Polymorfismy genů pro adiponectin a rezistin u pacientek s mentální anorexií a obezitou – pilotní studie


Polymorfismy genů pro adiponectin a rezistin u pacientek s mentální anorexií a obezitou – pilotní studie

Východisko.
Adiponectin a rezistin jsou hormony, které by mohly být pojítkem mezi obezitou a inzulínovou rezistencí. Geny pro tyto hormony jsou považovány za nové kandidátní geny inzulínové rezistence a diabetes mellitus 2. typu. Cílem naší studie bylo stanovit četnost jednonukleotidových polymorfismů 45T>G a 276T>G adiponectinového genu a 62G>A a -180C>G rezistinového genu u pacientek s obezitou, mentální anorexií a u štíhlých žen a porovnat vliv jednotlivých genotypů na koncentrace sledovaných hormonů. 

Metody a výsledky.
Byly stanoveny hladiny adiponectinu, rezistinu, TNF alfa a inzulínu a byla provedena DNA analýza u 17 mentálních anorektiček, 51 obézních a 17 štíhlých žen. Polymorfismy byly detekovány polymerázovou řetězovou reakcí s následnou restrikční analýzou PCR produktu. Koncentrace adiponectinu byly nejnižší u obézních a nejvyšší u mentálních anorektiček. Hladiny rezistinu byly nejnižší u mentálních anorektiček a nejvyšší u obézních. Při rozdělení probandů uvnitř skupin podle genotypů jednotlivých polymorfismů nebyly zjištěny rozdíly ve sledovaných parametrech. Pouze u kontrolní skupiny byl BMI významně vyšší u G/G genotypu než u nosičů alely T v pozici 276 adiponectinového genu (23,48±0,85 vs. 19,7±0,95, p<0,05). U mentálních anorektiček byla vyšší frekvence alely G u polymorfismu RETN -180 ve srovnání s kontrolami (p<0,04). 

Závěry.
Polymorfismy 45T>G a 276T>G ADP genu a 62G>A a -180C>G RETN genu neměly vliv na sérové koncentrace ADP a RETN. U štíhlých žen byl BMI ovlivněn přítomností alely T v pozici 276 ADP genu. Mentální anorektičky měly vyšší frekvenci alely G u polymorfismu RETN -180 oproti zdravým ženám. 

Klíčová slova:
adiponectin, resistin, polymorfismus, obezita, mentální anorexie.


Polymorphisms of Adiponectin and Resistin Genes in Patients with Obesity and Anorexia Nervosa

Background.
Adiponectin and resistin are hormones that may represent a link between obesity and insulin resistance. Genes for these hormones are new candidate genes of insulin resistance and type 2 diabetes mellitus. The aim of our study was to determine the frequency of single nucleotide polymorphisms 45T>G and 276T>G of adiponectin gene and 62G>A and -180C>G of resistin gene in patients with obesity, anorexia nervosa and in lean women and to study the influence of particular genotypes on serum concentrations of these hormones. 

Methods and Results.
Serum adiponectin, resistin, TNF-alfa and insulin levels were measured in 51 patients with obesity, 17 with anorexia nervosa and 17 lean women. DNA analysis was carried out by means of polymerase chain reaction (PCR) with restriction analysis of PCR product (RFLP). Adiponectin levels were lowest in obese women and highest in anorexia nervosa patients. Resistin concentrations were lowest in anorexia nervosa and highest in obese patients. Genotype analysis within respective groups showed no differences in assessed parameters when comparing different adiponectin and resistin polymorphisms. The only difference detected was significantly higher BMI in G/G genotype relative to T allele carries in 276 position of ADP gene in control group (23.48±0.85 vs. 19,7±0.95, p<0.05). In anorexia nervosa patients, frequency of G allele in RETN -180 polymorphism was significantly higher relative to control group (p<0.05). 

Conclusions.
Polymorphisms 45T>G a 276T>G of ADP gene and 62G>A and -180C>G RETN gene did not influence serum ADP and RETN concentrations. BMI was influenced by T allele presence in 276 position of ADP gene in control group only. Anorexia nervosa patients had higher frequency of G allele of RETN -180 polymorphism compared to healthy women. 

Key words:
adiponectin, resistin, polymorphism, obesity, anorexia nervosa.


Autoři: M. Dolinková;  J. Křížová;  Z. Lacinová;  R. Doležalová;  J. Housová;  J. Krajíčková;  L. Bošanská;  H. Papežová 1;  M. Haluzík
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 562-566
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Adiponectin a rezistin jsou hormony, které by mohly být pojítkem mezi obezitou a inzulínovou rezistencí. Geny pro tyto hormony jsou považovány za nové kandidátní geny inzulínové rezistence a diabetes mellitus 2. typu. Cílem naší studie bylo stanovit četnost jednonukleotidových polymorfismů 45T>G a 276T>G adiponectinového genu a 62G>A a -180C>G rezistinového genu u pacientek s obezitou, mentální anorexií a u štíhlých žen a porovnat vliv jednotlivých genotypů na koncentrace sledovaných hormonů. 

Metody a výsledky.
Byly stanoveny hladiny adiponectinu, rezistinu, TNF alfa a inzulínu a byla provedena DNA analýza u 17 mentálních anorektiček, 51 obézních a 17 štíhlých žen. Polymorfismy byly detekovány polymerázovou řetězovou reakcí s následnou restrikční analýzou PCR produktu. Koncentrace adiponectinu byly nejnižší u obézních a nejvyšší u mentálních anorektiček. Hladiny rezistinu byly nejnižší u mentálních anorektiček a nejvyšší u obézních. Při rozdělení probandů uvnitř skupin podle genotypů jednotlivých polymorfismů nebyly zjištěny rozdíly ve sledovaných parametrech. Pouze u kontrolní skupiny byl BMI významně vyšší u G/G genotypu než u nosičů alely T v pozici 276 adiponectinového genu (23,48±0,85 vs. 19,7±0,95, p<0,05). U mentálních anorektiček byla vyšší frekvence alely G u polymorfismu RETN -180 ve srovnání s kontrolami (p<0,04). 

Závěry.
Polymorfismy 45T>G a 276T>G ADP genu a 62G>A a -180C>G RETN genu neměly vliv na sérové koncentrace ADP a RETN. U štíhlých žen byl BMI ovlivněn přítomností alely T v pozici 276 ADP genu. Mentální anorektičky měly vyšší frekvenci alely G u polymorfismu RETN -180 oproti zdravým ženám. 

Klíčová slova:
adiponectin, resistin, polymorfismus, obezita, mentální anorexie.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa