Otorinolaryngologie a foniatrie - Informácie o časopise

Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie je odborný časopis České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Publikovány mohou být původní vědecké práce, kazuistiky, přehledná sdělení, další vzdělávací materiály a zprávy (odborné, osobní, z kongresů a kurzů, z činnosti ORL společnosti). Práce zahraničních autorů (mimo ČR a SR) a vybrané publikace českých a slovenských autorů jsou publikovány v anglickém jazyku. Cizojazyčné souhrny umožňují i zahraničním čtenářům získat alespoň částečný přehled o stavu otorinolaryngologie a foniatrie v ČR a SR.

ISSN 1210-7867 (Print)
ISSN 1805-4528 (Online)

Redakční rada

Vedoucí redaktor (Editor-in-Chief)

prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie
3. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
jaromir.astl@uvn.cz

Zástupce vedoucího redaktora (Editor)

MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
michal.zabrodsky@fnmotol.cz

Technický redaktor (Technical Editor)

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
david.kalfert@fnmotol.cz

Redakční rada (Editorial Board)

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

prof. MUDr. Viktor Chrobok, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN Hradec Králové

prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

I. otorinolaryngologická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., MPH

Klinika otorinolaryngológie a foniatrie LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Klinika dětské otorinolaryngologie LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU a UN sv. Michala, Bratislava

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Otorinolaryngologická klinika LF OU a FN Ostrava

Ediční rada

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MUDr. Marián Sičák, PhD.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU a ÚVN v Ružomberku

doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UP a FN Olomouc

doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.

I. otorinolaryngologická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN v Motole

MUDr. Patrik Štefanička, PhD.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UN Bratislava

MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP a Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UN Bratislava

MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA

Otorhinolaryngologická klinika LF UK a FN Plzeň

prim. MUDr. Jitka Vydrová

Medical Healthcom spol. s r.o., Hlasové a sluchové centrum Praha

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN Hradec Králové

Čestní členové (Honorary Members)

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy LF MU a FN u sv. Anny v Brně

doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL) FZS UPce a Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice

doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.

Department of ORL/ HNS, University of Umeå and Norrlands University Hospital

doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.

Otorhinolaryngologická klinika LF UK a FN Plzeň

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Redakci můžete napsat i zde: redakce-orl@carecomm.cz.

Vedoucí redaktor

Prof. MUDr. J. Astl, CSc.

Zástupce vedoucího redaktora

MUDr. M. Zábrodský, Ph.D.

Technický redaktor

MUDr. D. Kalfeřt, Ph.D.

Odpovědná redaktorka

Ing. Kateřina Michnová
katerina.michnova@carecomm.cz

Nakladatel

Care Comm s.r.o.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5
Vychází 4× ročně.

Předplatné

Celoroční předplatné pro Českou republiku 825 Kč

Distributor: MailFinish a.s., oddělení předplatné
Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha
e-mail: predplatne@mailfinish.cz
telefon: +420 720 823 388

Celoroční předplatné pro Slovenskou republiku 40 €

Distributor: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3, SK
e-mail: predplatne@mpkapa.eu
tel: +421 800 188 826

www.ipredplante.sk

Více informací adrese: predplatne@carecomm.cz

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: 

Eva Tlamsová
e-mail: sponzoring@asociacni.cz

Pokyny pro autory a recenzenty

Pokyny pro autory

Časopis OTORINOLARYNGOLOGIE A FONIATRIE je odborný časopis České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Publikovány mohou být původní vědecké práce, kazuistiky, přehledná sdělení, další vzdělávací materiály a zprávy (odborné, osobní, z kongresů a kurzů, z činnosti ORL společnosti). Práce zahraničních autorů (mimo ČR a SR) a vybrané publikace českých a slovenských autorů jsou publikovány v anglickém jazyku. Cizojazyčné souhrny umožňují i zahraničním čtenářům získat alespoň částečný přehled o stavu otorinolaryngologie a foniatrie v ČR a SR. 

Obecné informace 

Je publikován 4× ročně. 

 Články by měly být původní a obsahovat jinde nepublikované skutečnosti. 

 Materiály převzaté z jiných pramenů a publikací mohou být publikovány jen s písemným souhlasem vlastníka autorských práv (nejčastěji nakladatelství, které publikaci vydalo). 

Přijímány jsou články v češtině, slovenštině a v angličtině, a to v elektronické podobě ve formátu MS Word a RTF. 

 Články zasílejte prostřednictvím on-line redakčního systému dostupného na adrese https: //redakce.carecomm.cz/orlaf 

 Každý rukopis (vyjma zpráv, sdělení, recenzí a korespondence) je hodnocen v recenzním řízení (peer review), přičemž se zachovává oboustranná anonymita. Pro přijetí rukopisu k publikaci redakční rada vyžaduje pozitivní hodnocení dvou hodnotících expertů. Jsou-li posudky kontroverzní, je vyžádán další nezávislý posudek, nebo rozhoduje výkonná redakční rada. 

 Autoři před konečným tiskem obdrží z nakladatelství článek v pdf souboru ke korektuře chyb podle ČSN 88 0410. Je třeba bezpodmínečně dodržet termín vrácení autorské korektury určený odpovědným redaktorem pro každé číslo. 

Ochrana soukromí pacienta 

Pacienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje nesmějí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient (nebo jeho rodič či opatrovník) neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient obeznámen s rukopisem. Poskytnutí informovaného souhlasu pacientem musí být oznámeno v otištěném článku. 

Obsahové zaměření článků 

Původní práce přinášejí nové výsledky vlastní vědecké práce z oblasti klinického i základního výzkumu (s klinickou relevancí) v rozsahu maximálně 15 stran (řádkování 1,5; písmo Times New Roman; vel. 12) vlastního textu (bez titulní strany, souhrnu a literatury), doprovázené maximálně 10 přílohami charakteru tabulek, grafů či obrázků. Za původní práce budou považovány práce experimentální, metodologické (zavedení dia­gnostické nebo léčebné metody či operačního přístupu, jen pokud je originální) a klinické (retrospektivní či prospektivní studie), a to vždy na dostatečně rozsáhlém souboru a sledovaném po dostatečně dlouhou dobu, umožňující dospět k validním výsledkům. 

Přehledové články jsou přijímány v rozsahu do 15 stran (řádkování 1,5; písmo Times New Roman; vel. 12) vlastního textu (bez titulní strany, souhrnu a literatury), doprovázené maximálně 10 přílohami charakteru tabulek, grafů či obrázků. 

Kazuistiky se orientují na klinické, metodologické i experimentální práce pilotního charakteru na malých souborech, zejména retrospektivní, nebo zaměřené na popis a sdělení zkušeností s novou dia­gnostickou či léčebnou metodou, popisy zajímavých případů. Přijímány jsou v rozsahu do 10 stran (řádkování 1,5; písmo Times New Roman; vel. 12) vlastního textu (bez titulní strany, souhrnu a literatury), doprovázené maximálně 6 přílohami charakteru tabulek, grafů či obrázků. 

Dopis redakci přináší reakce na předchozí sdělení (články). Přijímány jsou v rozsahu do 3 stran (řádkování 1,5; písmo Times New Roman; vel. 12) vlastního textu (bez titulní strany a literatury). 

Zprávy zahrnují informace z dění v ORL společnosti, poznatky z odborných kongresů, sjezdů a studijních pobytů, jubilea a nekrology. Přijímány jsou v rozsahu do 15 řádků (příspěvek většího rozsahu pouze po předchozí konzultaci s redakcí; řádkování 1,5; písmo Times New Roman; vel. 12) vlastního textu, doprovázené maximálně 3 přílohami charakteru tabulek, grafů či obrázků. O tom, zda bude příspěvek publikován, rozhodne redakce časopisu. 

Příprava příspěvku 

Při přípravě rukopisu vycházejte z příslušných norem ČSN, rukopis musí splňovat pravidla pro publikování v biomedicínských časopisech stanovených organizací ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors – http: //www.icmje.org/ethical_1author.html). 

Články, které nebudou zpracovány podle následujících pokynů, bude redakce vracet zpět. Věnujte tedy čas jejich prostudování. 

Textová část rukopisu musí být zpracována pomocí textového editoru Microsoft Word (verze Microsoft Office 2000 a novější). 

Doporučené písmo: řádkování 1,5; písmo Times New Roman; vel. 12; šířka textu 15 cm. Text formátujte pouze pomocí zabudovaných funkcí textového editoru, např. „Tučné“, „Kurzíva“ apod. V žádném případě nepoužívejte pro formátovaní dokumentu mezerník a neukončujte každý řádek enterem. Při psaní nezaměňujte písmeno „O“ s číslicí „0“, stejně tak písmeno „I“ s číslicí „1“ apod.; ačkoliv tyto znaky mohou vypadat v ně­kte­rých fontech podobně, při jejich převodu do fontu jiného tyto podobnosti zanikají. V rámci celého rukopisu číslujte strany počínaje stranou úvodní. Číslo strany uvádějte na konci stránky dole uprostřed. 

Příspěvek musí být členěn do několika částí: 

 • Titulní strana 
 • Vlastní text (anonymizovaný) 
 • Přílohy (obrázky, grafy, tabulky, schémata) 

Každá z těchto částí se do redakčního systému nahrává samostatně. 

1. Titulní strana 

Titulní strana obsahuje název příspěvku, autorský kolektiv, pracoviště autorů, adresu korespondujícího autora, prohlášení o střetu zájmu, poděkování a grantovou podporu. 

a) Název příspěvku 

Stručný a výstižný název práce v českém, nebo slovenském jazyce a anglický překlad názvu optimálně v rozsahu 5–6 slov (nepoužívat v názvu zkratky). Pokud je primárním jazykem angličtina, připravte český nebo slovenský překlad názvu práce. Jde-li o kazuistiku, je vhodné to uvést v názvu. 

b) Autorský kolektiv a pracoviště 

Z. Sklenář1, K. Horáčková2, J. Kraus3, V. Ščigel4, O. Slanař1 

Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha 

2 Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové 

Otorinolaryngologické oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., Benešov 

4 Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK, Praha 

c) Jméno, příjmení, pracoviště a adresa korespondujícího autora (včetně e-mailové adresy) 

d) Prohlášení o střetu zájmu 

Každý článek publikovaný v odborném časopisu je třeba doprovodit čestným prohlášením autora, zda práce byla, či nebyla ovlivněna (přímo či nepřímo) firemními zájmy. Čestné prohlášení připojte na závěr svého příspěvku. 

Doporučeným minimálním textem je: 

a) Autor práce prohlašuje, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku není ve střetu zájmů a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou. Toto prohlášení se týká i všech spoluautorů (jsou-li). 

b) Autor prohlašuje, že v souvislosti se vznikem a tématem článku byl v uplynulých 24 měsících smluvně vázán se společností XY, obdržel finanční podporu od firmy XY pro provedení práce a publikaci, firma XY podpořila jeho účast na odborné akci, je členem poradního sboru společnosti XY atd. (vybrat odpovídající). 

První autor publikace je zodpovědný za to, že text publikace bude doprovázen sdělením podle odstavce (a) nebo (b) podle skutečné situace jeho i všech spoluautorů. 

e) Poděkování 

V rámci textu můžete připojit poděkování spolupracovníkům, kteří přispěli k tvorbě práce, a kteří nejsou součástí autorského kolektivu. 

d) Grantová podpora 

Uveďte případné poděkování grantovým agenturám, sponzorům, nadacím nebo soukromým společnostem, podporujícím vaši práci. Jako příklad uvádíme formulaci: „Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 15-…A.“ 

2. Vlastní text rukopisu (anonymizovaný) 

Vlastní text rukopisu obsahuje název příspěvku (česky/slovensky a anglicky), souhrn (česky/slovensky a anglicky), klíčová slova (česky/slovensky a anglicky), text rukopisu, literatura a legendy k přílohám česky/slovensky a anglicky). 

a) Název příspěvku (česky/slovensky a anglicky) 

b) Souhrn (česky/slovensky) 

Souhrn nemá být delší než 150 slov u nestrukturovaného souhrnu a 250 slov u strukturovaného souhrnu, který je vyžadován u původních prací. Souhrn musí seznamovat s cílem studie, základními postupy, hlavními zjištěnými fakty (pokud možno, uvádějte konkrétní údaje a jejich statistickou významností) a se základními závěry. Musí zdůraznit nové a důležité aspekty práce. 

Strukturovaný souhrn musí obsahovat následující součásti: Úvod (event. Cíl); Materiál a metodika; Výsledky; Závěr. 

c) Klíčová slova (česky/slovensky) 

Autor uvede 3 až 6 klíčových slov nebo krátkých slovních spojení. Při volbě klíčových slov vycházejte z doporučených termínů v anglickém jazyku, uvedených na webových stránkách National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH): http: //www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. České nebo slovenské znění klíčových slov pak odvoďte od anglické verze. 

d) Summary (anglický překlad souhrnu) 

e) Key words (anglická verze klíčových slov) 

f) Text rukopisu 

Po jazykové stránce musí rukopis odpovídat pravidlům českého, slovenského nebo anglického pravopisu. Není přípustné slova zkracovat, a to s výjimkou zkratek oficiálních nebo zcela běžných. Plný název musí předcházet prvnímu uvedení zkratky – s výjimkou standardní zkratky měrné jednotky. Používejte jednotně zkratky vycházející z českých (slovenských) nebo anglických názvů. Všechny číselné údaje je nutno vyjadřovat v jednotkách měrové soustavy SI. Každé cizojazyčné slovo (mimo latinského) musí být vysvětleno česky, příp. latinsky. 

Text musí obsahovat odkazy na případné grafy, obrázky, fotografie či tabulky, a to v následující podobě: (graf 1), (obr. 1), (tab. 1). V textu rukopisu uvádějte citace jednotně, a to arabskými číslicemi v hranaté závorce [ ], seřazené v návazném pořadí. 

Při psaní textu neukončujte každý jeho řádek enterem, nezaměňujte písmeno „O“ s číslicí „0“, stejně tak písmeno „I“ s číslicí „1“ apod. 

Při použití statistického zpracování musí být v kapitole „Metodika a materiál“ uveden název statistického testu, jakým softwarem bylo statistické vyhodnocení provedeno a na jaké hladině statistické významnosti byl test hodnocen. 

Odborný text původní práce se rozděluje do oddílů: ÚVOD, MATERIÁL A METODIKA, VÝSLEDKY, DISKUZE, ZÁVĚR. Jiné typy článků, jako např. přehledný článek, kazuistiky a jiné mohou vyžadovat jiné členění, viz níže. 

V případě kazuistiky je doporučené členění textu: ÚVOD, KAZUISTIKA, DISKUZE, ZÁVĚR. 

Přehledový článek – členění textu je volné a záleží na autorovi. Na konci by měl být formulován ZÁVĚR. 

Dopis redakci přináší reakce na předchozí sdělení, zprávy z ORL společnosti zahrnují informace z dění v ORL společnosti, poznatky z odborných kongresů, sjezdů a studijních pobytů, jubilea a nekrology a jiné postřehy. 

e) Literatura 

Literární odkazy musí být číslovány v pořadí, v jakém byly poprvé zmíněny v textu. Odkazy uvádějte v textu, tabulkách a legendě arabskými číslicemi v hranaté závorce [1], více zdrojů oddělujte čárkou, – viz [3, 26] nebo [25–27]. V textu je třeba uvést všechny odkazy na literaturu. Literární odkazy uváděné pouze v tabulkách nebo legendách k obrázkům se číslují v závislosti na pořadí, kdy se odkaz na příslušnou tabulku nebo obrázek objeví poprvé v textu. Literární odkazy pište pomocí níže uvedeného vzoru. Názvy časopisů se zkracují podle stylu použitého v Index Medicus. Tento seznam můžete získat na webové adrese (http: //www.nlm.nih.gov/). Název Otorinolaryngologie a foniatrie se zkracuje jako Otorinolaryngol Foniatr. Vyvarujte se odkazů na abstrakta. Odkazy na přijaté, ale prozatím neotištěné práce musí být označeny „v tisku“; autoři musí získat písemné povolení k citaci takové práce a dále ověření, že práce byla skutečně přijata k publikaci. Informace z dosud neakceptovaných rukopisů musí být v textu citovány jako „nepublikované sdělení“, a to s písemným souhlasem zdroje. Vyvarujte se citací osobních sdělení, pokud nejsou jediným zdrojem důležité informace, kterou nelze získat z jiných veřejných zdrojů – v tomto případě uveďte v textu v závorce jméno osoby a datum sdělení. Pro vědecká sdělení musí autoři získat písemný souhlas a ověření správnosti od zdroje osobního sdělení. 

Příklady správné citační formy: 

1. Standardní článek v časopisu 

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124 (1): 980–983. Doi: xxxx. 

Více než 3 autoři – uveďte první 3 autory následované et al. 

Parkin DM, Clayton D, Black RJ et al. Child­hood – leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73 (1): 1006–1012. Doi: xxxx. 

2. Organizace jako autor 

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164 (5): 282–284. 

3. Články přijaté do tisku 

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 2016. 

Knihy a jiné monografie 

4. Osoba/y jako autor/ři 

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany, NY: Delmar Publishers 1996. 

Kapitola v knize 

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM (eds). Hypertension: pathophysiology, dia­gnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press 1995: 465–478. 

Sborník z konference 

Kimura J, Shibasaki H (eds). Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology 1995, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier 1996: 15–19. 

Abstrakt 

Roxburgh J, Cooke RA, Deverall P et al. Haemodynamic function of the carbomedics bileaflet prosthesis [abstract]. Br Heart J 1995; 73 (Suppl 2): P37. 

Časopisecký článek v elektronickém formátu 

Morse SS. Factors in the emergency of infectious diseases. [on-line]. Emerg Infect Dis 1995 Jan-Mar; 1 (1). Avail­- able from URL: www.cdc.gov/nciod/EID/ vol1no1/morse.htm. 

Elektronický materiál 

Košťálová M. Screening afázie: MASZcz. [on- -line]. Dostupné z URL: http: //www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/neurologicka-klinika/screening-afazie-mastcz/t3305. 

Citační styl časopisu pro program EndNote je dostupný ke stažení na www.otorinolaryngologie.cz/pokyny- pro-autory 

Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tematikou. Zároveň redakční rada žádá autory, aby citovali též články uveřejněné v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie (jejich přehled nabízí mj. databáze BMČ Národní lékařské knihovny – odkaz http: //www.medvik.cz/bmc/ nebo www.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie). 

Citovanost prací z Otorinolaryngologie a foniatrie (Otorinolaryngol Foniatr) je uznáním odborné úrovně tohoto časopisu. K tomuto požadavku bude přihlíženo při přijetí rukopisu k recenznímu řízení. 

f) Legendy k přílohám 

Legendy k obrazovým přílohám vložte na konec textového souboru, a to za „Literaturu“. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě. Zároveň dodávejte k obrazovým přílohám i jejich anglickou verzi legend. 

Např.: Obr. 1. Vedlejší nosní dutiny. (Fig. 1. Paranasal sinuses.) 

3. Přílohy 

Všechny přílohy se nahrávají jako samostatné soubory. 

a) Tabulky, grafy a schémata 

Tabulky mohou být vytvořeny rovněž pomocí Microsoft Word (případně jiného tabulkového editoru, např. MS Excel), který lze editovat, nikoli jako needitovatelný soubor (bmp, jpg apod.). Grafy a schémata je třeba dodat v editovatelné podobě (MS Excel nebo.emf,.wmf,.svg, event. u schémat ve formátu MS Powerpoint), vč. zdrojových dat. Grafické soubory vytvořené pomocí statistických programů (např. Statsoft STATISTICA a další) zasílejte v běžných vektorových formátech (např..emf,.wmf,.svg apod.), v žádném případě je nezasílejte ve formátu MS Word! 

Každou tabulku, graf či schéma nahrajte jako samostatný soubor, číslujte je podle pořadí, v jakém jsou poprvé citovány v textu a ke každé tabulce a grafu doplňte stručný popisek ysvětlivky umístěte k zápatí tabulky nebo grafu, nikoliv k záhlaví. V zápatí vysvětlete všechny zkratky, které byly v každé tabulce či grafu použity. Ověřte si, zda jsou každá tabulka, graf či schéma citovány v textu. 

Zároveň dodávejte k tabulkám a grafům i jejich anglickou verzi legend (názvů). 

b) Obrazové přílohy 

Obrazové přílohy odesílejte v elektronické podobě ve formátech tiff, eps nebo jpg, číslujte v pořadí, v jaké jsou citovány v textu a ukládejte jednotlivě jako samostatné soubory. Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu. 

Obrázky je třeba dodat v potřebném tiskové kvalitě (při 100% zvětšení nesmí být obrázek rozostřený) takto: 

 • obrázek v šíři jednoho časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm), 
 • obrázek v šíři dvou časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm), 
 • obrázek v šíři tří časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm). 

Dodržujte prosím zadané technické parametry, vyhnete se tak zbytečnému zdržení kvůli nutnému doplňování informací. 

Legendy k obrazovým přílohám vložte na konec textového souboru (Vlastní text), a to za „Literaturu“. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě. 

Zaslat článek 

Od 1. 3. 2021 je v provozu nový on-line redakční systém Open Journal System (OJS), který mimo jiné umožňuje sledovat postup příspěvku redakčním procesem. Dříve zaslané příspěvky zůstávají na původní adrese. 

Vložení příspěvku do redakčního systému je snadné a probíhá ve čtyřech krocích, kterými Vás systém sám provede. 

https: //redakce.carecomm.cz/orlaf 

Před vložením příspěvku do redakčního systému rozdělte svůj příspěvek do dvou souborů dle pokynů výše: první (Titulní strana), který bude obsahovat: název práce, autory, adresu korespondujícího autora, prohlášení o střetu zájmu, grantovou podporu a poděkování (viz instrukce v části „Příprava příspěvku“); druhý, který bude obsahovat opět název (česky/slovensky a anglicky), souhrn (česky/slovensky a anglicky), klíčová slova (česky/slovensky a anglicky) a dále vlastní text příspěvku, literaturu a případně legendu k obrazovým přílohám, (viz instrukce v části „Příprava příspěvku“). Pojmenování obou souborů je na Vašem uvážení. Dále si připravte všechny přílohy jako samotné soubory (viz instrukce v části „Příprava příspěvku“). 

Postup vkládání článku je následující: 

 •  Pokud jste v redakčním systému ještě nepracovali, a nemáte tedy svůj uživatelský účet, je třeba se nejprve zaregistrovat. 
 •  Zadejte do internetového vyhledávače adresu https: //redakce.carecomm.cz/orlaf a klikněte na Registrovat. 
 •  Vyplňte registrační formulář (nutné zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů a v případě, že chcete být také recenzetem pro náš časopis, je třeba toto poslední políčko zaškrtnout také). 
 •  Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu bude automaticky zasláno potvrzení registrace spolu s rekapitulací Vašeho uživatelského jména a hesla. Poté je možné se do systému přihlásit pomocí tohoto uživatelského jména a hesla. 
 •  Po přihlášení se otevře úvodní stránka. 
 •  Příspěvek je možné vložit po kliknutí na link Příspěvky v horním menu. Zde najdete odkaz [Zaslat nový příspěvek] nebo [Zobrazit vaše rozpracované příspěvky] a kompletní pokyny pro autory. 
 •  Vložení příspěvku se skládá ze 4 kroků: 1. ZAHÁJENÍ, 2. NAHRÁT PŘÍSPĚVEK, 3. VLOŽIT METADATA, 4. POTVRZENÍ: 

Krok 1. Zahájení příspěvku 

Zvolte sekci a jazyk příspěvku a potvrďte zaškrtnutím šesti prohlášení nezbytných pro přijetí článku do procesu. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat. 

Krok 2. Nahrání příspěvku 

 Na této stránce klikněte na Nahrát soubor, čímž otevřete okno pro vložení všech jednotlivých komponent článku (Titulní strana, Vlastní text článku anonymizovaný, Průvodní dopis, Obrázek, Tabulka, Ostatní přílohy). Zvolte příslušnou komponentu článku, nahrajte soubor a dejte „Pokračovat“. Po kontrole klikněte na Dokončit a poté na Přidat další soubor, kde celý postup zopakujte s dalšími komponenty článku. 

 Obrázky – obrazové přílohy odesílejte v elektronické podobě ve formátech tif, eps nebo jpg. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě – viz výše – Příprava obrazové přílohy. 

 Tabulky – tabulky mohou být vytvořeny pomocí Microsoft Word (případně jiného tabulkového editoru, např. MS Excel), který lze editovat, nikoli jako needitovatelný soubor (bmp, jpg apod.). Totéž platí i u grafů. 

 Po nahrání souborů můžete pokračovat kliknutím na Uložit a pokračovat. 

Krok 3. Vložit metadata 

 Zde vložte základní informace o článku: název a abstrakt v českém i anglickém jazyce, jména všech autorů, jazyk práce, klíčová slova. U autorů prosím zvolte, který z autorů je hlavní kontakt, tj. korespondenčním autorem. 

 Abstrakt (souhrn) 

 Klíčová slova – 3–6 klíčových slov termínů zahrnutých v tezauru deskriptorů Medical Subject Headings (MeSH) a jejich českého překladu MeSH-CZ. 

 Po vyplnění klikněte na Uložit a pokračovat. 

Krok 4. Potvrzení 

 Váš příspěvek byl nahrán a je připraven k odeslání. Celý proces zakončíte kliknutím na Odeslat příspěvek. Autor, který byl vybrán jako hlavní kontakt, obdrží e-mailem potvrzení o vložení příspěvku do systému a bude moci po přihlášení na stránky časopisu sledovat postup příspěvku redakčním řízením. 

 Po všech redakčních úpravách a korekturách vám bude na e-mail zaslán náhled vašeho článku a budete požádáni o autorskou korekturu a schválení zpracované verze k publikaci. 

V případě nejasností s vložením článku se obraťte na redaktorku časopisu na e-mailové adrese katerina.michnova@carecomm.cz 

Adresa vedoucího redaktora 

prof. MU Dr. Jaromír Astl, CSc. 

Klinika otorinolaryngologie 3. LF UK a ÚVN 

U Vojenské nemocnice 1200 

169 02 Praha 6 

e-mail: otorinolaryngologie-a-foniatrie@seznam.cz 

Rukopisy redakci předávejte pouze prostřednictvím webové stránky: https: / / redakce.carecomm.cz/ orlaf 

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa