Detekcia a diagnostika primárnych imunodeficiencií v teréne - praktický prehľad v kocke

15. 11. 2022

Primárne imunodeficiencie (PID) sú heterogénnou skupinou ochorení podmienených vrodenými genetickými poruchami imunitného systému. V súčasnosti je predpokladaná prevalencia PID 1 : 1 200 pacientov. [1] Predpokladá sa, že aj lekári prvého kontaktu sa v priebehu svojej profesijnej kariéry s PID stretnú; vzhľadom na malý počet pacientov však diagnostika nie je jednoduchá. Preto je nutné zvyšovať povedomie o týchto ochoreniach, t.j. rozpoznaní príznakov, vyšetrení a včasnom odoslaní pacienta na špecializované pracovisko.

Úvod

I keď sú to ochorenia relatívne vzácne, pri väčšine z nich máme k dispozícii efektívne liečebné postupy, ktoré pacientom umožňujú viest' bežný život. Preto sú včasná diagnostika a návrh adekvátnej liečby celkom zásadné pre ďalší osud pacienta. Neskoro začatá adekvátna liečba spôsobená nerozpoznaním príznakov a omeškaním v diagnostika nie je schopná zvrátiť orgánové a iné poškodenia organizmu a vedie k vyššej morbidite aj mortalite. [1] Základom diagnostiky je starostlivá rodinná aj osobná anamnéza a klinické vyšetrenie. [2]

Klinický obraz a možné symptómy

PID sa väčšinou klinicky prezentujú jedným alebo viacerými z nasledujúcich príznakov. [1, 2]

 1. Pozitívna rodinná anamnéza preukázaného alebo suspektného primárneho imunodeficitu.
 2. Recidivujúca respiračná infekcia – vždy je však nutné vylúčiť častejšie neimunologické príčiny (alergia, adenoidná vegetácia, cystická fibróza, malformácia, ciliárna dyskinéza...), pozor pri bronchiektáziách, viac než jednom zápale pľúc a nutnosti dlhodobej liečby antibiotikami – tu imunologické vyšetrenie neodkladať.
 3. Neprospievanie, najmä v dojčenskom veku, hnačky, ťažký ekzém – tu je nutné pomýšľať na jeden z akútnych stavov - ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID).
 4. Pyogénna infekcia, granulómy, nehojace sa kožné rany, slizničná ulcerácia.
 5. Netypické infekcie – netypické agens, netypický priebeh infekcií.
 6. Opakované infekcie spôsobné jedným opakujúcim sa patogénom.
 7. Autoimunitné, chronické zápalové alebo lymfoproliferatívne ochorenie.
 8. Charakteristické kombinácie klinických prejavov – genetické syndrómy sú často sprevádzané imunodeficitom.
 9. Angioedém.

Väčšina PID (najmä závažných) sa síce prezentuje v detskom veku, ale v prípade hypomorfných mutácií sa môžu prezentovať aj v neskoršom detskom veku. Bežná variabilná imunodeficiencia (CVID) je najčastejším PID začínajúcim v dospelom veku.

Diagnostický postup

Laboratórna diagnostika PID je neoddeliteľnou súčasťou vyšetrení pacienta s podozrením na imunodeficienciu a má nezastupiteľné miesto v diagnostickom postupe. Doplnením klinického obrazu laboratórnymi výsledkami môžeme väčšinu jednotiek PID potvrdiť s veľkou pravdepodobnosťou a v prípade molekulárne genetického vyšetrenia stanoviť diagnózu jednoznačne.

Základné laboratórne vyšetrenia prvého stupňa sú široko dostupné, indikovať ich môžu lekári prvého kontaktu (PLDD, praktickí lekári pre dospelých), takisto ako lekári špecialisti s neimunologickým zameraním (dermatológovia, gastroenterológovia, chirurgovia, pneumológovia, ORL a pod.). Je to vyšetrenie, ktoré nie je zaťažujúce pre pacienta ani indikujúceho lekára, nie je drahé a pri správnej interpretácii môže významne naznačiť alebo odhaliť možné poruchy imunitného systému. [1]

Medzi vyšetrenia v 1. línii patria:

 1. Krvný obraz s diferenciálnym rozpočtom.
 2. Stanovenie hladín základných tried imunoglobulínov (lgG, lgA, lgM, lgE) vzťahujúcich sa na vek (!). [1, 2]
 3. V prípade výskytu častých infekcií je nutné aj opakované mikrobiologické a sérologické vyšetrenie a pátranie po infekčnom agens. To môže významne nasmerovať ďalšie rozhodovanie, ktorú zložku imunity podrobnejšie vyšetrovať (opuzdrené baktérie pri humorálnych defektoch, Pneumocystis jirovecii pri kombinovaných a bunkových defektoch, plesne pri poruchách fagocytózy a bunkových defektoch, vírusy pri bunkových poruchách, ECHO vírusy pri agamaglobulinémiách apod.). [2]

Ďalšia laboratórna diagnostika PID je niekoľkostupňovým procesom a patrí do rúk imunológa (pozri tabuľku).

Tab.  Štyri stupne laboratórneho vyšetrenia

1. stupeň

 • krvný obraz a diferenciál
 • hladiny imunoglobulínov lgG, lgA, lgM vzťahujúce sa na vek

2. stupeň

 • špecifická antigénová odpoveď (tetanus, diftéria)
 • odpoveď na očkovanie nekonjugovanou polysacharidovou vakcínou (pre-/postvakcinačné protilátky; od 3 rokov veku)Hladiny podtried lgG

3. stupeň

 • stanovenie lymfocytových subpopulácií na základe povrchových znakov CD3/CD4/CD8/CD19/CD16/CD56
 • test blastovej transformácie lymfocytov (stimulácia mitogénmi, antigénmi)
 • test oxidačného vzplanutia neutrofilov
 • vyšetrenie DNA epizómov receptorov vyvíjajúcich sa lymfocytov (TREC/KREC)

4. stupeň

 • vyšetrenie komplementu C3, C4, funkčné testy dráh
 • stanovenie hladín enzýmov (adenozindeamináza, purínnukleozidfosforyláza)
 • vyšetrenie fagocytov (fagocytóza, povrchové glykoproteíny, mobilita)
 • vyšetrenie NK cytotoxicity
 • ďalšie vyšetrenia komplementu
 • ďalšie testovanie neoantigénnej odpovede po očkovaní
 • stanovenie iných povrchových/cytoplazmatických znakov leukocytov/lymfocytov (adhezívne molekuly, CD 40L...)
 • cytokínové štúdie
 • genetická analýza/rodinná štúdia

Záverečné odporúčania pre prax

Z racionálnych, ekonomických, prevádzkových aj iných dôvodov nie je možné vykonať všetky dostupné vyšetrenia naraz, ale optimalizáciou krokov pri diagnostickej rozvahe je možné postupne poskladať pravdepodobnú alebo jednoznačnú diagnózu ako mozaiku z výsledkov jednotlivých vykonaných vyšetrení. Musíme mať pritom na mysli, že nie je nutné vždy postupovať rýchlo a okamžite – sú nozologické jednotky, ako napr. typicky CVID v detskom veku, ktoré majú svoj vývoj daný vývojom imunitného systému v čase, ale je nutné na poruchy imunitného systému myslieť a optimálne zasahovať ako diagnosticky, tak liečebne. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj keď našťastie nie je v oblasti PID mnoho akútnych stavov, musíme na ne vždy myslieť v prvom rade - medzi tieto nozologické jednotky jednoznačne patrí SCID a event. HAE. Tiež je dôležité myslieť na to, že pri podozrení na PID je najmä v detskom veku nutné odložiť očkovanie živými vakcínami a podrobnejšie imunologické vyšetrenie zbytočne neodkladať.

  

MUDr. Andrea Poloučková
ambulance alergologie a klinické imunologie, Allergomedia, s. r. o., Praha 1

  

Zdroje:
1. de Vries E., Driessen G. Educational paper: Primary immunodeficiencies in children: a diagnostic challenge. Eur J Pediatr 2011; 170 (2): 169–177, doi: 10.1007/s00431-010-1358-5.
2. Denning L. V. Primary immunodeficiencies for general practitioners – making a difference in diagnosing severe illness. J Family Med Prim Care 2017; 6 (4): 709–711, doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_414_16.

C-ANPROM/SK/PO/0005 Listopad 2022Štítky
Alergológia a imunológia Detská otorinolaryngológia Detská pneumológia Hematológia Otorinolaryngológia Pediatria Pneumológia a ftizeológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa