Zlepšení výsledků léčby dětí s akutnílymfoblastickou leukémií podle protokoluALL-BFM 90 v České republice


Zlepšení výsledků léčby dětí s akutnílymfoblastickou leukémií podle protokoluALL-BFM 90 v České republice

Východisko.
Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je nejčastějším zhoubným onemocněním dětského věku.Prognóza dětí s ALL zaznamenala v posledních 40 letech významné zlepšení. Autoři analyzují výsledky léčby dětís ALL v České republice, které byly v první polovině 90. let minulého století léčeny podle protokolu ALL-BFM 90.Metody a výsledky. Do studie byly zařazeny děti a dospívající ve věku 0–18 let, u nichž byla diagnózaALL stanovenav jednom z 10 center v období červen 1990 – květen 1996. Pacienti byli rozděleni do 3 odlišně léčených rizikovýchskupin standardního, středního a vysokého rizika podle velikosti iniciální nádorové masy, časné odpovědi na léčbua genotypu leukémie. Délka chemoterapie byla 2 roky. Do studie bylo zařazeno 366 dětí s non-B ALL a výsledkyléčby byly hodnotitelné u 352 dětí. Při mediánu sledování 7,3 roku byla pravděpodobnost přežití do selhání (EFS)pro celou skupinu 71,3%a pravděpodobnost celkového přežití 76,4%. EFS byl 80,3%pro standardní riziko (n=132),74 % pro střední riziko (n=181) a 28,2 % pro skupinu vysokého rizika (n=39). Relaps postihl 17,8 % pacientů.Závěry. Sedmiletý EFS 71,3 % znamená zlepšení (p=0,0045) výsledků léčby ve srovnání s předchozím protokolemALL-BFM 83 (EFS 62 %). Výsledky léčby jsou srovnatelné s výsledky předních světových pracovních skupin léčbydětské leukémie.

Klíčová slova:
akutní lymfoblastická leukémie, chemoterapie, protokol ALL-BFM 90, relaps.


Improved Treatment Outcome in Children with Acute Lymphoblastic Leukaemiausing ALL-BFM 90 Study Protocol in the Czech Republic

Background.
Prognosis of children with acute lymphoblastic leukaemia (ALL) – the most common cancer inchildhood, has improved remarkably over the last 40 years. The authors report the treatment outcome in childrenwith ALL cured according to ALL-BFM 90 Study protocol in the Czech Republic during the first half of nineties.Methods and Results. Children aged 0–18 years were included into the study in 10 centers between 1990 to 1996.Patients were classified into standard-risk (SR), medium-risk (MR) and high-risk (HR) group according to initialleukaemic burden, early treatment response, and genotype of leukaemia. Duration of the chemotherapy was twoyears. Treatment results were evaluated in 352 children. With a median follow-up of 7.3 years, event-free-survival(EFS) was 71.3 % and overall survival 76.4 %. EFS was 80.3 %, 74 % and 28.2 % in SR, MR and HR group,respectively. Relapse was diagnosed in 17.8 % of the patients.Conclusions. The treatment outcome of children with ALL improved significantly (p=0.0045) compared to theprevious study ALL-BFM 83 (EFS 62 %). These results are comparable to those achieved by leading leukaemiastudy groups in the world.

Key words:
acute lymphoblastic leukaemia, chemotherapy, protocol ALL-BFM 90, relapse.


Autoři: J. Starý;  P. Gajdoš 1;  B. Blažek 2;  H. Ptoszková 2;  V. Mihál 3;  D. Pospíšilová 3;  .......
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. LF UK a FNM, Praha 1Státní zdravotní ústav, Praha 2Dětská klinika FNsP, Ostrava 3Dětská klinika, FNsP, Olomouc . . . . .
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 404-409
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je nejčastějším zhoubným onemocněním dětského věku.Prognóza dětí s ALL zaznamenala v posledních 40 letech významné zlepšení. Autoři analyzují výsledky léčby dětís ALL v České republice, které byly v první polovině 90. let minulého století léčeny podle protokolu ALL-BFM 90.Metody a výsledky. Do studie byly zařazeny děti a dospívající ve věku 0–18 let, u nichž byla diagnózaALL stanovenav jednom z 10 center v období červen 1990 – květen 1996. Pacienti byli rozděleni do 3 odlišně léčených rizikovýchskupin standardního, středního a vysokého rizika podle velikosti iniciální nádorové masy, časné odpovědi na léčbua genotypu leukémie. Délka chemoterapie byla 2 roky. Do studie bylo zařazeno 366 dětí s non-B ALL a výsledkyléčby byly hodnotitelné u 352 dětí. Při mediánu sledování 7,3 roku byla pravděpodobnost přežití do selhání (EFS)pro celou skupinu 71,3%a pravděpodobnost celkového přežití 76,4%. EFS byl 80,3%pro standardní riziko (n=132),74 % pro střední riziko (n=181) a 28,2 % pro skupinu vysokého rizika (n=39). Relaps postihl 17,8 % pacientů.Závěry. Sedmiletý EFS 71,3 % znamená zlepšení (p=0,0045) výsledků léčby ve srovnání s předchozím protokolemALL-BFM 83 (EFS 62 %). Výsledky léčby jsou srovnatelné s výsledky předních světových pracovních skupin léčbydětské leukémie.

Klíčová slova:
akutní lymfoblastická leukémie, chemoterapie, protokol ALL-BFM 90, relaps.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa