PODÁVÁNÍ INTERFERONU ALFA JAKOPOTRANSPLANTAČNÍ IMUNOTERAPIEU MALIGNÍCH LYMFOMŮ


PODÁVÁNÍ INTERFERONU ALFA JAKOPOTRANSPLANTAČNÍ IMUNOTERAPIEU MALIGNÍCH LYMFOMŮ

Východisko.
Za možné příčiny relapsů u nemocných s maligními lymfomy po autologní transplantaci krvetvor-ných buněk se považuje mimo jiné chybění imunitní reakce. Cílem této studie bylo zjistit účinek dlouhodobéhopodávání interferonu alfa po autologní transplantaci u maligních lymfomů.Metody a výsledky. Sledováno bylo celkem 16 nemocných (9 mužů a 6 žen, průměrného věku 44 let), 14s non-hodgkinským lymfomem a 2 s Hodgkinovou chorobou, u nichž bylo po provedení vysokodávkované trans-plantace s autologní transplantací krvetvorných buněk zahájena imunoterapie podáváním IFNa v dávce 3 MU 3kráttýdně. Terapie byla dobře tolerována, pouze u dvou (12,5 %) nemocných musela být vysazena a u dvou (12,5 %)musely být dávky sníženy nebo přechodně vysazeny. Výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou (16 osob, 12mužů, 4 ženy, průměrný věk 43 a podobnými dalšími charakteristikami jako sledovaná skupina), kteří po transplan-taci IFN alfa nedostávali. Kontrolní nemocní byli spárování podle stavu při transplantaci, stupně předléčení, diagnózya věku. Ve skupině léčené IFNa došlo k 5 relapsům a 2 úmrtím, ve skupině kontrolní ke 4 relapsům a 3 úmrtím.Pravděpodobnost přežití bez známek progrese (PFS) a celkového přežití (OS) v 18 měsících je ve skupině léčené67,4% a 88,9%, ve skupině kontrolní 86,5% a 93,8%. Výsledky nejsou statisticky významné.Závěry. V naší studii jsme potvrdili schůdnost dlouhodobého podávání IFNa po transplantaci. Předběžně lze říci,že se výsledek nelišil ve skupině léčených a neléčených nemocných, nicméně význam tohoto druhu imunoterapie,nebo jeho modifikace budou muset být zhodnoceny v randomizované studii.

Klíčová slova:
maligní lymfom, transplantace, relaps, imunoterapie, interferon alfa, NHL, m. Hodgkin.


Interferon Alpha Administration as Post-transplantationImmunotherapy in Malignant Lymphomas - Case-control Study

Backgrounds.
A possible cause of relapses in patients with malignant lymphomas after autologous transplantationof haematopoietic cells is among others the absence of an immune reaction. The objective of the present study wasto assess the effect of long-term interferon alpha administration after autologous transplantation in malignantlymphomas.Methods and Results. A total of 16 patients were followed up (9 men and 6 women, mean age 44 years) 14 withnon-Hodgkin’s lymphoma and two with Hodgkin’s disease where after high-dose transplantation with autologoustransplantation of haematopoietic cells immunotherapy was started by administration of IFN alpha 3 MU three timeper week. The treatment was well tolerated, only in two patients (12.5%) the doses had to be reduced or temporalitydiscontinued. The results were compared with a control group (16 subjects, 12 men, 4 women, mean age 43 yearsand similar other characteristics as the followed up group) who were not given IFN alpha after transplantation.The controls were paired with regard to the condition after transplantation, grade of pretreatment, diagnosis andage. In the group treated with IFN alpha five relapses developed and two deaths occurred, in the control group fourrelapses and three deaths. The probability of survival without signs of progression (PFS) and total survival (OS)within 18 months is in the treated group 67.4% and 88.9%, in the control group 86.5% and 93.8%. The results arenot statistically significant.Conclusions. The authors confirmed in their study the feasibility of long-term administration of IFN alpha aftertransplantation. On a preliminary basis it may be stated that the results did not differ in the treated and not treatedpatients, nevertheless the impact of this type of immunotherapy or its modification will have to be evaluated ina randomized study.

Key words:
malignant lymphoma, transplantation, relapse, immunotherapy, interferon alpha, NHL, Hodgkin,transplantation, immunotherapy, interferon alpha, IFN alpha, case control study.


Autoři: M. Trněný;  M. Apltauerová;  B. Procházka 1;  P. Klener
Působiště autorů: I. interní klinika LF UK a VFN, Praha 1 Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 689-692
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Za možné příčiny relapsů u nemocných s maligními lymfomy po autologní transplantaci krvetvor-ných buněk se považuje mimo jiné chybění imunitní reakce. Cílem této studie bylo zjistit účinek dlouhodobéhopodávání interferonu alfa po autologní transplantaci u maligních lymfomů.Metody a výsledky. Sledováno bylo celkem 16 nemocných (9 mužů a 6 žen, průměrného věku 44 let), 14s non-hodgkinským lymfomem a 2 s Hodgkinovou chorobou, u nichž bylo po provedení vysokodávkované trans-plantace s autologní transplantací krvetvorných buněk zahájena imunoterapie podáváním IFNa v dávce 3 MU 3kráttýdně. Terapie byla dobře tolerována, pouze u dvou (12,5 %) nemocných musela být vysazena a u dvou (12,5 %)musely být dávky sníženy nebo přechodně vysazeny. Výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou (16 osob, 12mužů, 4 ženy, průměrný věk 43 a podobnými dalšími charakteristikami jako sledovaná skupina), kteří po transplan-taci IFN alfa nedostávali. Kontrolní nemocní byli spárování podle stavu při transplantaci, stupně předléčení, diagnózya věku. Ve skupině léčené IFNa došlo k 5 relapsům a 2 úmrtím, ve skupině kontrolní ke 4 relapsům a 3 úmrtím.Pravděpodobnost přežití bez známek progrese (PFS) a celkového přežití (OS) v 18 měsících je ve skupině léčené67,4% a 88,9%, ve skupině kontrolní 86,5% a 93,8%. Výsledky nejsou statisticky významné.Závěry. V naší studii jsme potvrdili schůdnost dlouhodobého podávání IFNa po transplantaci. Předběžně lze říci,že se výsledek nelišil ve skupině léčených a neléčených nemocných, nicméně význam tohoto druhu imunoterapie,nebo jeho modifikace budou muset být zhodnoceny v randomizované studii.

Klíčová slova:
maligní lymfom, transplantace, relaps, imunoterapie, interferon alfa, NHL, m. Hodgkin.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa