Otorinolaryngologie a foniatrie - Informácie o časopise

Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie přináší originální práce, výsledky výzkumů a souborné referáty.

Obsahuje zejména informace o chirurgické léčbě nádorových onemocnění ORL orgánů včetně velkých slinných žláz, o chirurgické a mikrochirurgické problematice změn v oblasti kosti spánkové, paranazálních dutin, hrtanu a měkkých částí krku včetně štítné žlázy a příštítných tělísek, o funkční diagnostice a rehabilitaci poruch sluchu, hlasu, řeči a polykání, o závrativých stavech, poruchách čichu a o problematice zánětlivých komplikací při zánětech v ORL oblasti.

Časopis je důležitým zdrojem informací a pomůckou pro postgraduální vzdělávání lékařů z oboru.

ISSN 1210-7867 (Print)
ISSN 1805-4528 (Online)

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

Prof. MUDr. J. Astl, CSc.

Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie

3. LF UK a ÚVN

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, ČR

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

MUDr. M. Zábrodský, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

1. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, ČR

TECHNICKÝ REDAKTOR

MUDr. D. Kalfeřt, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

1. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, ČR

REDAKČNÍ RADA

Prof. MUDr. J. Betka, DrSc., FCMA

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

1. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, ČR

Prof. MUDr. V. Chrobok, CSc., Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, ČR

Prof. MUDr. M. Profant, CSc.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

LF UK a UNB

Antolská 11, 851 07Bratislava, SR

Doc. MUDr. O. Dlouhá, CSc.

Foniatrická klinika

1. LF UK a VFN

Žitná 24, 120 00 Praha 2, ČR

Prof. MUDr. J. Kovaľ, CSc., MPH

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

LF UPJŠ a FNLP Košice

Trída SNP 1, 040 01 Košice, SR

Prof. MUDr. I. Šlapák, CSc.

Klinika dětské otorinolaryngologie

LF MU a FN Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno, ČR

Doc. MUDr. P. Doležal, CSc., mim. prof.

ORL oddelenie

Nemocnica Sv. Michala Bratislava

Satinského 1, 811 08 Bratislava, SR

Prof. MUDr. J. Plzák, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

1. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, ČR

Prof. MUDr. P. Komínek, Ph.D., MBA

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  

FN Ostrava

Tř. 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava, ČR

EDIČNÍ RADA

MUDr. B. Gál, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

LF MU a FNUSA

Pekařská 53, 656 91 Brno, ČR

MUDr. M. Sičák, PhD.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN

ul. gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, SR

Doc. MUDr. R. Salzman, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie a hlavy a krku

LF UPOL a FN Olomouc

I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, ČR

Doc. MUDr. Z. Kabátová, CSc.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

LF UK a UNB

Antolská 11, 851 07 Bratislava, SR

MUDr. J. Skřivan, CSc.

Klinika ušní, nosní a krční

2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, ČR

MUDr. P. Štefanička, PhD.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

LF UK a UNB

Antolská 11, 851 07 Bratislava, SR

Doc. MUDr. M. Lejska, CSc., MBA

AUDIO – Fon Centr., s.r.o.

Obilní trh 4, 602 00 Brno, ČR

MUDr. K. Sláma, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

FZS UJEP a Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem, ČR

Doc. MUDr. M. Tedla, PhD., MPH

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

LF UK a UNB

Antolská 11, 851 07 Bratislava, SR

MUDr. D. Slouka, Ph.D., MBA

Otorhinolaryngologická klinika

LF UK v Plzni a FN Plzeň

ul. dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň, ČR

ČESTNÍ ČLENOVÉ

Prof. MUDr. R. Kostřica, CSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

LF MU a FNUSA

Pekařská 53, 656 91 Brno, ČR

Doc. MUDr. F. Šram, CSc.

Medical Healthcom spol. s.r.o.

Řešovská 10, 181 00 Praha 8, ČR

Prof. MUDr. I. Stárek, CSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie a hlavy a krku

LF UPOL a FN Olomouc

I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, ČR

Prof. MUDr. A. Pellant, DrSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

FZS UPce a Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Kyjevská 44, 532 03, Pardubice, ČR

Doc. MUDr. J. Vokurka, CSc.

Department of ORL/HNS

University of Umeå and Norrlands University Hospital

901 85 Umeå, SWE

Doc. MUDr. J. Slípka, CSc.

Otorhinolaryngologická klinika

LF UK v Plzni a FN Plzeň

ul. dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň, ČR

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor

Prof. MUDr. J. Astl, CSc.

Zástupce vedoucího redaktora

MUDr. M. Zábrodský, Ph.D.

Technický redaktor

MUDr. D. Kalfeřt, Ph.D.

Odpovědná redaktorka

PhDr. H. Raušerová

Tisk, Distribuce, Inzerce

Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

MUDr. Michaela Lízlerová - koordinátor odborných časopisů
telefon: +420 225 276 378
GSM: +420 724 104 297
email: lizlerova@mf.cz

Jana Schrammová - produkční
email: schrammova@mf.cz

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské středisko ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Barbora Šmejkalová
Telefon: +420 296 181 805
             +420 778 775 059
Email: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421 244 458 821
fax.: +421 244 458 819
email: predplatne@abompkapa.sk

Registrační značka MK ČR E 3629.

Rukopisy zasílejte přes redakční systém, který je přístupný na adrese:

http://orel.prolekare.cz/

  • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
  • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
  • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
  • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Předplatné

Vychází 4krát ročně.

Předplatné na rok 456,– Kč

Jednotlivé číslo 114,– Kč

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2 
Mgr. Silvie Hájková
tel.: +420 296 181 805
       +420 778 775 059
E-mail: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9

P.O.BOX 183,

830 00 Bratislava 3

Tel: 02/4989 3566 , 3563, 0800 188 826

e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

Pokyny pro autory a recenzenty

Časopis OTORINOLARYNGOLOGIE A FONIATRIE je odborný časopis České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Publikovány mohou být původní vědecké práce, kazuistiky, přehledná sdělení, další vzdělávací materiály a zprávy (odborné, osobní, z kongresů a kurzů, z činnosti ORL společnosti). Práce zahraničních autorů (mimo ČR a SR) a vybrané publikace českých a slovenských autorů jsou publikovány v anglickém jazyku. Cizojazyčné souhrny umožňují i zahraničním čtenářům získat alespoň částečný přehled o stavu otorinolaryngologie a foniatrie v ČR a SR.

Redakce přijímá pouze práce a příspěvky, které nebyly dosud uveřejněny ani zaslány k otištění jinému časopisu. Rukopis připravený v souladu s pokyny pro autory je posuzován zpravidla dvěma recenzenty, doporučí-li ho k publikování, je s jejich případnými připomínkami vrácen autorovi k úpravě.

Ochrana soukromí pacienta

Pacienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje nesmějí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient (nebo jeho rodič či opatrovník) neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient obeznámen s rukopisem. Poskytnutí informovaného souhlasu pacientem musí být oznámeno v otištěném článku.

Obsahové zaměření článků

Původní práce přinášejí nové výsledky vlastní vědecké práce z oblasti klinického i základního výzkumu (s klinickou relevancí) v rozsahu maximálně 15 stran (řádkování 1,5; písmo Times New Roman; vel. 12) vlastního textu (bez titulní strany, souhrnu a literatury), doprovázené maximálně 10 přílohami charakteru tabulek, grafů či obrázků. Za původní práce budou považovány práce experimentální, metodologické (zavedení diagnostické nebo léčebné metody či operačního přístupu jen pokud je originální) a klinické (prospektivní studie s jasným designem, kontrolované, optimálně randomizované), a to vždy na dostatečně rozsáhlém souboru a sledovaném po dostatečně dlouhou dobu, umožňující dospět k validním výsledkům.

Přehledové články jsou přijímány v rozsahu do 15 stran (řádkování 1,5; písmo Times New Roman; vel. 12) vlastního textu (bez titulní strany, souhrnu a literatury).

Kazuistiky se orientují na klinické, metodologické i experimentální práce pilotního charakteru na malých souborech, zejména retrospektivní, nebo zaměřené na popis a sdělení zkušeností s novou, ale neoriginální diagnosticko u či léčebnou metodou, popisy zajímavých případů. Přijímány jsou v rozsahu do 10 stran (řádkování 1,5; písmo Times New Roman; vel. 12) vlastního textu (bez titulní strany, souhrnu a literatury).

Dopis redakci - přináší reakce na předchozí sdělení.

Zprávy zahrnují informace z dění v ORL společnosti, poznatky z odborných kongresů, sjezdů a studijních pobytů, jubilea a nekrology. O tom, zda bude příspěvek publikován, rozhodne redakce časopisu. 

Rukopisy se zasílají pouze přes redakční systém, který je přístupný na adrese:

http://orel.prolekare.cz/

Příprava rukopisu

Při přípravě rukopisu vycházejte z příslušných ČSN, rukopis musí splňovat pravidla pro publikování v biomedicínských časopisech stanovených organizací ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors - http://www.icmje.org/ethical_1author.html).

Články budou přijímány v českém, slovenském i anglickém jazyku.

Články, které nebudou zpracovány podle následujících pokynů, bude redakce vracet zpět, věnujte tedy čas jejich prostudování.

STRUKTURA RUKOPISU

1. Název, autorský kolektiv a pracoviště

(požadované údaje jsou zadávaný do předefinovaných oddílu v redakčním systému)

1. stručný a výstižný název článku (nepoužívat v názvu zkratky); 2. příjmení a zkratku křestního jména autora či autorů; 3. název a sídlo pracoviště, odkud práce pochází (na první místo uvádějte lékařskou fakultu, poté FN).

Hlavička článku (ukázka)

Sklenář Z.1, Horáčková K.2, Kraus J.3, Ščigel V.4, Slanař O.1

1Farmakologický ústav, 1. LF UK, Praha

2Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové

3Otorinolaryngologické oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Benešov

4Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. LF UK, Praha

2. SOUHRN A KLÍČOVÁ SLOVA

Souhrn

Souhrn nemá být delší než 150 slov u nestrukturovaného souhrnu a 250 slov u strukturovaného

souhrnu, který je vyžadován u původních prací. Souhrn musí seznamovat s cílem studie,

základními postupy, hlavními zjištěnými fakty (pokud možno, uvádějte konkrétní údaje a jejich

statistickou signifikanci) a se základními závěry. Musí zdůraznit nové a důležité aspekty práce.

Strukturovaný souhrn musí obsahovat následující součásti: Úvod (ev. Cíl); Materiál a  metodika; Výsledky; Závěr.

Klíčová slova

Autor uvede 3 až 6 klíčových slov nebo krátkých slovních spojení. Při volbě klíčových slov vycházejte z doporučených termínů v anglickém jazyku, uvedených na webových stránkách National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH): http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. České nebo slovenské znění klíčových slov pak odvoďte od anglické verze. Klíčová slova budou základem při sestavování věcného rejstříku časopisu daného ročníku.

Summary

Součástí textu je také anglická verze názvu práce, souhrnu a klíčových slov. Za správnost překladu je zodpovědný autor textu.

3. VLASTNÍ TEXT a přílohy

Odborný text původní práce se rozděluje do oddílů: ÚVOD, MATERIÁL A METODIKA, VÝSLEDKY, DISKUZE, Prohlášení o střetu zájmu a případně PODĚKOVÁNÍ.  Jiné typy článků, jako např. přehledný článek, kazuistiky a jiné mohou vyžadovat jiné členění, viz níže. Po jazykové stránce musí rukopis odpovídat pravidlům českého, slovenského nebo anglického pravopisu. Není přípustné slova zkracovat, a to s výjimkou zkratek oficiálních nebo zcela běžných. Všechny číselné údaje je nutno vyjadřovat v jednotkách měrové soustavy SI.

V případě kazuistiky je doporučené členění textu: Úvod, KAZUISTIKA, DISKUSE, ZÁVĚR Prohlášení o střetu zájmu a případně PODĚKOVÁNÍ. 

Přehledový článek – členění textu je volné a záleží na autorovi. Na konci by měl být formulován ZÁVĚR. Přehledové články jsou recenzovány stejně jako původní práce a kazuistiky. 

Dopis redakci - přináší reakce na předchozí sdělení, zprávy zahrnují informace z dění v ORL společnosti, poznatky z odborných kongresů, sjezdů a studijních pobytů, jubilea a nekrology a jiné postřehy v rozsahu maximálně 2 rukopisných stran bez příloh. Text nepodléhá recenznímu řízení. O tom, zda bude příspěvek publikován, rozhodne výhradně redakce časopisu. 

V žádném případě nevkládejte tabulky, obrázky a grafy přímo do textuTabulky je třeba zapsat do systému jako přílohy pouze ve formě Word nebo Excel. Grafy musejí být zpracovány v programu Excel. Každou tabulku a graf číslujte podle pořadí, v jakém jsou poprvé citovány v textu (tab. 1; graf 1)Obrázky musí být ve formátu JPG nebo PNG. Velikost obrázku má být v tiskové kvalitě 300 pixelů, pokud by bylo nutné z hlediska funkčnosti zařadit obrázek ve snížené kvalitě, informujte o svém požadavku vedení redakce. Pod každou přílohou je povinné pole pro zapsání názvu přílohy. Jelikož dle nových pravidel má jednotlivý článek zahrnovat pouze 10 příloh, i v tomto případě, pokud budete potřebovat tento počet rozšířit, požádejte o výjimku vedoucího redaktora.

Poděkování

Na konci textu můžete připojit poděkování spolupracovníkům, kteří přispěli k tvorbě práce a rovněž informaci o přiděleném grantu, uvést zdroje podpory u poskytnutých grantů, přístrojového vybavení nebo léků a poděkování soukromým osobám.

Prohlášení o střetu zájmů

Každý článek publikovaný v odborném časopisu je třeba doprovodit čestným prohlášením autora, zda práce byla, či nebyla ovlivněna (přímo či nepřímo) firemními zájmy. Čestné prohlášení připojte na závěr svého příspěvku.

Doporučeným minimálním textem je:

  • a) Autor práce prohlašuje, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku není ve střetu zájmů a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou. Toto prohlášení se týká i všech spoluautorů (jsou-li).
  • b) Autor prohlašuje, že v souvislosti se vznikem a tématem článku byl v uplynulých 24 měsících smluvně vázán se společností XY, obdržel finanční podporu od firmy XY pro provedení práce a publikaci, firma XY podpořila jeho účast na odborné akci, je členem poradního sboru společnosti XY atd. (vybrat odpovídající).

První autor publikace je zodpovědný za to, že text publikace bude doprovázen sdělením podle odstavce (a) nebo (b) podle skutečné situace jeho i všech spoluautorů.

4. LITERATURA

Citace v literatuře musejí být seřazeny a očíslovány podle abecedy (dle příjmení prvního autora). Jména autorů píšeme tučnými písmeny. Za příjmením autora se píše čárka, poté následují zkratky křestních jmen (více než 3 autoři – uveďte první 3 autory, následovaných et al.). Následuje název článku, časopis z něhož je citováno (oficiální zkratka názvu časopisu např. Otorinolaryng a Foniat /Prague/), ročník, rok vydání, číslo a strany. U knih uvádíme název knihy, nakladatelství, rok vydání a možno uvést i strany, na které hodlá autor v rámci knihy upozornit. Do textu článku nevpisujte jména autorů, ale v kulatých závorkách pouze číselné odkazy literatury.

Standardní článek v časopisu:

Vega, K. J., Pina, I., Krevsky, B.: Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med, 124, 1996, 11, s. 980-983.

Klozar, J., Klimák, P., Kodet, R. et al.: HPV a riziko orálního a orofaryngeálního karcinomu. Otorinolaryng a Foniat /Prague/, 73, 1996, 8, s. 1006–1012.

Organizace jako autor:

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J, 164, 1996, 5, s. 282-284.

Kniha

Ringsven, M. K., Bond, D.: Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publisher, 1996.

Kapitola v knize

Phillip, S. J., Whisnant, J. P.: Hypertension and stroke. In: Laragh J. H., Brenner B. M. (eds). Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York, Raven Press, 1995, s. 465-478.

Časopisecký článek v elektronickém formátu

Morse, S. S.: Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan–Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Dostupné z URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.

Citační styl časopisu pro program EndNote je dostupný ke stažení na www.otorinolaryngologie.cz/pokyny-pro-autory 

Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tématikou. Zároveň redakční rada žádá autory, aby citovali též články uveřejněné v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie (jejich přehled nabízí mj. databáze BMČ Národní lékařské knihovny – odkaz http://www.medvik.cz/bmc/ nebo www.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie).

Citovanost prací z Otorinolaryngologie a foniatrie (Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/) je uznáním odborné úrovně tohoto časopisu. K tomuto požadavku bude přihlíženo při přijetí rukopisu k recenznímu řízení.

Recenzní řízení

Recenzní řízení probíhá elektronicky. O výsledku recenzního řízení jsou autoři vyrozuměni elektronicky, zasláním zpravidla dvou recenzních komentářů od externích recenzentů. Autoři jsou vyzváni k zapracování doporučení recenzentů do upraveného textu a zaslání průvodního dopisu (komentáře) vedoucímu redaktorovi k objasnění nejasností a otázek recenzentů. Definitivní rozhodnutí o publikaci na konci recenzního řízení přísluší vedoucímu redaktorovi.

KOREKTURY

Článek přijatý k publikování v časopisu zašle redakce autorovi ke korektuře. Vzhledem k finanční a časové úspornosti jsou korektury zasílány elektronickou formou. Nezapomeňte v rámci adresy napsat i svou e-mailovou adresu. Dodržujte, prosím, termíny pro vrácení opravené korektury podle informace redaktorky. V zájmu lepší komunikace s redakcí můžete uvést rovněž telefonní číslo (nebude publikováno v časopisu). Dbejte na kompletnost a aktuálnost adresy.

PŘEDÁVÁNÍ RUKOPISŮ

Rukopisy redakci předávejte pouze prostřednictvím webové stránky:

http://orel.prolekare.cz.

Adresa vedoucího redaktora

Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

Klinika otorinolaryngologie 3. LF UK a ÚVN

U Vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6

e-mail: otorinolaryngologie-a-foniatrie@seznam.cz

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa