Konzultačná činnosť dvoch slovenských centier pri farmakoterapii v gravidite a laktácii


Konzultačná činnosť dvoch slovenských centier pri farmakoterapii v gravidite a laktácii

Východisko.
V práci prezentujeme analýzu na základe počtu a štruktúry konzultácií v oblasti užívania liekov v gravidite a laktácii v Liekovom informačnom centre v Bratislave a na Oddelení klinickej farmakológie v Nitre v období rokov 2000–2003. 

Metody a výsledky.
V oboch centrách otázky týkajúce sa gravidity a laktácie tvorili významnú časť z celkového počtu požadovaných informácií. Väčšina konzultovaných liekov je radená do kategórie C podľa FDA klasifikácie pre liečivá v gravidite. U týchto liekov štúdie na zvieratách preukázali riziko, ale údaje o podaní v tehotnosti nie sú dostupné a majú tak hraničnú použiteľnosť z hľadiska bezpečnosti. Rozhodovanie konzultantov centier o ich použití sa opiera o existujúce dostupné informačné zdroje. Závažným problémom je retrospektívny odhad liekového rizika v prípade, ak sa liečivo podávalo pred diagnostikovaním gravidity. 

Závery.
Hodnotenie rizika užitých liekov ženami vo fertilnom veku v skorej gravidite, riziko potreby dlhodobého podávania liečby počas gravidity a laktácie sa stáva čoraz viac potrebnou súčasťou odbornej činnosti v rámci klinickej farmakológie a klinickej farmácie v rámci budovania lokálneho systému „surveillance“ teratogénov. 

Kľúčové slová:
liek, teratogenicita, gravida, laktácia.


Consultation Activity of Two Slovak Centres for Pharmacotherapy During Pregnancy and Lactation

Background.
In our paper we present analysis based on number and structure of consultations concerning drug used in pregnancy and lactation in the Drug Information Centre in Bratislava and at the Department of Clinical Pharmacology in Nitra during period 2000 to 2003. 

Methods and Results.
In both centres the questions related to pregnancy and lactation represented the significant part of total sum of the requested information. Vast majority of consulted drugs belonged to C category concerning FDA pregnancy drug risk classification. In these drugs animal studies have revealed a risk, but studies in pregnant women were not available and thus the drugs had limited applicability from view point of safety. Decisions of consultants regarding drug use were based on the availability of information sources. A serious problem is the evaluation of retrospective drug risks in cases of drugs administered before pregnancy was confirmed. 

Conclusions.
The evaluation of drug risk in fertile age, especially in early pregnancy, long-term drug administration during pregnancy and lactation becomes indispensable within professional field of clinical pharmacy and pharmacology in developing local teratogen surveillance system. 

Key words:
drug, teratogenicity, pregnancy, lactation.


Autoři: J. Tisoňová;  L. Magulová 1;  M. Göböová 1;  M. Wawruch;  M. Laššánová;  L. Božeková;  M. Kriška
Působiště autorů: Farmakologický ústav LF UK, Bratislava ;  Oddelenie klinickej farmakológie FN, Nitra 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 154-157
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
V práci prezentujeme analýzu na základe počtu a štruktúry konzultácií v oblasti užívania liekov v gravidite a laktácii v Liekovom informačnom centre v Bratislave a na Oddelení klinickej farmakológie v Nitre v období rokov 2000–2003. 

Metody a výsledky.
V oboch centrách otázky týkajúce sa gravidity a laktácie tvorili významnú časť z celkového počtu požadovaných informácií. Väčšina konzultovaných liekov je radená do kategórie C podľa FDA klasifikácie pre liečivá v gravidite. U týchto liekov štúdie na zvieratách preukázali riziko, ale údaje o podaní v tehotnosti nie sú dostupné a majú tak hraničnú použiteľnosť z hľadiska bezpečnosti. Rozhodovanie konzultantov centier o ich použití sa opiera o existujúce dostupné informačné zdroje. Závažným problémom je retrospektívny odhad liekového rizika v prípade, ak sa liečivo podávalo pred diagnostikovaním gravidity. 

Závery.
Hodnotenie rizika užitých liekov ženami vo fertilnom veku v skorej gravidite, riziko potreby dlhodobého podávania liečby počas gravidity a laktácie sa stáva čoraz viac potrebnou súčasťou odbornej činnosti v rámci klinickej farmakológie a klinickej farmácie v rámci budovania lokálneho systému „surveillance“ teratogénov. 

Kľúčové slová:
liek, teratogenicita, gravida, laktácia.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa