaný priaznivý účinok probiotika „Enterococcus faecium M-74 + Selén”na hepatálnu encefalopatiu.

Klíčová slova:
cirhóza pečene, Enterococcus faecium M-74+Selén, chronická hepatálna encefalopatia, indexportálne systémovej encefalopatie, test spájania čísel, amoniak v sére.


Complex Therapy of Chronic Hepatic Encephalopathy Completed withProbiotic: Comparison of Two Studies

Background.
. Several reports about usefulness of probiotics, including Enterococcus faecium in the treatment ofchronic hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis have been recently published. The results obtainedby the administration of Enterococcus faecium M-74 + seleniumwill be evaluated and compared with those publishedby Loguercio et al. for Enterococcus faecium SF 68.Methods and Results. Fifteen patients with liver cirrhosis, portal hypertension and chronic hepatic encephalopathywere treated, beside the standard therapy, alsowith one capsule of probiotic „Enterococcus faeciumM-74 + Selenium“per day in three four-week periods, separated by two fortnight pauses. During the treatment, every patient wasexamined 9-times. The severity of chronic hepatic encephalopathy was evaluated with the aid of the portal systemicencephalopathy index, calculated from5 parameters (mental stage, asterixis, number connecting test, blood ammonia,EEG). The indexes of initial and final values were compared. The time course of blood ammonia levels and that ofresults from number connecting test in either study were mutually compared on the basis of interval estimates ofquadratic regression function. Significant improvement of the portal systemic encephalopathy index after thetreatment was found: it decreased in average by 70 % (55 to 85 %, interval 95% confidence interval). The mentalstage improved and the asterixis disappeared. The blood ammonia levels as well as the results from the number-connectingtest after 8–9 weeks significantly approached the normal pattern. EEG findings improved and they wereoften normalised. Our starting blood ammonia levels (increased by 31%above norm) and results fromthe connectingtest (increased by 60 %) were significantly lower accordingly the Loguercio et al. (increased by 243 and 238 %,respectively). During the treatment, the values in our study decreased by 25 % and 30 %, in the compared study by50 % and 70 %.Conclusions. Our results proved the hypothetical favourable effect of probioticum Enterococcus faecium M-74 +Selenium on chronic hepatic encephalopathy. Interestingly, a markedly higher relative therapeutic effect has beenachieved in more serious disorder in comparison with the less severe disorders in the present study.

Key words:
hepatic cirrhosis, Enterococcus faecium M-74 + Selenium, chronic hepatic encephalopathy, portalsystemic encephalopathy index, number connecting test, blood ammonia.


Autoři: M. Boča;  M. Vyskočil;  M. Mikulecký;  L. Ebringer 2;  E. Kolibáš 1;  H. Kratochvíľová;  D. Buzgová
Působiště autorů: I. interná klinika LF UK a FN, Bratislava 1Psychiatrická klinika LF UK a FN Bratislava 2Ústav bunkovej biológie Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 324-328
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
V ostatnom období sa objavili údaje o využití probiotík, medzi nimi aj Enterococcus faecium v liečbechronickej hepatálnej encefalopatie pri cirhóze pečene. Výsledky získané preparátom Enterococcus faecium M-74 +Selén sa zhodnotia a porovnajú s tými, ktoré uverejnila Loguercio a spol. pre preparát Enterococcus faecium SF 68.Metódy a výsledky. Celkom 15 pacientov s cirhózou pečene, portálnou hypertenziou a chronickou hepatálnouencefalopatiou dostávalo okrem bežnej terapie probiotikum ”Enterococcus faecium M-74 + Selén”, 1 kapsulu dennev troch 4-týždňových obdobiach, oddelených dvoma 2-týždňovými prestávkami. V priebehu liečby bol každý pacient9x vyšetrený. Závažnosť hepatálnej encefalopatie sme určovali stanovením indexu portálne systémovej encefalopatiez piatich vyšetrovaných parametrov (stavu vedomia, asterixis, testu spájania čísel, amoniaku v sére a EEG). Porovnalisme index na začiatku podávania probiotika a po jeho ukončení. Časový priebeh hladín amoniaku v sére a hodnôttestu spájania čísel v oboch štúdiách sa vzájomne porovnal na základe intervalových odhadov kvadratickej regresnejfunkcie. Po liečbe sme zistili významné zlepšenie indexu portálne systémovej encefalopatie: klesol v priemere o 70 %( 55 % až 85 %, interval 95% spoľahlivosti). Zlepšil sa mentálny stav, ustúpila asterixis. Po 8 až 9 týždňoch liečbyhodnoty amoniaku v sére i testu spájania čísel sa významne priblížili k norme. EEG nález sa zlepšil a častoi normalizoval. Pacienti v našej štúdii mali významne nižšie počiatočné hodnoty amoniaku v sére (zvýšenie o 31 %nad normu) i testu spájania čísel (zvýšenie o 60 %) ako u Loguercio et al. (zvýšenie o 243 % a 238 %). V priebehunašej liečby sa hodnoty znížili o 20 a 30 %, v porovnávanej o 50 a 70 %. Je zaujímavé, že výrazne vyšší relatívnyliečebný efekt sa dosiahol pri ťažšom stupni poruchy v porovnávanej štúdii ako pri ľahšom stupni poruchy v našejštúdii.Závery.Naše výsledky potvrdzujú predpokladaný priaznivý účinok probiotika „Enterococcus faecium M-74 + Selén”na hepatálnu encefalopatiu.

Klíčová slova:
cirhóza pečene, Enterococcus faecium M-74+Selén, chronická hepatálna encefalopatia, indexportálne systémovej encefalopatie, test spájania čísel, amoniak v sére.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa