Možnosti vyšetření funkčního stavu pohybového systému pacientů s chronickým selháním ledvin


Možnosti vyšetření funkčního stavu pohybového systému pacientů s chronickým selháním ledvin

Východisko.
Chronické selhání ledvin je onemocněním, při kterém v organizmu dochází k řadě složitých metabolických a humorálních změn, které vedou ke vzniku přidružených komplikací a v zásadě mění činnost všech orgánových systémů. Pacienti dlouhodobě léčení dialýzou mají sníženou toleranci fyzické zátěže, sníženou svalovou sílu a kloubní pohyblivost, poruchy koordinace a svalové dysbalance. Zahraniční studie dokládají, že vhodně zvolené pohybové aktivity mohou přispět k prevenci poruch a ke zlepšení celkového stavu těchto jedinců. Nezbytnou součástí každého pohybového programu jsou vhodně zvolené motorické testy (1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7). Cílem studie bylo vybrat vhodnou baterii motorických testů se zaměřením na hodnocení těch složek motorické výkonnosti, které jsou nezbytné k udržení soběstačnosti a k vykonávání běžných denních činností. 

Metody a výsledky.
Testovali jsme smíšenou skupinu 23 pacientů. Pro hodnocení funkčního stavu jsme vybrali baterii motorických testů „Senior Fitness Test Manual“ (8), která hodnotí tyto složky motorické výkonnosti: svalovou sílu, kloubní pohyblivost, fyzickou zdatnost, dynamickou stabilitu, pohybovou koordinaci apod. Výsledky jsme porovnali s populační normou uvedenou v manuálu testů. Výkony pacientů se pohybovaly převážně v pásmu podprůměrných a rizikových hodnot – v testech, které jsou náročné na svalovou sílu dolních končetin a k provedení vyžadují určitou úroveň fyzické zdatnosti. Průměrné a nadprůměrné výkony jsme zaznamenali u pacientů, kteří v pohybové anamnéze udávali předchozí pohybovou zkušenost a provozovali sportovní aktivity i po nástupu do pravidelného dialyzačního léčení. 

Závěr.
Na základě vyhodnocení výsledků, považujeme zvolenou testovou baterii za vhodnou pro běžné použití u všech věkových kategorií dialýzovaných pacientů. 

Klíčová slova:
chronické selhání ledvin, motorické testy, funkční stav pohybového systému, soběstačnost.


Motor Skills Testing in Patients with Chronic Renal Failure

Background.
During chronic renal failure, number of complex metabolic and endocrinal changes in organism can develop, which in consequence lead to an inception of associate complications and in principle change the activity of all organ systems. Functional capacity of the chronically dialysed patients is limited, muscle strength is decreased, joint mobility is limited and the muscular imbalance is frequently found. According to the recent literature, an acceptable choice of exercise activity could contribute to prevention of disturbances and improve the patient’s status. An essential part of each exercise program for these patients is an acceptable motor tests battery (1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7). The aim of our study was to choose an acceptable motor tests battery, which should target such components of motor performance, whose certain rate is necessary for self-sufficiency keeping and perform activities of daily living. 

Methods and Results.
We observed mixed group of 23 patients. For evaluation of the functional condition we used the „Senior Fitness Test Manual“ (8), which measures these physical attributes: muscle strength, physical endurance, flexibility, agility and balance. The input results we compared with population standard specification used in the test battery. Results of the tests showed that the group of patients in comparison with the population standard specification have reached subnormal and risk performances, especially in tests requiring for its implementation muscular strength of lower extremities and physical efficiency. Normal and above normal performances we observed in patients that were physically active before and during regular dialysis treatment. 

Conclusions.
After the evaluation of result, we consider the selected battery of motor tests as an acceptable choice for motor skills testing in renal dialysed patients all age categories. 

Key words:
chronic renal failure, motor tests, functional status of the moving system, self-sufficiency.


Autoři: A. Mahrová;  V. Bunc;  H. Fischerová 1
Působiště autorů: Laboratoř sportovní motoriky, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha ;  Hemodialyzační středisko Dialcorp, s. r. o., Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 782-787
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Chronické selhání ledvin je onemocněním, při kterém v organizmu dochází k řadě složitých metabolických a humorálních změn, které vedou ke vzniku přidružených komplikací a v zásadě mění činnost všech orgánových systémů. Pacienti dlouhodobě léčení dialýzou mají sníženou toleranci fyzické zátěže, sníženou svalovou sílu a kloubní pohyblivost, poruchy koordinace a svalové dysbalance. Zahraniční studie dokládají, že vhodně zvolené pohybové aktivity mohou přispět k prevenci poruch a ke zlepšení celkového stavu těchto jedinců. Nezbytnou součástí každého pohybového programu jsou vhodně zvolené motorické testy (1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7). Cílem studie bylo vybrat vhodnou baterii motorických testů se zaměřením na hodnocení těch složek motorické výkonnosti, které jsou nezbytné k udržení soběstačnosti a k vykonávání běžných denních činností. 

Metody a výsledky.
Testovali jsme smíšenou skupinu 23 pacientů. Pro hodnocení funkčního stavu jsme vybrali baterii motorických testů „Senior Fitness Test Manual“ (8), která hodnotí tyto složky motorické výkonnosti: svalovou sílu, kloubní pohyblivost, fyzickou zdatnost, dynamickou stabilitu, pohybovou koordinaci apod. Výsledky jsme porovnali s populační normou uvedenou v manuálu testů. Výkony pacientů se pohybovaly převážně v pásmu podprůměrných a rizikových hodnot – v testech, které jsou náročné na svalovou sílu dolních končetin a k provedení vyžadují určitou úroveň fyzické zdatnosti. Průměrné a nadprůměrné výkony jsme zaznamenali u pacientů, kteří v pohybové anamnéze udávali předchozí pohybovou zkušenost a provozovali sportovní aktivity i po nástupu do pravidelného dialyzačního léčení. 

Závěr.
Na základě vyhodnocení výsledků, považujeme zvolenou testovou baterii za vhodnou pro běžné použití u všech věkových kategorií dialýzovaných pacientů. 

Klíčová slova:
chronické selhání ledvin, motorické testy, funkční stav pohybového systému, soběstačnost.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa