Sluchová kmenová neuroprotéza v České republice


Sluchová kmenová neuroprotéza v České republice

Východisko.
Sluchová kmenová neuroprotéza (auditory brainstemimplant –ABI) je elektroprotetické zařízení, kterézprostředkuje zvukové vjemy neslyšícím nemocným s oboustrannou poruchou funkce sluchového nervu. Drážděnísluchových jader na spodině IV. mozkové komory je uskutečněno pomocí destičky s elektrodami, která se v průběhuoperace zavádí do laterálního recesu IV. komory.Metody a výsledky. Hlavní indikační skupinu pro sluchovou kmenovou neuroprotézu představují pacienti s neurofibromatózou2. typu (NF2) s oboustrannými vestibulárními schwannomy. Při chirurgickém odstranění tumorůdochází k oboustrannému porušení funkce a často i integrity sluchového nervu, proto lze po ablaci nádoru aplikovatv jedné době sluchovou kmenovou neuroprotézu. Implantovaní používají neuroprotézu většinou jako pomůcku přiodezírání, výjimečně jsou schopni rozumět řeči i bez zrakové kontroly. Program implantace kmenových neuroprotézbyl v České republice zahájen v roce 1999. Šlo o vůbec první implantaci ABI ve střední Evropě. Od této doby dosoučasnosti byla sluchová kmenová neuroprotéza operována celkem u 5 pacientů, z nichž první čtyři pacientipoužívají neuroprotézu delší dobu. U poslední operované nebyl dosud zapojen řečový procesor vzhledem ke krátkédobě, která uplynula od operace.Závěry. Lze konstatovat, že u všech operovaných je kmenová neuroprotéza přínosem. U jednoho pacienta lze hovořito signifikantnímpřínosu, neboť dokáže rozumět řeči bez zrakových vodítek, ostatní operovaní používají neuroprotézujako pomůcku při odezírání. U jedné nemocné je efekt implantátu výrazně omezen motorickým hendikapem poresekci větší částí mozečku. Nemocná ABI sice používá, kontakt s ní je však velmi obtížný.

Klíčová slova:
neurofibromatóza 2, schwannom vestibulární, neurinom akustiku, hluchota, neuroprotéza kmenová,chirurgie hluchoty.


Auditory Brainstem Implant in the Czech Republic

Background.
Auditory brainstem implant (ABI) is an electroprosthetic device enabling sound sensations in deafpersons with a bilateral lesion of auditory nerves. Stimulation of auditory nuclei in the floor of the IVth ventricle isrealized by an electrode array introduced during surgery in the lateral recess of the IVth ventricle.Methods and Results. The main indication group for ABI is represented by patients with neurofibromatosis 2 (NF2)suffering from bilateral vestibular schwannomas. During surgery aimed at tumour removal, auditory nerve functionand integrity are almost always destroyed, therefore, an ABI can be introduced as an one stage procedure. Implanteesuse the device mainly as the aid in lipreading, only very rarely they can comprehend speech without visual cues.Auditory brainstem implant programme has been introduced in the Czech Republic in the year 1999. It was the veryfirst ABI surgery in the Central Europe. Since that time, 5 patients had received the auditory brainstem implant, fromwhich the first four use the device for a longer time.Conclusions. The last operated patient has not been activated yet. It may be said, that ABI represents a benefit toall our patients, in one implanted this benefit is significant, since he can understand speech without lipreading, theother implantees use the device as an aid in lipreading. In one female patient, the device benefit is severely limitedby a motoric handicap after partial cerebellar resection during surgery. Nevertheless, she uses the implant on a dailybasis, but contact with her is limited and difficult.

Key words:
neurofibromatosis 2, vestibular schwannoma, acoustic neurinoma, deafness, brainstem implant, surgeryof deafness.


Autoři: J. Skřivan;  E. Zvěřina;  J. Betka;  M. Světlík;  J. Kluh;  W. P. Sollmann 1;  J. Kraus 2;  T. Belšan 3;  T. Tichý 4;  S. Sedlák;  M. Topol
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM, Praha 1Neurochirurgische Klinik, Städtisches Klinikum, Braunschweig, SRN, Německo 2Dětská neurologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha 3Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM, Praha 4L
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 29-33
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Sluchová kmenová neuroprotéza (auditory brainstemimplant –ABI) je elektroprotetické zařízení, kterézprostředkuje zvukové vjemy neslyšícím nemocným s oboustrannou poruchou funkce sluchového nervu. Drážděnísluchových jader na spodině IV. mozkové komory je uskutečněno pomocí destičky s elektrodami, která se v průběhuoperace zavádí do laterálního recesu IV. komory.Metody a výsledky. Hlavní indikační skupinu pro sluchovou kmenovou neuroprotézu představují pacienti s neurofibromatózou2. typu (NF2) s oboustrannými vestibulárními schwannomy. Při chirurgickém odstranění tumorůdochází k oboustrannému porušení funkce a často i integrity sluchového nervu, proto lze po ablaci nádoru aplikovatv jedné době sluchovou kmenovou neuroprotézu. Implantovaní používají neuroprotézu většinou jako pomůcku přiodezírání, výjimečně jsou schopni rozumět řeči i bez zrakové kontroly. Program implantace kmenových neuroprotézbyl v České republice zahájen v roce 1999. Šlo o vůbec první implantaci ABI ve střední Evropě. Od této doby dosoučasnosti byla sluchová kmenová neuroprotéza operována celkem u 5 pacientů, z nichž první čtyři pacientipoužívají neuroprotézu delší dobu. U poslední operované nebyl dosud zapojen řečový procesor vzhledem ke krátkédobě, která uplynula od operace.Závěry. Lze konstatovat, že u všech operovaných je kmenová neuroprotéza přínosem. U jednoho pacienta lze hovořito signifikantnímpřínosu, neboť dokáže rozumět řeči bez zrakových vodítek, ostatní operovaní používají neuroprotézujako pomůcku při odezírání. U jedné nemocné je efekt implantátu výrazně omezen motorickým hendikapem poresekci větší částí mozečku. Nemocná ABI sice používá, kontakt s ní je však velmi obtížný.

Klíčová slova:
neurofibromatóza 2, schwannom vestibulární, neurinom akustiku, hluchota, neuroprotéza kmenová,chirurgie hluchoty.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa