ZMENA SCHOPNOSTI SPONTÁNNEJ ZNOVUOBNOVYVYBRANÝCH DIFERENCIAČNÝCH ANTIGÉNOVT-LYMFOCYTOV V ZÁVISLOSTI OD VEKU


ZMENA SCHOPNOSTI SPONTÁNNEJ ZNOVUOBNOVYVYBRANÝCH DIFERENCIAČNÝCH ANTIGÉNOVT-LYMFOCYTOV V ZÁVISLOSTI OD VEKU

Východisko.
V priebehu fyziologického starnutia dochádza k zmenám v imunitnom systéme na viacerých úrov-niach. Cieľom našej práce bolo porovnať schopnosť spontánnej znovuobnovy vybraných diferenciačných antigénovna lymfocytoch periférnej krvi po ich predchádzajúcej trypsinizácii v skupine zdravých osôb vyššieho a dospeléhoveku.Metódy a výsledky. Vyšetrili sme 24 dospelých osôb (19 - 59 rokov) a 36 starších osôb (60 - 90 rokov). Izolovanélymfocyty periférnej krvi sme trypsínovali a následne inkubovali v kultivačnom médiu. Sledovali sme schopnosťspontánnej znovuobnovy diferenciačných antigénov CD2, CD4, CD8 a CD45RA.Antigén CD2 sa ani v jednej zo sledovaných skupín neobnovil na pôvodné hodnoty. Avšak rozdiel medzi jehoexpresiou na lymfocytoch pred trypsínovaním a na lymfocytoch po 16-hodinovej inkubácii bol u starších osôb vyšší16% (p < 0,001) ako v skupine dospelých osôb 7% (p < 0,01). Znovuobnova antigénu CD4 bola v oboch sledovanýchskupinách skoro rovnaká. Počet CD8+ T-lymfocytov bol u starších ľudí nižší (p < 0,05), spontánna znovuobnovaantigénu CD8 sa nelíšila medzi vyšetrovanými skupinami a v oboch prípadoch dosiahla východzie hodnoty. AntigénCD45RA sa u starých osôb obnovoval pomalšie, rozdiel medzi skupinami bol na hranici štatistickej významnosti(p < 0,0595).Závery. Z našich výsledkov vyplýva, že v priebehu fyziologického starnutia dochádza k zníženiu schopnostispontánnej znovuobnovy antigénov CD2 a CD45RA, ale nie antigénov CD4 a CD8. Doposiaľ neexistuje jednoznač-né vysvetlenie prečo k tejto zmene dochádza, pravdepodobne bude podmienená viacerými faktormi. Skúmanie týchtozmien a snaha o ich ovplyvnenie môže napomôcť k pochopeniu starnutím podmienenej imunologickej dysregulácie,jej dôsledkov a prípadného terapeutického ovplyvnenia.

Klíčová slova:
starnutie, trypsinizácia, znovuobnova, CD2, CD4, CD8, CD45RA.


Change in the Capacity of Spontaneous Restoration ofDifferentiation Antigens of T-Lymphocytes in Relation to Age

Background.
During physiological ageing changes of the immune system take place at several levels. The objectiveof the submitted work was to compare the ability of spontaneous restoration of selected differentiation antigens onlymphocytes in the peripheral blood stream after previous trypsin treatment in a group of healthy elderly and adultsubjects.Methods and Results. Twenty-four adults were examined (19 - 59 years) and 36 elderly subjects (60 - 90 years).Isolated lymphocytes from the peripheral blood stream were treated with trypsin and then incubated in a cultivationmedium. The authors investigated the capacity of restoration of differentiation antigens CD2, CD4, CD8 andCD45RA.Antigen CD2 was not restored in any of the investigated groups to original levels. However the difference betweenits expression on lymphocytes before trypsin treatment and on lymphocytes after 16-hour incubation was higher inthe elderly subjects 16% (p < 0.001) than in the group of adults 7% (p < 0.01). Restoration of antigen CD4 was inboth investigated groups almost equal. The number of CD8+ T-lymphocytes was in elderly people lower (p < 0.05),spontaneous restoration of antigen CD8 did not differ among the investigated groups and reached in both instancesthe baseline value. Antigen CD45RA was restored more slowly in elderly subjects, the difference between groupswas at borderline of statistical significance (p < 0.0595).Conclusion. From the results ensues that during physiological ageing the ability of spontaneous restoration ofantigens CD2 and CD45RA declines but not of antigens CD4 and CD8. So far there is no unequivocal explanationwhy this change occurs, it is probably conditioned by several factors. Investigation of these changes and an attemptto influence them can help to understand age-conditioned immunological dysregulation, its consequences and thepossibility to influence them by treatment.

Key words:
ageing, trypsin, treatment, restoration, CD2, CD4, CD8, CD45RA.


Autoři: A. Tuchyňová;  J. Rovenský;  S. Blažíčková;  Ľ. Rauová;  L. Hegyi 1;  M. Buc 2
Působiště autorů: Výskumný ústav reumatických chorôb, Piešťany Slovenská postgraduálna akadémia, Bratislava 2 Imunologický ústav LF UK, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 696-698
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
V priebehu fyziologického starnutia dochádza k zmenám v imunitnom systéme na viacerých úrov-niach. Cieľom našej práce bolo porovnať schopnosť spontánnej znovuobnovy vybraných diferenciačných antigénovna lymfocytoch periférnej krvi po ich predchádzajúcej trypsinizácii v skupine zdravých osôb vyššieho a dospeléhoveku.Metódy a výsledky. Vyšetrili sme 24 dospelých osôb (19 - 59 rokov) a 36 starších osôb (60 - 90 rokov). Izolovanélymfocyty periférnej krvi sme trypsínovali a následne inkubovali v kultivačnom médiu. Sledovali sme schopnosťspontánnej znovuobnovy diferenciačných antigénov CD2, CD4, CD8 a CD45RA.Antigén CD2 sa ani v jednej zo sledovaných skupín neobnovil na pôvodné hodnoty. Avšak rozdiel medzi jehoexpresiou na lymfocytoch pred trypsínovaním a na lymfocytoch po 16-hodinovej inkubácii bol u starších osôb vyšší16% (p < 0,001) ako v skupine dospelých osôb 7% (p < 0,01). Znovuobnova antigénu CD4 bola v oboch sledovanýchskupinách skoro rovnaká. Počet CD8+ T-lymfocytov bol u starších ľudí nižší (p < 0,05), spontánna znovuobnovaantigénu CD8 sa nelíšila medzi vyšetrovanými skupinami a v oboch prípadoch dosiahla východzie hodnoty. AntigénCD45RA sa u starých osôb obnovoval pomalšie, rozdiel medzi skupinami bol na hranici štatistickej významnosti(p < 0,0595).Závery. Z našich výsledkov vyplýva, že v priebehu fyziologického starnutia dochádza k zníženiu schopnostispontánnej znovuobnovy antigénov CD2 a CD45RA, ale nie antigénov CD4 a CD8. Doposiaľ neexistuje jednoznač-né vysvetlenie prečo k tejto zmene dochádza, pravdepodobne bude podmienená viacerými faktormi. Skúmanie týchtozmien a snaha o ich ovplyvnenie môže napomôcť k pochopeniu starnutím podmienenej imunologickej dysregulácie,jej dôsledkov a prípadného terapeutického ovplyvnenia.

Klíčová slova:
starnutie, trypsinizácia, znovuobnova, CD2, CD4, CD8, CD45RA.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa