KOMETOVÝ TEST: PRINCIP METODY A KLINICKÉ APLIKACE


KOMETOVÝ TEST: PRINCIP METODY A KLINICKÉ APLIKACE

Východisko.
Jednobuněčná gelová elektroforéza neboli kometový test je v současné době ve světě využíván při studiu poškození DNA, opravy DNA a apoptózy. Clem práce je seznámit lékařskou veřejnost s principem kometového testu a podat základní přehled o jeho možných klinických aplikacích včetně našich prvních zkušeností s touto metodou při detekci apoptózy v buňkách kostní dřeně pacient$ s myelodysplastickým syndromem (MDS).Metody a výsledky. Aspiráty plné kostní dřeně 6 pacient$ s myelodysplastickým syndromem (MDS) a 7 kontrolních jedinců byly zpracovány alkalickou verzí kometového testu a stupeň fragmentace DNA v jednotlivých buňkfich byl kvantifikován pomocí obrazové analýzy. V porovnání s kontrolami vykazovali pacienti s diagnózou refrakternf anémie (RA) a refrakternf anémie s věnečkovými sideroblasty (RARS) v kostní dřeni signifikantně zvýšený počet buněk s vysokou hladinou zlomů v DNA, odrážející s největší pravděpodobností apoptotické štěpení DNA. Naproti tomu u pacientky v proliferativní fázi choroby myelodysplastický syndrom - chronická myeloblastická leukémie -> akutní myeloblastická leukémie (MDS-CMML ~ AIGIL) byl zaznamenán extrémní pokles výskytu apoptotických buněk pod kontrolní úroveň.Závěr. Naše výsledky korespondují s literárními údaji o výskytu apoptózy u jednotlivých typ$ MDS. Kometový test představuje jednoduchou a levnou metodu, využitelnou v klinické hematologii k upřesnění diagnózy, rnonitorovánf průběhu onemocnění a efektivity terapie nejen v případě pacientů s MDS, ale i dalších chorób podmíněných selháním rovnováhy mezi proliferací a apoptózou.

Klíčová slova:
kometový test, apoptózy, myelodysplastický syndrom.


CometAssay: Principle of the Method and Clinical Applications

Background.
Single cell gel electrophoresis or comet assay is used at present in the world to study of DNA damage, DNA repair and apoptosis. The aim of the work is to introduce the principle of comet assay to the medical community and to give a basic survey of its possible clinical applications. The article includes out first experience with this method in detection of apoptosis in bone marrow cells of patients with myelodysplastic syndom (MDS). Methoda and Results. The whole bone marrow aspirates from 6 patients with MDS and 7 control persona esere processed by alkaline version of comet assay and the degree of DNA fragmentation in individual cells was quantified using Image Analysis System. In comparison with controls, the patients with diagnosis RA and RARS exhibited in bone marrow significantly elevated number of cells with high level of DNA breaks, reflecting most probably the apoptosic cleavage of DNA. In contrast, the pacient in proliferaflve stage of the disease (MDS-CMML ~ AML) exhibited decreased frequency of apoptosic cells, well below the control level.Conclusion. Our results correspond with the data published on the occurrence of apoptosis in particular types of MDS. Comet assay represents a simple and cheap technique, applicable in clinical hematology to specify the diagnosis, to monitor the disease progress and efficacy of therapy not only in patients with MDS but also in other diseases resulting from an imbalance between proliferation and apoptosis.

Key words:
comet assay, apoptosis, myelodysplastic syndom.


Autoři: B. Novotná;  R. Neuwirtová 1;  V. Blažková;  M. Šišková 1
Působiště autorů: Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha lOddělení klinické hematologie 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 761-766
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Jednobuněčná gelová elektroforéza neboli kometový test je v současné době ve světě využíván při studiu poškození DNA, opravy DNA a apoptózy. Clem práce je seznámit lékařskou veřejnost s principem kometového testu a podat základní přehled o jeho možných klinických aplikacích včetně našich prvních zkušeností s touto metodou při detekci apoptózy v buňkách kostní dřeně pacient$ s myelodysplastickým syndromem (MDS).Metody a výsledky. Aspiráty plné kostní dřeně 6 pacient$ s myelodysplastickým syndromem (MDS) a 7 kontrolních jedinců byly zpracovány alkalickou verzí kometového testu a stupeň fragmentace DNA v jednotlivých buňkfich byl kvantifikován pomocí obrazové analýzy. V porovnání s kontrolami vykazovali pacienti s diagnózou refrakternf anémie (RA) a refrakternf anémie s věnečkovými sideroblasty (RARS) v kostní dřeni signifikantně zvýšený počet buněk s vysokou hladinou zlomů v DNA, odrážející s největší pravděpodobností apoptotické štěpení DNA. Naproti tomu u pacientky v proliferativní fázi choroby myelodysplastický syndrom - chronická myeloblastická leukémie -> akutní myeloblastická leukémie (MDS-CMML ~ AIGIL) byl zaznamenán extrémní pokles výskytu apoptotických buněk pod kontrolní úroveň.Závěr. Naše výsledky korespondují s literárními údaji o výskytu apoptózy u jednotlivých typ$ MDS. Kometový test představuje jednoduchou a levnou metodu, využitelnou v klinické hematologii k upřesnění diagnózy, rnonitorovánf průběhu onemocnění a efektivity terapie nejen v případě pacientů s MDS, ale i dalších chorób podmíněných selháním rovnováhy mezi proliferací a apoptózou.

Klíčová slova:
kometový test, apoptózy, myelodysplastický syndrom.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa