Exprese inhibitorů cyklin-dependentních kinázu leukémií


Exprese inhibitorů cyklin-dependentních kinázu leukémií

Východisko.
Leukémie vznikají v důsledku defektů v regulaci proliferace, diferenciace a apoptózy, ke kterýmdochází v kmenových buňkách nebo progenitorech hematopoézy. Tyto procesy mají několik styčných bodů a jednímz nich jsou inhibitory cyklin-dependentních kináz. Předmětem studie bylo sledování exprese dvou významnýchregulátorů buněčného cyklu – univerzálních inhibitorů cyklin-dependentních kináz p21 Cip a p27 Kip a expreseproliferačního antigenu Ki-67 v lidských leukemických buňkách a leukocytech zdravých jedinců.Metody a výsledky. Exprese inhibitorů cyklin-dependentních kináz byla sledována na úrovni mRNA předevšímmetodou komparativní reverzně-transkriptázové a u vybraných vzorků i metodou kvantitativní řetězové polymerázovéreakce v reálném čase. Zatímco exprese p27 Kip byla v leukocytech leukemických pacientů i zdravých jedincův podstatě univerzální, zjistili jsme velké rozdíly v expresi p21 Cip jak mezi jednotlivými pacienty téhož typuleukémie, tak i mezi jednotlivými typy leukémií a zdravými jedinci. Exprese p21 Cip byla signifikantně vyššíu akutních leukémií (myeloidních i lymfoblastických) než u chronických leukémií (myeloidní i lymfoidní) a zdravýchjedinců. Srovnání míry exprese p21 Cip s klinickými parametry pacientů ukázalo, že skupina 14 pacientůakutních myeloidních leukémií žijících déle než 30 měsíců měla signifikantně nižší expresi p21 Cip než skupina 12pacientů s tímto typem leukémie, kteří nepřežili tento časový interval. Výsledky získané na menšímsouboru pacientůs akutní promyelocytární leukémií (akutní myeloidní leukémie M3) naznačily, že nižší exprese p21 Cip je spojenas příznivějším klinickým průběhem (snazším navozením remise apod.).Závěry. Získané výsledky ukazují na význam inhibitoru cyklin-dependentních kináz p21 Cip u lidských leukémiía na to, že nižší exprese p21 Cip by mohla být pozitivním prognostickým faktorem u pacientů s akutní myeloidníleukémií.

Klíčová slova:
leukémie, polymerázová řetězová reakce, enzymy - inhibitory, p21 Cip, prognóza.


Expression of Inhibitors of Cyclin-Dependent Kinases in Leukemia

Background.
Leukemias develop due to defects in proliferation, differentiation and apoptosis, which take place instem cells or progenitors of hematopoiesis. These processes have several crossing points, one of them is the role ofinhibitors of cyclin-dependent kinases. The aim of this study was to study the expression of cyclin-dependent kinasesinhibitors p21 Cip and p27 Kip and expression of proliferative antigen Ki-67 in leukocytes of human leukemia.Methods and Results. The expression of cyclin-dependent kinases inhibitors was detected at mRNA level mainlyby comparative reverse-transcription polymerase chain reaction and in selected samples also by the real-timepolymerase chain reaction. While p27 Kip expression in leukocytes of leukemic patients and healthy persons wasuniversal, large differences in expression of p21 Cip were found both among individual patients of the same type ofleukemia and between different types of leukemias and healthy persons. The p21 Cip expression was significantlyhigher in acute leukemias than in chronic ones and healthy persons. A comparison of p21 Cip expression with theclinical outcome of the leukemic patients showed that the group of 14 acute leukemia patients surviving more than30 months had a significantly lower expression of p21 Cip than 12 patients of this type of leukemia who died withinthis time limit. Moreover, the results obtained on a smaller set of acute promyelocytic leukemia patients indicatedthat the lower p21 expression is connected with a better prognosis.Conclusion. Our results pointed out the importance of the cyclin-dependent kinase inhibitor p21 Cip in humanleukemias and indicated that the lower p21 Cip expression might be a positive prognostic factor in acute myeloidleukemia patients.

Key words:
leukemia, polymerase chain reaction, enzyme inhibitors, p21 Cip, prognosis.


Autoři: J. Polák;  S. Peková;  J. Schwarz;  T. Kozák 1;  C. Haškovec
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 1Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 25-28
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Leukémie vznikají v důsledku defektů v regulaci proliferace, diferenciace a apoptózy, ke kterýmdochází v kmenových buňkách nebo progenitorech hematopoézy. Tyto procesy mají několik styčných bodů a jednímz nich jsou inhibitory cyklin-dependentních kináz. Předmětem studie bylo sledování exprese dvou významnýchregulátorů buněčného cyklu – univerzálních inhibitorů cyklin-dependentních kináz p21 Cip a p27 Kip a expreseproliferačního antigenu Ki-67 v lidských leukemických buňkách a leukocytech zdravých jedinců.Metody a výsledky. Exprese inhibitorů cyklin-dependentních kináz byla sledována na úrovni mRNA předevšímmetodou komparativní reverzně-transkriptázové a u vybraných vzorků i metodou kvantitativní řetězové polymerázovéreakce v reálném čase. Zatímco exprese p27 Kip byla v leukocytech leukemických pacientů i zdravých jedincův podstatě univerzální, zjistili jsme velké rozdíly v expresi p21 Cip jak mezi jednotlivými pacienty téhož typuleukémie, tak i mezi jednotlivými typy leukémií a zdravými jedinci. Exprese p21 Cip byla signifikantně vyššíu akutních leukémií (myeloidních i lymfoblastických) než u chronických leukémií (myeloidní i lymfoidní) a zdravýchjedinců. Srovnání míry exprese p21 Cip s klinickými parametry pacientů ukázalo, že skupina 14 pacientůakutních myeloidních leukémií žijících déle než 30 měsíců měla signifikantně nižší expresi p21 Cip než skupina 12pacientů s tímto typem leukémie, kteří nepřežili tento časový interval. Výsledky získané na menšímsouboru pacientůs akutní promyelocytární leukémií (akutní myeloidní leukémie M3) naznačily, že nižší exprese p21 Cip je spojenas příznivějším klinickým průběhem (snazším navozením remise apod.).Závěry. Získané výsledky ukazují na význam inhibitoru cyklin-dependentních kináz p21 Cip u lidských leukémiía na to, že nižší exprese p21 Cip by mohla být pozitivním prognostickým faktorem u pacientů s akutní myeloidníleukémií.

Klíčová slova:
leukémie, polymerázová řetězová reakce, enzymy - inhibitory, p21 Cip, prognóza.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa