VLIV SIDEROPENICKE ANEMIE A JEJI LECBY NA SÉROVÉ HLADINY LEPTINU


VLIV SIDEROPENICKE ANEMIE A JEJI LECBY NA SÉROVÉ HLADINY LEPTINU

Východisko.
Leptin je proteinový hormon produkovaný převážně adipocyty, jehož hlavní rolí v lidském organizmu je pravděpodobně regulace příjmu potravy působením v hypotalamickém centru sytosti. Jedním z periferních účinků leptinu, který byl dosud prokázán převážně v in vitro studiích, je jeho působeni jako růstového kofaktoru hematopoetických progenitorových buněk. Údaje o změnách sérových hladin leptinu u různých typů onemocnění krvetvorby však prakticky chybí. CIIem naší studie bylo sledovat změny sérových hladin leptinu u pacientů se sideropenickou anémií v době diagnózy a různých fázích její léčby.Metody a výsledky. Do studie bylo zařazeno 18 pacientů se sideropenickou anémií (SA) a 20 zdravých kontrolních subjektů odpovídajícího věku, pohlaví a hmotnosti. Odběry u SA pacientů byly prováděny před zahájením léčby, v době největšího vzestupu retikulocytů a v době normalizace hladiny hemoglobinu. V každém odběru byl měřen krevní obraz, hladina erytropoetinu (EPO), transferinového receptoru (TfR) a leptinu. Bazální sérové koncentrace leptinu u SA pacientů se významně nelišily od hodnot kontrolní skupiny (13,9114,6 SD vs 10,418,8 SD ng.rnl"'). Ani léčba sideropenické anémie hladiny leptinu významně neovlivnila (13,9±14,6 SD vs 12,9±12,6 SD vs 12.8±15,1 SD ng.ml-'). Sérové hladiny EPO a TfR byly u pacientů s SA zvýšeny před zahájením léčby a s úpravou anémie došlo k jejich významnému poklesu. Sérové koncentrace leptinu u obou skupin pozitivně korelovaly s hodnotou body mass indexu. V žádné ze skupin nebyl nalezen jednoznačný statisticky významný vztah mezi hladinami leptinu a parametry krevmho obrazu či sérovými hladinami EPO nebo TfR.Závěry. Změny červeného krevního obrazu při léčbě sideropenické anémie a pravděpodobně ani zvýšená erytropoéza neovlivňují významně sérové hladiny leptinu.

Klíčová slova:
leptin, anémie, erytropoetin, transferinový receptor.


Influence of Siderophenic Anaemia Before and After Treatment on Plasma Leptin Level

Background.
Leptin is a protein hormone produced predominantly by adipocytes. Its major role in human body is probably to regulace the food intake through the hypothalamic satiety center. One of the peripheral effects of leptin, which was studied mainly in vitro so far, is its stimulating effect on the haematopoietic stem cells. The information concerning the changes of serum leptin levels in various haematological diseases is very limited. The aim of our study was to explore changes of serum leptin levels in patients with sideropenic anaemia at the time of diagnosis and in the various phases of their treatment.Methods and Results. 18 patients with untreated sideropenic anaemia (SA) and 20 healthy age, gender and weight-matched control subjects were included finto the study. The blond testing in SA patients was performed Before anaemia treatment, at the time of maximal increase of reticulocytes and after haemoglobin levels normalisation. Blond count, serum leptin, erythropoietin (EPO) and transpherine receptor (TfR) levels were estimated in all samples. Basal serum leptin levels in SA paUents did not differ significantly from those of control subjects (13.9114.6 SD vs 10.4±8.8 SD ng.ml-'). Treatment anaemia of did not significantly affect the serum leptin levels in SA patients (13.9±14.6 SD vs 12.9±12.6 SD vs 12.8±15.1 SD ng-ml" ). Serum EPO and TfR levels in SA patients were higher Before the start of treatment and decreased significantly after the anaemia recovery. In both groups serum leptin levels correlated positively with body mass index. No unambiguous statistically significant relationships between serum leptin levels and blond count parameters or serum EP0 and TfR levels were found in any of the groups studied.Conclusion. Neither the changes of red blond cell count during the sideropenic anemia treatment nor the increased erythropoiesis affect significantly serum leptin levels.

Key words:
leptin, anaemia, erytropoietin, transferin receptor.


Autoři: M. Marková;  M. Haluzík 1 ;  J. 'jiskra;  D. Haluzíková 2;  J. Svobodová 1;  M. Rosická 2
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha IIII. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha ZÚstav tělovýchovného lékařství 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 767-769
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Leptin je proteinový hormon produkovaný převážně adipocyty, jehož hlavní rolí v lidském organizmu je pravděpodobně regulace příjmu potravy působením v hypotalamickém centru sytosti. Jedním z periferních účinků leptinu, který byl dosud prokázán převážně v in vitro studiích, je jeho působeni jako růstového kofaktoru hematopoetických progenitorových buněk. Údaje o změnách sérových hladin leptinu u různých typů onemocnění krvetvorby však prakticky chybí. CIIem naší studie bylo sledovat změny sérových hladin leptinu u pacientů se sideropenickou anémií v době diagnózy a různých fázích její léčby.Metody a výsledky. Do studie bylo zařazeno 18 pacientů se sideropenickou anémií (SA) a 20 zdravých kontrolních subjektů odpovídajícího věku, pohlaví a hmotnosti. Odběry u SA pacientů byly prováděny před zahájením léčby, v době největšího vzestupu retikulocytů a v době normalizace hladiny hemoglobinu. V každém odběru byl měřen krevní obraz, hladina erytropoetinu (EPO), transferinového receptoru (TfR) a leptinu. Bazální sérové koncentrace leptinu u SA pacientů se významně nelišily od hodnot kontrolní skupiny (13,9114,6 SD vs 10,418,8 SD ng.rnl"'). Ani léčba sideropenické anémie hladiny leptinu významně neovlivnila (13,9±14,6 SD vs 12,9±12,6 SD vs 12.8±15,1 SD ng.ml-'). Sérové hladiny EPO a TfR byly u pacientů s SA zvýšeny před zahájením léčby a s úpravou anémie došlo k jejich významnému poklesu. Sérové koncentrace leptinu u obou skupin pozitivně korelovaly s hodnotou body mass indexu. V žádné ze skupin nebyl nalezen jednoznačný statisticky významný vztah mezi hladinami leptinu a parametry krevmho obrazu či sérovými hladinami EPO nebo TfR.Závěry. Změny červeného krevního obrazu při léčbě sideropenické anémie a pravděpodobně ani zvýšená erytropoéza neovlivňují významně sérové hladiny leptinu.

Klíčová slova:
leptin, anémie, erytropoetin, transferinový receptor.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa