Lumbální infuzní test a transkraniálnídopplerometrie v diagnostice a léčběnormotenzního hydrocefaluProspektivně hodnocená sestava pacientů 2000-2002


Lumbální infuzní test a transkraniálnídopplerometrie v diagnostice a léčběnormotenzního hydrocefaluProspektivně hodnocená sestava pacientů 2000-2002

Východisko.
Onemocnění syndromem normotenzního hydrocefalu (NPH) je charakterizováno přítomností klinickétrias sestávající se z demence, motorické apraxie a sfinkterových obtíží, spolu s přítomností určité dilatace komorovéhosystému. Diagnozu NPH je nutno upřesnit vřazenímlikvorodynamického vyšetření do vyšetřovacího algoritmu.Lumbální infuzní test (LIT) je „zlatým standardem“ likvorodynamického testování.Metody a výsledky. Autoři prezentují prospektivně sledovanou sestavu 24 pacientů, 14 NPH pacientů, u nichž bylaprovedena zkratová operace na základě výsledku LIT. V době stanovení diagnosy bylo 28 % pacientů vysocezávislých na ošetřovatelské péči, zatímco po implantaci zkratu je stejným způsobem hodnoceno 7 % pacientů.Zároveň vzrostlo procento pacientů schopných samostatného života bez omezení ze 14 % na 64 % po implantacizkratu. Kontrolní skupinu tvoří 10 pacientů s podhraničním nálezem při LIT, u těchto nebyla zaznamenána žádnázměna v hodnocených parametrech závislosti. Koincidence cerebrovaskulárního onemocnění je pravděpodobněnejčastější příčinou neúspěchu zkratové operace u LITpoz itivně testovaného NPH pacienta.Závěry. V prezentované práci autoři zabývají možnostmi transkraniální dopplerometrie (TCD) pro posouzení podílucerebrovaskulárního onemocnění na celkovém klinickém obraze ve snaze minimalizovat neúspěch zkratové operaceu NPH pacientů. Prezentovaná sestava je největší prospektivně vedenou studií zabývající se touto problematikouv České republice.

Klíčová slova:
normotenzní hydrocefalus, lumbální infúzní test, zkratová operace, transkraniální dopplerometrie.


Lumbar Infusion Test and Transcranial Dopplerometry in the Diagnose and Treatment of NormalPressure Hydrocephalus – Prospectively Evaluated Group of Patients in 2000 to 2002

Background.
The normal pressure hydrocephalus syndrome (NPH) is characterized by the presence of a clinicaltriad comprising dementia, motor apraxia, and sphincter complaint, along with the presence of distinct dilatation ofthe ventricular systemin the absence ofmajor cortical atrophy. The diagnosis of NPH must be confirmed by includingdynamic liquor tests into the algorithm of examination. The lumbar infusion test (LIT) represents the „gold standard“of liquor dynamic tests.Methods and Results. The authors present 24 patients in a prospective managed study. Indication of shunt surgerywas based on the result of LIT.At the time of assessment of the diagnosis 28%of the patients were greatly dependenton the nursing care; after the shunt implantation only 7 % were still greatly dependent. Shunt implantation broughtabout increased percentage of patients who were evaluated as quite independent (rise from 14 % to 64 %). Controlgroup consists of 10 patients with negative LITre sults; there were no changes in evaluated parameters in this group.The coincidence of cerebrovascular diseases is probably the most common reason of nonresponsibility to shuntimplantation in LITpos itive patients.Conclusions. In the presented study authors tried to evaluate the possibility of transcranial dopplerometry (TCD)for evaluation of the role of cerebrovascular diseases in the clinical picture of the LITpos itive patients in order todiminish the unsatisfactory clinical results of shunt implantation. The presented study is the largest one in our country,which is focused on these problems.

Key words:
normotensive hydrocephalus, lumbar infusion test, shunt, transcranial dopplerometry.


Autoři: P. Vaněk;  M. Sameš
Působiště autorů: Neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 545-550
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Onemocnění syndromem normotenzního hydrocefalu (NPH) je charakterizováno přítomností klinickétrias sestávající se z demence, motorické apraxie a sfinkterových obtíží, spolu s přítomností určité dilatace komorovéhosystému. Diagnozu NPH je nutno upřesnit vřazenímlikvorodynamického vyšetření do vyšetřovacího algoritmu.Lumbální infuzní test (LIT) je „zlatým standardem“ likvorodynamického testování.Metody a výsledky. Autoři prezentují prospektivně sledovanou sestavu 24 pacientů, 14 NPH pacientů, u nichž bylaprovedena zkratová operace na základě výsledku LIT. V době stanovení diagnosy bylo 28 % pacientů vysocezávislých na ošetřovatelské péči, zatímco po implantaci zkratu je stejným způsobem hodnoceno 7 % pacientů.Zároveň vzrostlo procento pacientů schopných samostatného života bez omezení ze 14 % na 64 % po implantacizkratu. Kontrolní skupinu tvoří 10 pacientů s podhraničním nálezem při LIT, u těchto nebyla zaznamenána žádnázměna v hodnocených parametrech závislosti. Koincidence cerebrovaskulárního onemocnění je pravděpodobněnejčastější příčinou neúspěchu zkratové operace u LITpoz itivně testovaného NPH pacienta.Závěry. V prezentované práci autoři zabývají možnostmi transkraniální dopplerometrie (TCD) pro posouzení podílucerebrovaskulárního onemocnění na celkovém klinickém obraze ve snaze minimalizovat neúspěch zkratové operaceu NPH pacientů. Prezentovaná sestava je největší prospektivně vedenou studií zabývající se touto problematikouv České republice.

Klíčová slova:
normotenzní hydrocefalus, lumbální infúzní test, zkratová operace, transkraniální dopplerometrie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa