Velkobuněčné difuzní B lymfomy: heterogenní původa prognóza z hlediska současné diagnostiky


Velkobuněčné difuzní B lymfomy: heterogenní původa prognóza z hlediska současné diagnostiky

Východisko.
Difuzní velkobuněčné B lymfomy tvoří heterogenní skupinu lymfomů, která zahrnuje různé nádoryodlišující se původem,morfologickým obrazema klinickým chováním. Difuzní velkobuněčné Blymfomy jsou novějičleněny do dvou velkých, prognosticky relevantních podskupin s odlišnou genovou expresí. Zatím však nebylydetegovány klíčové geny, jejichž vyšetření by umožnilo tyto lymfomy typizovat v běžné diagnostické praxi. Cílempráce bylo sledovat genetické změny a expresi několika genů zúčastněných na onkogenezi velkobuněčných lymfomů.Metody a výsledky. V práci jsme analyzovali soubor 31 nemocných s difuzními velkobuněčnými B lymfomy,u kterých jsme měli k dispozici základní klinická data včetně sledování v průběhu nemoci. V imunohistochemickémvyšetření jsme použili panel protilátek proti CD20, CD79a, BCL-2, CD10, Ki-67 a TP53. Metodou FISH jsmevyšetřovali translokaci t(14;18) a zlom v oblasti genu BCL6 (3q27) signalizující translokace t(3;?) s variabilnímitranslokačními partnery. Metodou PCR jsme vyšetřovali translokaci t(14;18) a klonální přestavbu těžkého řetězceimunoglobulinu a lehkého řetězce kappa.Závěry. Exprese BCL-2 proteinu souvisela s klinicky nepříznivým průběhemchoroby. Exprese ostatních vyšetřenýchmarkerů s klinickým chováním nádorů nekorelovala jednoznačně. Nádory, které měly histogenetickou souvislosts folikulárním lymfomem (kompozitní nádory tvořené velkobuněčným difuzním a folikulárním lymfomem) mělyv souboru zřetelně vyšší mortalitu než nádory vzniklé de novo. S nepříznivým průběhem choroby souvisely rovněžvyšší hodnoty Mezinárodního prognostického indexu (IPI).

Klíčová slova:
difuzní velkobuněčný B lymfom, exprese proteinů, klonalita, translokace, prognóza, BCL-2.


Diffuse Large B-Cell Lymphomas: Heterogeneous Origin and Prognosisfrom the view of Contemporary Diagnostics

Background.
Diffuse large B-cell lymphomas represent a heterogeneous group of tumors with a different origin,morphological findings and a variable clinical prognosis. These tumors have been recently classified into twoprognostically relevant subgroups differing in the gene expression. The key genes suitable for routine diagnosticsof DLBCL have not been yet identified. The aim of this work was to study changes and expression of several genesand proteins participating in the genesis of DLBCL.Methods and Results. We analysed a group of 31 patients with diffuse large B-cell lymphomas. Basic clinical dataincluding follow-up of the patients were available. Tumors were examined by a panel of immunohistochemicalreactions with antibodies against CD20, CD79a, BCL-2, BCL-6, CD10, Ki-67 and TP53. FISH was used to detecta translocation t(14;18)(q32;q21) and/or a break in BCL6 region (3q27) suggestive of a translocation with a variabletranslocation partner t(3;?). PCR was utilized to detect the translocation t(14;18) and a clonal rearrangement of heavyand/or kappa chain of the immunoglobin genes.Conclusions. The expression of BCL-2 protein appeared to correlate with a higher mortality rate. The expressionof other proteins examined in the study did not correspond significantly with the clinical development of the disease.Tumors with follicular lymphoma as a component had significantly higher mortality rate than the tumors developingde novo. Moreover, higher mortality was evident in cases with higher values of the International Prognostic Index(IPI).

Key words:
diffuse large B-cell lymphoma, protein expression, clonality, translocations, prognosis, BCL-2.


Autoři: J. Soukup;  L. Krsková;  M. Mrhalová;  R. Kodet;  V. Campr;  K. Kubáčková;  M. Trněný 2
Působiště autorů: Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, Praha 1Radioterapeuticko-onkologické oddělení 2. LF UK a FNM, Praha 2I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 417-422
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Difuzní velkobuněčné B lymfomy tvoří heterogenní skupinu lymfomů, která zahrnuje různé nádoryodlišující se původem,morfologickým obrazema klinickým chováním. Difuzní velkobuněčné Blymfomy jsou novějičleněny do dvou velkých, prognosticky relevantních podskupin s odlišnou genovou expresí. Zatím však nebylydetegovány klíčové geny, jejichž vyšetření by umožnilo tyto lymfomy typizovat v běžné diagnostické praxi. Cílempráce bylo sledovat genetické změny a expresi několika genů zúčastněných na onkogenezi velkobuněčných lymfomů.Metody a výsledky. V práci jsme analyzovali soubor 31 nemocných s difuzními velkobuněčnými B lymfomy,u kterých jsme měli k dispozici základní klinická data včetně sledování v průběhu nemoci. V imunohistochemickémvyšetření jsme použili panel protilátek proti CD20, CD79a, BCL-2, CD10, Ki-67 a TP53. Metodou FISH jsmevyšetřovali translokaci t(14;18) a zlom v oblasti genu BCL6 (3q27) signalizující translokace t(3;?) s variabilnímitranslokačními partnery. Metodou PCR jsme vyšetřovali translokaci t(14;18) a klonální přestavbu těžkého řetězceimunoglobulinu a lehkého řetězce kappa.Závěry. Exprese BCL-2 proteinu souvisela s klinicky nepříznivým průběhemchoroby. Exprese ostatních vyšetřenýchmarkerů s klinickým chováním nádorů nekorelovala jednoznačně. Nádory, které měly histogenetickou souvislosts folikulárním lymfomem (kompozitní nádory tvořené velkobuněčným difuzním a folikulárním lymfomem) mělyv souboru zřetelně vyšší mortalitu než nádory vzniklé de novo. S nepříznivým průběhem choroby souvisely rovněžvyšší hodnoty Mezinárodního prognostického indexu (IPI).

Klíčová slova:
difuzní velkobuněčný B lymfom, exprese proteinů, klonalita, translokace, prognóza, BCL-2.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa