Srovnání diagnostické validity karbohydrátdeficientního transferinu a dalších laboratorníchmarkerů chronického abúzu etanolu


Srovnání diagnostické validity karbohydrátdeficientního transferinu a dalších laboratorníchmarkerů chronického abúzu etanolu

Východisko.
Karbohydrát deficientní transferin (CDT) bývá označován jako nejlepší marker chronického abúzuetanolu, literární údaje o jeho diagnostické validitě jsou však vysoce variabilní. Cílem studie bylo srovnánídiagnostické přesnosti CDT s běžně užívanými markery chronického alkoholizmu se zaměřením na možné rozdílyv závislosti na pohlaví.Metody a výsledky. U 85 zdravých dobrovolníků a 50 pacientů s prokázaným chronickým abúzem etanolu byloprovedeno stanovení hladiny CDT v séru metodou aniontové chromatografie a imunoturbidimetrie (TIA) a dálevyšetření středního objemu erytrocytu (MCV) a gama-glutamyl transferázy (GMT). Pro každý ze sledovanýchmarkerů byla stanovena senzitivita, specificita, ROC křivka a plocha pod křivkou (AUC), a to zvlášť pro muže a ženy.Hodnota cut-off pro CDT% byla stanovena na hladině 2,2 % pro muže a 2,5 % pro ženy. U mužů jsme prokázalipoměrně vysokou diagnostickou validitu CDT (AUC 0,94, senzitivita 82,6 %, specificita 96,7 %) i GMT, MCV jeu nich vyšetřením méně výtěžným. U žen byla diagnostická validita CDT naopak nižší oproti standardně užívanýmlaboratorním markerům (AUC 0,83, senzitivita 60 %, specificita 88 %).Závěry. Užití kombinace několika markerů výrazně zvyšuje senzitivitu laboratorní diagnostiky chronického alkoholismu,zařazení CDT může v takovém případě zvýšit nejen specificitu, ale i kumulativní senzitivitu tohoto souborutestů, neboť u části vyšetřených jedinců může být jedinou detekovatelnou abnormitou.

Klíčová slova:
karbohydrát deficientní transferin, střední objem erytrocytu, gama-glutamyl transferáza, chronickýabúzus etanolu, ROC křivka.


Comparison of the Diagnostic Validity of Carbohydrate-deficientTransferrin with other Laboratory Markers of the Chronic Ethanol Abuse

Background.
Carbohydrate-deficient transferrin (CDT) has been reported to be the best laboratory marker of thechronic alcohol abuse, but there are conflicting data on its accuracy and sensitivity ranging from 19 % to 96 % invarious studies. The aim of this study was to compare the diagnostic efficiency of CDT with the other markers ofalcohol abuse used in clinical practice with respect to possible sex differences.Methods and Results. The serum CDT (using the method of anion-exchange chromatography and TIA), meancorpuscular volume (MCV), gamma-glutamyl-transferase (GMT) values and platelet count were evaluated in 50alcohol-dependent patients admitted to the Center of Detoxification and in the reference group of 85 healthyteetotallers. The cut-off values for %CDT where established in the level of 2,2 % and 2,5 % for men and womenrespectively. In men we proved a comparatively high diagnostic efficiency of CDT (AUC 0,94, senzitivity 82,6 %,specificity 96,7 %) and GMT, MCV seem to be less accurate marker of chronic alcohol abuse. In contrast there wasa lower diagnostic validity of CDT in women in comparison with common markers (AUC 0,83, senzitivity 60 %,specificity 88 %).Conclusions. The laboratory diagnosis of chronic alcohol consumption can be improved by using a combination ofseveral markers. The specificity and also the cumulative sensitivity of such a battery of laboratory markers can beelevated by CDT evaluation. In a part of patients, CDT can be the only detectable abnormity.

Key words:
carbohydrate deficient transferrin, mean corpuscular volume, gamma-glutamyl transferasis, chronicalcohol consumption, ROC curve.


Autoři: E. Moravcová;  J. Bednařík;  M. Dastych 1;  H. Novotná 1;  J. Pokora 2
Působiště autorů: Neurologická klinika FN, Brno-Bohunice 1Oddělení klinické biochemie a hematologie FN, Brno-Bohunice 2Psychiatrická léčebna, Brno-Černovice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 39-43
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Karbohydrát deficientní transferin (CDT) bývá označován jako nejlepší marker chronického abúzuetanolu, literární údaje o jeho diagnostické validitě jsou však vysoce variabilní. Cílem studie bylo srovnánídiagnostické přesnosti CDT s běžně užívanými markery chronického alkoholizmu se zaměřením na možné rozdílyv závislosti na pohlaví.Metody a výsledky. U 85 zdravých dobrovolníků a 50 pacientů s prokázaným chronickým abúzem etanolu byloprovedeno stanovení hladiny CDT v séru metodou aniontové chromatografie a imunoturbidimetrie (TIA) a dálevyšetření středního objemu erytrocytu (MCV) a gama-glutamyl transferázy (GMT). Pro každý ze sledovanýchmarkerů byla stanovena senzitivita, specificita, ROC křivka a plocha pod křivkou (AUC), a to zvlášť pro muže a ženy.Hodnota cut-off pro CDT% byla stanovena na hladině 2,2 % pro muže a 2,5 % pro ženy. U mužů jsme prokázalipoměrně vysokou diagnostickou validitu CDT (AUC 0,94, senzitivita 82,6 %, specificita 96,7 %) i GMT, MCV jeu nich vyšetřením méně výtěžným. U žen byla diagnostická validita CDT naopak nižší oproti standardně užívanýmlaboratorním markerům (AUC 0,83, senzitivita 60 %, specificita 88 %).Závěry. Užití kombinace několika markerů výrazně zvyšuje senzitivitu laboratorní diagnostiky chronického alkoholismu,zařazení CDT může v takovém případě zvýšit nejen specificitu, ale i kumulativní senzitivitu tohoto souborutestů, neboť u části vyšetřených jedinců může být jedinou detekovatelnou abnormitou.

Klíčová slova:
karbohydrát deficientní transferin, střední objem erytrocytu, gama-glutamyl transferáza, chronickýabúzus etanolu, ROC křivka.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa