LIEČBA A PREVENCIA GASTROINTESTINÁLNYCHKOMPLIKÁCIÍ VYVOLANÝCH NESTEROIDOVÝMIANTIFLOGISTIKAMI


LIEČBA A PREVENCIA GASTROINTESTINÁLNYCHKOMPLIKÁCIÍ VYVOLANÝCH NESTEROIDOVÝMIANTIFLOGISTIKAMI

Cieľom našej práce je podať prehľad o najúčinnejších postupoch v liečbe a prevencii gastrointestinálnych kompli-kácií vyvolaných nesteroidovými antiflogistikami (NSA) v prípadoch, ak aktívna a progredujúca kĺbová chorobaneumožňuje prerušiť protizápalovú liečbu. Analýza publikovaných štúdií poukazuje na najvyššiu účinnosť inhibíto-rov protónovej pumpy (omeprazolu) v liečbe žalúdočných aj dvanástnikových vredov vyvolaných NSA a spoľahlivýúčinok analógy prostaglandínov (misoprostol). V liečbe žalúdočných erózií majú najlepšiu účinnosť analógyprostaglandínov (misoprostol).Prevencia gastrointestinálnych komplikácií pri súčasnej aplikácii NSA sa rozlišuje na sekundárnu a primárnu.Sekundárna prevencia je určená chorým, ktorí majú gastrointestinálne príznaky, alebo sú po preliečení slizničnýchabnormalít (ulcerácií, erózií). U týchto pacientov štandartná prevencia H2-blokátormi, alebo sukralfátom neposkytujedostatočnú ochranu proti NSA, avšak omeprazol znižuje možnosť recidívy peptických lézií.Primárna prevencia je určená chorým ktorí majú vyššie riziko gastrointestinálnych komplikácií (vek vyšší ako 60rokov, peptický vred v anamnéze, vyššia dávka NSA, súčasná liečba glukokortikoidmi, alebo antikoagulanciami).Diklofenak s misoprostolom a nabumeton znižujú incidenciu gastroduodenálnych vredov aj ich komplikácií v krát-kodobých aj dlhodobých štúdiách. Meloxikam znižuje incidenciu gastroduodenálnych vredov v krátkodobýchštúdiách. Nimesulid je spojený s nižším výskytom gastrointestinálnych nežiadúcich prejavov, avšak o zníženíincidencie gastroduodenálnych vredov, alebo ich komplikácií nie sú k dispozícii spoľahlivé údaje.

Klíčová slova:
nesteroidové antiflogistiká, nesteroidové antireumatiká, nežiadúce prejavy, peptický vred, gastro-patia, inhibítory protónovej pumpy, omeprazol, misoprostol, nabumeton, meloxikam, nimesulid.


Treatment and Prevention of Gastroduodenal Complications of Non-ste-roidal Antiinflammatory Drugs

The aim of our study
is to give a survey of the most efficient methods for treatment and prevention of non-steroidalanti-inflammatory drug (NSAID)-induced gastrointestinal adverse in cases when antiphlogistic treatment cannot bediscontinued due to active and progressive joint disease. Analysis of published studies shows that, the proton pumpinhibitors (omeprazole) are the most efficient agents in treatment of gastric and duodenal ulcers induced by NSAIDs.The analysis shows a reliable effect of prostaglandin analogues (misoprostol) as well. Prostaglandin analogues(misoprostol) proved the most effective in treatment of gastric erosions.Prophylaxis of adverse gastrointestinal mucosal abnormalities can be primary or secondary. Secondary preventionis intended for patients with gastrointestinal symptoms or those treated for mucosal defects (ulcer, erosions). Thestandard prevention using H2 - antagonists or sucralphate does not provide sufficient protection against NSAID inthese patients, but omeprazole reduces the chance of a peptic lesion relapse.Primary prevention is intended for patients with a higher risk of gastrointestinal complications (age above 60,history of peptic ulcer, a higher dose of NSAID, simultaneous treatment with glucocorticoids or anticoagulants).Diclofenac with misoprostol and nabumetone reduce the incidence of gastroduodenal ulcers and their complicationsin short-term as well long-term studies. Meloxicam reduces the incidence of gastroduodenal mucosal abnormalitiesis short-term studies. Nimesulide is associated with a lower incidence of adverse gastrointestinal events, but the factis that, reliable data on gastroduodenal ulcer incidence reduction or their complications are not available.

Key words:
non-steroidal anti-inflammatory drugs, adverse effects, peptic ulcer, gastropathy, proton pumpinhibitor, omeprazole, misoprostol, nabumetone, meloxicam, nimesulide.


Autoři: I. Rybár;  M. Kriška;  A. Vavrečka;  R. Hyrdel;  J. Rovenský
Působiště autorů: Subkatedra reumatológie SPAM, PiešťanyVýskumný ústav reumatických chorôb, PiešťanyFarmakologický ústav LF UK, BratislavaGastroenterologická klinika SPAM, BratislavaII. interní klinika JLF UK a MFN, Martin
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 675-680
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľom našej práce je podať prehľad o najúčinnejších postupoch v liečbe a prevencii gastrointestinálnych kompli-kácií vyvolaných nesteroidovými antiflogistikami (NSA) v prípadoch, ak aktívna a progredujúca kĺbová chorobaneumožňuje prerušiť protizápalovú liečbu. Analýza publikovaných štúdií poukazuje na najvyššiu účinnosť inhibíto-rov protónovej pumpy (omeprazolu) v liečbe žalúdočných aj dvanástnikových vredov vyvolaných NSA a spoľahlivýúčinok analógy prostaglandínov (misoprostol). V liečbe žalúdočných erózií majú najlepšiu účinnosť analógyprostaglandínov (misoprostol).Prevencia gastrointestinálnych komplikácií pri súčasnej aplikácii NSA sa rozlišuje na sekundárnu a primárnu.Sekundárna prevencia je určená chorým, ktorí majú gastrointestinálne príznaky, alebo sú po preliečení slizničnýchabnormalít (ulcerácií, erózií). U týchto pacientov štandartná prevencia H2-blokátormi, alebo sukralfátom neposkytujedostatočnú ochranu proti NSA, avšak omeprazol znižuje možnosť recidívy peptických lézií.Primárna prevencia je určená chorým ktorí majú vyššie riziko gastrointestinálnych komplikácií (vek vyšší ako 60rokov, peptický vred v anamnéze, vyššia dávka NSA, súčasná liečba glukokortikoidmi, alebo antikoagulanciami).Diklofenak s misoprostolom a nabumeton znižujú incidenciu gastroduodenálnych vredov aj ich komplikácií v krát-kodobých aj dlhodobých štúdiách. Meloxikam znižuje incidenciu gastroduodenálnych vredov v krátkodobýchštúdiách. Nimesulid je spojený s nižším výskytom gastrointestinálnych nežiadúcich prejavov, avšak o zníženíincidencie gastroduodenálnych vredov, alebo ich komplikácií nie sú k dispozícii spoľahlivé údaje.

Klíčová slova:
nesteroidové antiflogistiká, nesteroidové antireumatiká, nežiadúce prejavy, peptický vred, gastro-patia, inhibítory protónovej pumpy, omeprazol, misoprostol, nabumeton, meloxikam, nimesulid.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa