Vplyv širšieho sociálneho prostrediana výkon dieťaťa s kochleárnymimplantátom


Vplyv širšieho sociálneho prostrediana výkon dieťaťa s kochleárnymimplantátom

Pokroky detí s kochleárnymim plantátom (KI) väčšina štúdií hodnotí na základe klinickýchpredpokladov (audiologických, logopedických, psychologických, vek v čase KI). Len málo odbornýchpublikácií venuje pozornosť širšiemu okruhu faktorov, ktoré môžu vplývať na výkon dieťaťas KI. Cieľomprá ce je určiť tie sociálne aspekty, ktoré najviac vplývajú na vývin dieťaťa s KI.Autori sledovali 42 detí, ktoré používajú KI aspoň jeden rok a sú v starostlivosti Slovenského centrakochleárnej implantácie v Bratislave. Deti s KI rozdelili do dvoch skupín: 1. deti, ktoré vzhľadom naklinické predpoklady (audiologické, psychologické, logopedické) splnili očakávania, 2. deti, ktorévzhľadomna klinické predpoklady nesplnili očakávania. V každej skupine sledovali tieto sociálnea demografické charakteristiky prostredia dieťaťa: úplnosť rodiny, sociokultúrny status rodiny,angažovanosť rodiny, výchovný štýl rodiny, typ školského zariadenia, región, v ktoromdieť a žije.Výkon dieťaťa s KI ovplyvňuje väčšina sledovaných sociálnych a demografických charakteristík,výchovný štýl rodiny (najmä dôslednosť vo výchove), sociálno-kultúrny status rodiny (vzdelanie,ekonomické zázemie, sociálny status) a angažovanosť rodiny ( v programe rehabilitácie, v komunikáciis centromKI...). V štúdii autori poukázali na potrebu sledovať uvedené faktory a predigovaťočakávania výkonu dieťaťa aj na základe týchto charakteristík.

Klíčová slova:
kochleárna implantácia, klinické predpoklady úspešnosti KI, sociálnea demografické charakteristiky.


Influence of Additional SocialEnvironment on the Performance of a Child with Cochlear Implant

Majority of papers evaluate progress of children with cochlear implant according tothe clinical presumptions (audiological, logopedical, psychological, age in time of cochlear implantation).Only few papers pay attention to wider sphere of factors that can have an influence on theperformance of a child with cochlear implant. The goal of this paper is to define social aspects thatmay play a major role in the development of a child with cochlear implant. Forty two childrenoperated in the Cochlear implant center Bratislava that use cochlear implant. Forty two childrenoperated in the Cochlear implant center Bratislava that use cochlear implant at least one year havebeen observed. These children have been devided in two groups: 1. Children that fulfilled ourexpectation due to their clinical pressumptions (audiological, logopedical, psychological, age in timeof Cochlear implantation), 2. Children that did not fulfil our expectation. In each group thefollowing social and demographic characteristics have been evaluated:Completnes of the family, socio-cultural family status, involvement of the family in the rehabilitationprocess, educational style in the family, type of school attended, region in which the family withimplanted child live.From the observed and evaluated data the most important influence on the performance of a childwith cochlear implant have following social anddemographic factors: educational style in the family(especially consistency in education), socio-cultural family status (level of education, economicalsituation, social status, involvement of the family in rehabilitation process.Some social and demographic factors play as important role in the progress of a child with cochlearimplant as clinical factors. These social and demographic factors should be observed and evaluatedthe selection of cochlear implant candidates to reach expected results.

Key words:
cochlear implantation, clinical presumptions of cochlear implantation, social anddemographic characteristics.


Autoři: M. Groma **;  L. Šimková *;  M. Profant ;  Z. Kabátová;  Š. Šimko *;  K. Seginko
Působiště autorů: I. Otolaryngologická klinika LF UK, FN a SPAM, Bratislava, prednosta prof. MUDr. M. Profant, CSc. Foniatrické oddelenie FN, Bratislava, primár MUDr. Š. Šimko, CSc. *Pedagogická fakulta UK, Bratislava **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 3, pp. 133-138.
Kategorie: Články

Souhrn

Pokroky detí s kochleárnymim plantátom (KI) väčšina štúdií hodnotí na základe klinickýchpredpokladov (audiologických, logopedických, psychologických, vek v čase KI). Len málo odbornýchpublikácií venuje pozornosť širšiemu okruhu faktorov, ktoré môžu vplývať na výkon dieťaťas KI. Cieľomprá ce je určiť tie sociálne aspekty, ktoré najviac vplývajú na vývin dieťaťa s KI.Autori sledovali 42 detí, ktoré používajú KI aspoň jeden rok a sú v starostlivosti Slovenského centrakochleárnej implantácie v Bratislave. Deti s KI rozdelili do dvoch skupín: 1. deti, ktoré vzhľadom naklinické predpoklady (audiologické, psychologické, logopedické) splnili očakávania, 2. deti, ktorévzhľadomna klinické predpoklady nesplnili očakávania. V každej skupine sledovali tieto sociálnea demografické charakteristiky prostredia dieťaťa: úplnosť rodiny, sociokultúrny status rodiny,angažovanosť rodiny, výchovný štýl rodiny, typ školského zariadenia, región, v ktoromdieť a žije.Výkon dieťaťa s KI ovplyvňuje väčšina sledovaných sociálnych a demografických charakteristík,výchovný štýl rodiny (najmä dôslednosť vo výchove), sociálno-kultúrny status rodiny (vzdelanie,ekonomické zázemie, sociálny status) a angažovanosť rodiny ( v programe rehabilitácie, v komunikáciis centromKI...). V štúdii autori poukázali na potrebu sledovať uvedené faktory a predigovaťočakávania výkonu dieťaťa aj na základe týchto charakteristík.

Klíčová slova:
kochleárna implantácia, klinické predpoklady úspešnosti KI, sociálnea demografické charakteristiky.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2003 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa