NUTRIČNÍ STAV TOXIKOMANŮV METADONOVÉM PROGRAMU


NUTRIČNÍ STAV TOXIKOMANŮV METADONOVÉM PROGRAMU

Východisko.
Substituční léčba toxikomanů metadonem se provádí ve světě asi 35 let, u nás byla zahájena v roce1997. Cílem práce bylo zhodnocení především nutričního stavu a některých biochemických parametrů před substi-tucí metadonem a 18 měsíců po ní.Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno 14 nemocných (9 mužů, 5 žen, průměrného věku 35 let, věkové rozmezí 26- 44 roků), silně závislých na opiátech: heroin, kodein a jeho deriváty. Vyšetření provedeno před zahájením léčbya po jejím 18měsíčním trvání. Subjektivně se všichni cítili lépe, byli výkonnější. Kehlet skóre pokleslo z 5,8 ± 1,9na 3,8 ± 1,5. Hmotnost se zvýšila z 69,3 ± 14,8 na 78,6 ± 19,7 kg, BMI z 22,8 ± 3,2 na 25,5 ± 5,0 (kg/m2), tukovářasa nad m. triceps z 11,9 na 16,6 mm, prealbumin z 0,17 ± 0,05 na 0,22 + 0,66 g/l). Nezvýšila se síla svalovéhostisku ruky (handgrip), k signifikantním změnám nedošlo ani u hladiny albuminu a transferinu. Zvýšené hodnotysérových aminoferáz se nezměnily (v.s. důsledek chronické hepatitidy).Závěry. Substituční léčba toxikomanů metadonem vede nejen k zlepšení subjektivního stavu, ale i k objektivněprokazatelnému stavu výživy.

Klíčová slova:
toxikomanie, substituční léčba, metadon, nutrice, laboratorní parametry stavu výživy.


Nutritional Status of Drug Addicts included in the Methadone Programme

Background.
Substitution treatment of drug addicts with methadone has been used in many countries for morethan 35 years. In our country it was started in 1997. The objective was above all to evaluate the nutritional statusand some biochemical parameters before and after 18 months of methadone substitution.Methods and Results. A total of 14 patients were examined (9 men, 5 women), mean age 35 years, range 26 - 44years, highly dependent on opiates: heroin, codeine and its derivatives). The examination was made before onset oftreatment and after 18 months of treatment. The subjective feeling of all patients improved, they felt more activeand efficient. The Kehlet score declined from 5.8 ± 1.9 to 3.8 ± 1.5. The body weight increased from 69.3 ± 14.8to 78.6 ± 19.7 kg. BMI from 22.8 ± 3.2 to 25.5 ± 5.0 (kg/m2), the skinfold above the triceps muscle from 11.9 to16.6 mm, prealbumin from 0.17 ± 0.05 to 0.22 ± 0.66 g/l). The handgrip strength did not increase, no significantchanges were recorded in albumin and transferrin levels. The raised serum aminotransferase levels did not change(due to chronic hepatitis).Conclusions. Substitution treatment of drug addicts with methadone leads not only to improvement of thesubjective state but also to objective signs of a better nutritional status.

Key words:
toxicomania, substitution treatment, methadone, nutrition, laboratory paramet ers of the nutritionalstatus.


Autoři: J. Kábrt;  H. Wilczek;  J. Svobodová;  M. Haluzík ;  E. Kotrlíková
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 693-695
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Substituční léčba toxikomanů metadonem se provádí ve světě asi 35 let, u nás byla zahájena v roce1997. Cílem práce bylo zhodnocení především nutričního stavu a některých biochemických parametrů před substi-tucí metadonem a 18 měsíců po ní.Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno 14 nemocných (9 mužů, 5 žen, průměrného věku 35 let, věkové rozmezí 26- 44 roků), silně závislých na opiátech: heroin, kodein a jeho deriváty. Vyšetření provedeno před zahájením léčbya po jejím 18měsíčním trvání. Subjektivně se všichni cítili lépe, byli výkonnější. Kehlet skóre pokleslo z 5,8 ± 1,9na 3,8 ± 1,5. Hmotnost se zvýšila z 69,3 ± 14,8 na 78,6 ± 19,7 kg, BMI z 22,8 ± 3,2 na 25,5 ± 5,0 (kg/m2), tukovářasa nad m. triceps z 11,9 na 16,6 mm, prealbumin z 0,17 ± 0,05 na 0,22 + 0,66 g/l). Nezvýšila se síla svalovéhostisku ruky (handgrip), k signifikantním změnám nedošlo ani u hladiny albuminu a transferinu. Zvýšené hodnotysérových aminoferáz se nezměnily (v.s. důsledek chronické hepatitidy).Závěry. Substituční léčba toxikomanů metadonem vede nejen k zlepšení subjektivního stavu, ale i k objektivněprokazatelnému stavu výživy.

Klíčová slova:
toxikomanie, substituční léčba, metadon, nutrice, laboratorní parametry stavu výživy.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa