Cholesterol, násilí a sebevražednost – příběh plný omylů


Cholesterol, násilí a sebevražednost – příběh plný omylů

Východisko.
Práce se zabývá vztahem mezi psychickým poruchami, násilím, sebevražedností a snižováním koncentrací cholesterolu přinášejí protikladné výsledky. Biologické vysvětlení tohoto vztahu se pokusila přinést Engelbergova hypotéza. Cílem naší práce je podat přehled biologických prací, které se pokoušely experimentálně tuto hypotézu testovat. 

Metody a výsledky.
V databázi Web of Knowledge jsme vyhledali všechny práce které do 31. července 2005 citovaly Engelbergovu hypotézu (N =207). Dále jsme do přehledu zařadili 5 prací, které hypotézu necitují, ale bezprostředně s ní souvisí. Nalezli jsme pouze 20 prací, které se dají použít k jejímu testování a z nich pouze 7 prací hypotézu podporuje. Dále ukazujeme, že dosud publikované asociační studie nemohou vzhledem k preselekci pacientů odhalit, zda vztah mezi cholesterolem, suicidalitou a depresivitou není pouze artefaktem. Je pozoruhodné, že ze 43 epidemiologických asociačních studií publikovaných v psychiatrických časopisech 77 % nálezů podporovalo Engelbergovu teorii, zatímco opačné nálezy jsou publikovány v časopisech, zaměřených na interní medicínu – z 11 prací 82 % publikací nepodporovalo tuto teorii. 

Závěry.
Navzdory dostupným poznatkům založených na důkazech slouží i nadále překonané teorie k interpretaci kontroverzních nálezů. 

Klíčová slova:
cholesterol, serotonin, deprese, suicidalita, násilí.


Cholesterol, Violence and Suicidality – History of Errors

Background.
Studies examining the associations between psychiatric disorders, violence, suicidality and lowering cholesterol levels bring contradictive results. A biological mechanism for this relation is offered by the Engelberg’s theory. The aim of our study is to review all biological studies, trying to test this hypothesis. 

Methods and Results.
The Engelberg’s theory was cited in 207 articles indexed in the Web of Science – 31.7 2005. Five other articles, not citing the theory but closely related to this topic were also included into the review. Only 20 biological studies examining the hypothesis were found, and only 7 of them supported it. Further we demonstrate that because of selection bias, association studies cannot be used to test this hypothesis. Interestingly from 43 associative studies published in psychiatric journals, 77 % findings supported the Engelberg theory while studies demonstrating the opposite results are published mostly in journals targeted to internal medicine- from 11 papers 82 % publicatitions did not supported the theory. 

Conclusions.
Though the evidenced based knowledge is wildly accessible, outdated hypothesis is used to explain controversial results. 

Key words:
cholesterol, serotonin, depression, suicidality, violence.


Autoři: J. Vevera
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 118-122
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Práce se zabývá vztahem mezi psychickým poruchami, násilím, sebevražedností a snižováním koncentrací cholesterolu přinášejí protikladné výsledky. Biologické vysvětlení tohoto vztahu se pokusila přinést Engelbergova hypotéza. Cílem naší práce je podat přehled biologických prací, které se pokoušely experimentálně tuto hypotézu testovat. 

Metody a výsledky.
V databázi Web of Knowledge jsme vyhledali všechny práce které do 31. července 2005 citovaly Engelbergovu hypotézu (N =207). Dále jsme do přehledu zařadili 5 prací, které hypotézu necitují, ale bezprostředně s ní souvisí. Nalezli jsme pouze 20 prací, které se dají použít k jejímu testování a z nich pouze 7 prací hypotézu podporuje. Dále ukazujeme, že dosud publikované asociační studie nemohou vzhledem k preselekci pacientů odhalit, zda vztah mezi cholesterolem, suicidalitou a depresivitou není pouze artefaktem. Je pozoruhodné, že ze 43 epidemiologických asociačních studií publikovaných v psychiatrických časopisech 77 % nálezů podporovalo Engelbergovu teorii, zatímco opačné nálezy jsou publikovány v časopisech, zaměřených na interní medicínu – z 11 prací 82 % publikací nepodporovalo tuto teorii. 

Závěry.
Navzdory dostupným poznatkům založených na důkazech slouží i nadále překonané teorie k interpretaci kontroverzních nálezů. 

Klíčová slova:
cholesterol, serotonin, deprese, suicidalita, násilí.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa