Evropský akční plán o alkoholu v České republice –žádný podstatný pokrok


Evropský akční plán o alkoholu v České republice –žádný podstatný pokrok

Česká republika se připojila k Evropskému akčnímu plánu o alkoholu na léta 2000–2004 a zavázala se k jehonaplňování. Situace se u nás od roku 2000 ovšem spíše zhoršila, než zlepšila. Spotřeba alkoholu vzrostla v roce 2001(poslední známá data) na 10,0 litrů 100 % alkoholu (tj. 159,9 litru piva, 8,2 litru destilátů a 16,2 litru vína na osobua rok). Jediným pozitivním rysem bylo mírné zvýšení spotřební daně u destilátů, a to, že některé teze Evropskéhoakčního plánu o alkoholu objevily ve vládním dokumentu „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavuobyvatelstva České republiky – Zdraví pro všechny v 21. století”. To však nemělo dosud žádný praktický dopad.Velmi nepříznivá je například situace ohledně alkoholu u dětí a dospívajících, jak o tom svědčí nejnovější epidemiologickášetření. Rizika, která jsou spojena s vysokou spotřebou alkoholu v ČR, zahrnují například: vyšší počet úmrtíspojených s alkoholem včetně úmrtí dětí, dospívajících a mladých lidí (úrazy, dopravní nehody, otravy, sebevraždy,jaterní a nádorová onemocnění atd.)1,vyšší nemocnost, nižší produktivitu práce a horší konkurenceschopnost českýchpracovníků, horší reprodukční zdraví populace a vyšší výskyt vrozených vad působených alkoholem požívanýmv těhotenství (a to i na jeho začátku, kdy žena o svém těhotenství neví), četné sociální a rodinné problémy působenénadužíváním alkoholu. Roste rovněž riziko problémů působených nealkoholovými drogami u dětí a dospívajících.Alkohol patří k průchozím drogám a jeho pití v časném věku je pro děti a dospívající rizikovým faktorem ve vztahuk jinými návykovým látkám. S alkoholem souvisí zejména násilná a nedbalostní trestná činnost. Nápadné alkoholovéexcesy spolu s kriminalitou spojenou s alkoholem poškozují prestiž České republiky u návštěvníků ze zahraničía mohou je odrazovat.

Klíčová slova:
vysoká spotřeba alkoholu, problémy působené nadužíváním alkoholu.


European Action Plan on Alcohol in the Czech Republic – No Substantial Progress

Czech Republic joined European action plan on alcohol for years 2000 to 2004 and signed its accomplishment.However, since 2000 situation has worsened. Alcohol consumption raised in 2001 (the last known data) to 10,0 littersof 100% alcohol (that is 159,9 litters of beer, 8,2 litters of distillates and 16,2 litters of vine per person per year).The only positive aspect was the small rise of consumption tax in distillates and that some thesis of the Europeanaction plan on alcohol were included into the governmental document “Long-term improvement of the health statusof the population in Czech republic – Health for everybody in the 21st century”. The proclamation has had no practicaleffect. Highly adverse is the situation with alcohol consumption in children and adolescents, which was describedin the last study. Risks related to the high alcohol consumption in Czech republic include: High incidence of alcoholrelated death, including children, adolescents and young people (injuries, traffic accidents, poisonings, suicides, liverand tumor diseases); higher morbidity; lower productivity at work and worse position of Czech workers in concurrentenvironment; worse reproduction health, higher incidence of inborn defects caused by alcohol taken during pregnancy(including its beginning, when women do not know it); frequent social and family problems caused by alcohol abuses;increased risk of consumption of non-alcoholic drugs in children and adolescents. Alcohol belong to throughway drugsand its consumption in early age represents for children and adolescents a risk factor for other addictive drugs; alcoholis related namely to violent and negligent delicts; flagrant alcohol excesses together with alcohol related criminalityharm the prestige of Czech Republic to foreign visitors and can drive them back.

Key words:
high alcohol consumption, problems related to overconsumption of alcohol.


Autoři: L. Csémy;  K. Nešpor
Působiště autorů: Oddělení závislostí (muži) – Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 339-341
Kategorie: Články

Souhrn

Česká republika se připojila k Evropskému akčnímu plánu o alkoholu na léta 2000–2004 a zavázala se k jehonaplňování. Situace se u nás od roku 2000 ovšem spíše zhoršila, než zlepšila. Spotřeba alkoholu vzrostla v roce 2001(poslední známá data) na 10,0 litrů 100 % alkoholu (tj. 159,9 litru piva, 8,2 litru destilátů a 16,2 litru vína na osobua rok). Jediným pozitivním rysem bylo mírné zvýšení spotřební daně u destilátů, a to, že některé teze Evropskéhoakčního plánu o alkoholu objevily ve vládním dokumentu „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavuobyvatelstva České republiky – Zdraví pro všechny v 21. století”. To však nemělo dosud žádný praktický dopad.Velmi nepříznivá je například situace ohledně alkoholu u dětí a dospívajících, jak o tom svědčí nejnovější epidemiologickášetření. Rizika, která jsou spojena s vysokou spotřebou alkoholu v ČR, zahrnují například: vyšší počet úmrtíspojených s alkoholem včetně úmrtí dětí, dospívajících a mladých lidí (úrazy, dopravní nehody, otravy, sebevraždy,jaterní a nádorová onemocnění atd.)1,vyšší nemocnost, nižší produktivitu práce a horší konkurenceschopnost českýchpracovníků, horší reprodukční zdraví populace a vyšší výskyt vrozených vad působených alkoholem požívanýmv těhotenství (a to i na jeho začátku, kdy žena o svém těhotenství neví), četné sociální a rodinné problémy působenénadužíváním alkoholu. Roste rovněž riziko problémů působených nealkoholovými drogami u dětí a dospívajících.Alkohol patří k průchozím drogám a jeho pití v časném věku je pro děti a dospívající rizikovým faktorem ve vztahuk jinými návykovým látkám. S alkoholem souvisí zejména násilná a nedbalostní trestná činnost. Nápadné alkoholovéexcesy spolu s kriminalitou spojenou s alkoholem poškozují prestiž České republiky u návštěvníků ze zahraničía mohou je odrazovat.

Klíčová slova:
vysoká spotřeba alkoholu, problémy působené nadužíváním alkoholu.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa