Incidencia zhubných nádorov štítnej žľazy v Slovenskej republike: viacročné skúsenosti z jedného pracoviska v kontexte celoslovenských údajov


Incidencia zhubných nádorov štítnej žľazy v Slovenskej republike: viacročné skúsenosti z jedného pracoviska v kontexte celoslovenských údajov

Východisko.
V práci autori podávajú súhrn údajov o incidencii primárnych nádorov štítnej žľazy (p.m.n. š.ž.) zo svojho pracoviska z rokov 1984–2005, výsledky zároveň interpretujú v kontexte dostupných údajov o incidencii p.m.n. š.ž. z celoslovenského onkologického registra z rokov 1996–2002.

Metódy a výsledky.
V rokoch 1984–2005 bolo na pracovisku autorov indikovaných 6434 operácií š.ž., pri ktorých sa histologicky potvrdilo 365 p.m.n. š.ž.., čo predstavuje 5,7 % všetkých histologických nálezov. V 295 prípadoch boli p.m.n. š.ž. zaznamenané u žien (80,8 %), v 70 prípadoch u mužov (19,2 %), s najčastejším výskytom v 5. dekáde a posunom výskytu k mladším vekovým skupinám v poslednom období. Zatiaľ čo v rokoch 1984–1989 prevažoval histologicky folikulárny karcinóm š.ž. (24 prípadov, t.j. 66,7 %), v rokoch 1990–1997 a 1998–2005 už dominuje papilárny karcinóm – 70 (61,4 %), resp. 160 (74,4 %) prípadov. Pri hodnotení celoslovenského výskytu p.m.n. š.ž. je zrejmé, že pracovisko autorov sa podieľa na diagnostike p.m.n. š.ž. na Slovensku stúpajúcim percentom (8,9 % v roku 1996 vs. 13,9 % v roku 2002). Zlepšenie diagnostických metodík a rozšírenie kapacity vyšetrovaných pacientov každopádne nevysvetľuje globálne stúpajúcu incidenciu p.m.n. š.ž. (3,9/10⁶ v roku 1996 vs. 5,6/10⁶ v roku 2002 u žien, resp. 1,3/10⁶ v roku 1996 vs. 1,7/10⁶ v roku 2002 u mužov).

Závery.
Úplne nezodpovedanou otázkou, vyžadujúcou ďalšie (rádio)epidemiologické, geografické a genetické zhodnotenie, sú výrazné rozdiely v incidencii p.m.n. š.ž. medzi jednotlivými krajmi (u mužov 0,6/10⁶ v roku 1996 a 1,5/10⁶ v roku 2002 v Trnavskom kraji vs. 1,2/10⁶ v roku 1996 a 2,4/10⁶ v roku 2002 v Prešovskom kraji, resp. u žien 3,6/10⁶ v roku 1996 a 5,6/10⁶ v roku 2002 v Trnavskom kraji vs. 5,4/10⁶ v roku 1996 a 8,4/10⁶ v roku 2002 v Prešovskom kraji), resp. okresmi Slovenska – u mužov nulová v 42 zo 79 okresov vs. najvyššia (15,9/10⁶) incidencia v roku 2002 v okrese Svidník, u žien nulová v 15 okresoch vs. najvyššia (26,5/10⁶) incidencia v roku 2002 v okrese Stropkov.

Kľúčové slová:
primárny zhubný nádor štítnej žľazy, karcinóm štítnej žľazy, histologický typ, incidencia, onkologický register, sekularizačný trend.


Incidence of Thyroid Cancer in Slovakia: Extensive Evidence from One Centre in the Context of National Data

Background.
In this paper the authors summarise the primary malignant thyroid tumors (p.m.t.t.) incidence data from their centre over the period 1984–2005. The results are explained in the context of the p.m.t.t. incidence data from the National Cancer Register (1996–2002).

Methods and Results.
Overall, 6434 thyroid operations were indicated and carried out during the sampling period at the authors’ institution, of which 365 cases were histologically confirmed p.m.t.t. (5,7 % of all histological findings). Specifically, p.m.t.t. were diagnosed in 295 women (80,8 %) and 70 men (19,2 %), with the most frequent occurrence in the 5th decade and a higher recent incidence in younger age groups. Whereas follicular thyroid carcinomas predominated in the 1984–1989 period (24 cases or 66,7 %), the papillary thyroid carcinoma was the most frequent type in 1990–1997 and 1998- 2005: 70 (61,4 %) and 160 (74,4 %) cases respectively. In the context of the national incidence, the authors’ institution increasingly contributes to the diagnosis of p.m.t.t. in Slovakia (8,9 % in 1996 vs. 13,9 % in 2002). However, neither the progress in diagnostic methods nor the capacity expansion for patient examination can explain the increasing incidence of the p.m.t.t. (3,9/10⁶ in 1996 vs. 5,6/10⁶ in 2002 in women and 1,3/10⁶ in 1996 vs. 1,7/10⁶ in 2002 in men, respectively).

Conclusions:
It remains to be explained why there are significant differences in p.m.t.t. incidence among individual counties. For example, in county Trnava 0,6/10⁶ in men in 1996 vs. 1,5/10⁶ in 2002; in county Prešov 1,2/10⁶ in 1996 vs. 2,4/10⁶ in 2002. Similarly, in women in county Trnava 3,6/10⁶ in 1996 vs. 5,6/10⁶ in 2002 and in county Prešov 5,4/10⁶ in 1996 vs. 8,4/10⁶ in 2002. As far as the districts of Slovakia are concerned, data relative to the male population in 2002 indicate zero incidence in 42 out of 79 districts, with the highest incidence (15,9/10⁶) recorded in Svidník. Likewise, data relative to the female population in 2002 indicate zero incidence in 15 out of 79 districts, with the highest incidence (26,5/10⁶) in Stropkov. These differences call for further (radio)epidemiological, geographical and genetic evaluation.

Key words:
primary malignant thyroid tumor, thyroid cancer, histological type, incidence, cancer register, secular trend.


Autoři: P. Vaňuga;  M. Pura;  I. Pleško 1;  M. Ondrušová 1,2
Působiště autorů: Endokrinologické oddelenie, Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa, Slovensko ;  Oddelenie epidemiológie nádorov, Ústav experimentálnej onkológie, Bratislava, Slovensko 1;  Národný onkologický register Slovenskej republiky, Národný onkologický ústav, Bratislava, Slovensko 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 148-152
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
V práci autori podávajú súhrn údajov o incidencii primárnych nádorov štítnej žľazy (p.m.n. š.ž.) zo svojho pracoviska z rokov 1984–2005, výsledky zároveň interpretujú v kontexte dostupných údajov o incidencii p.m.n. š.ž. z celoslovenského onkologického registra z rokov 1996–2002.

Metódy a výsledky.
V rokoch 1984–2005 bolo na pracovisku autorov indikovaných 6434 operácií š.ž., pri ktorých sa histologicky potvrdilo 365 p.m.n. š.ž.., čo predstavuje 5,7 % všetkých histologických nálezov. V 295 prípadoch boli p.m.n. š.ž. zaznamenané u žien (80,8 %), v 70 prípadoch u mužov (19,2 %), s najčastejším výskytom v 5. dekáde a posunom výskytu k mladším vekovým skupinám v poslednom období. Zatiaľ čo v rokoch 1984–1989 prevažoval histologicky folikulárny karcinóm š.ž. (24 prípadov, t.j. 66,7 %), v rokoch 1990–1997 a 1998–2005 už dominuje papilárny karcinóm – 70 (61,4 %), resp. 160 (74,4 %) prípadov. Pri hodnotení celoslovenského výskytu p.m.n. š.ž. je zrejmé, že pracovisko autorov sa podieľa na diagnostike p.m.n. š.ž. na Slovensku stúpajúcim percentom (8,9 % v roku 1996 vs. 13,9 % v roku 2002). Zlepšenie diagnostických metodík a rozšírenie kapacity vyšetrovaných pacientov každopádne nevysvetľuje globálne stúpajúcu incidenciu p.m.n. š.ž. (3,9/10⁶ v roku 1996 vs. 5,6/10⁶ v roku 2002 u žien, resp. 1,3/10⁶ v roku 1996 vs. 1,7/10⁶ v roku 2002 u mužov).

Závery.
Úplne nezodpovedanou otázkou, vyžadujúcou ďalšie (rádio)epidemiologické, geografické a genetické zhodnotenie, sú výrazné rozdiely v incidencii p.m.n. š.ž. medzi jednotlivými krajmi (u mužov 0,6/10⁶ v roku 1996 a 1,5/10⁶ v roku 2002 v Trnavskom kraji vs. 1,2/10⁶ v roku 1996 a 2,4/10⁶ v roku 2002 v Prešovskom kraji, resp. u žien 3,6/10⁶ v roku 1996 a 5,6/10⁶ v roku 2002 v Trnavskom kraji vs. 5,4/10⁶ v roku 1996 a 8,4/10⁶ v roku 2002 v Prešovskom kraji), resp. okresmi Slovenska – u mužov nulová v 42 zo 79 okresov vs. najvyššia (15,9/10⁶) incidencia v roku 2002 v okrese Svidník, u žien nulová v 15 okresoch vs. najvyššia (26,5/10⁶) incidencia v roku 2002 v okrese Stropkov.

Kľúčové slová:
primárny zhubný nádor štítnej žľazy, karcinóm štítnej žľazy, histologický typ, incidencia, onkologický register, sekularizačný trend.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa