Zkušenosti s funkční diagnostikouporuch rovnováhy


Zkušenosti s funkční diagnostikouporuch rovnováhy

Cílem sdělení je prezentovat zkušenosti s funkční diagnostikou poruch rovnováhy tak,jak je prováděna na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku FN v Motole.Funkční diagnostika probíhá ve třech úrovních. První úrovní je běžné klinické ORL vyšetření,druhou klinické neurootologické vyšetření a třetí úrovní je kompletní neurootologické vyšetření zapomocí přístrojů. Uvedenýmpostupembylo v období od ledna 2000 do října 2003 vyšetřeno naKliniceORL a chirurgie hlavy a krku 267 pacientů s poruchami rovnováhy, ve věkovém rozmezí od 17 - 81let s průměrným věkem 47,4 let.Největší skupinu, 54,3 %, tvořili pacienti s periferním typemvestibulární poruchy. 19,5 % představovalipacienti s akutním periferním postižením převážně jednostranným, mezi kterými dominovalipacienti s diagnózou benigního paroxyzmálního polohového vertiga (33 pacientů). Zbývajících34,8 % z celého souboru byli pacienti s chronickým periferním postižením. Centrální postižení bylodiagnostikováno u 17,6 % pacientů souboru. 12 % pacientů mělo známky postižení obou částí vestibulárníhosystému, 16,1 % tvořili pacienti, u kterých nebyla zjištěna porucha vestibulárního systému.Funkční diagnostiku poruch rovnováhy rozdělenou do tří úrovní považujeme za výhodnou z hlediskadostupnosti, technické náročnosti a diagnostické přínosnosti. Při adekvátním provedení jednotlivýchkroků umožňuje rychle stanovit předběžné závěry a zahájit léčbu již na druhé úrovni. Pokudje nutná kvantifikace poruchy, je třeba provést diagnostický protokol kompletně.

Klíčová slova:
vertigo, diagnostika, neurootologie.


Experience in Functional Diagnostics of Balance

The aim of theworkwas to present the experience in functional diagnostics of balancein the way it has been performed at the Clinic of Otolaryngology and Head and Neck Surgery in theTeaching Hospital in Prague - Motol.Functional diagnostics is made at three levels. The first level is a common otolaryngologicalexamination, the second one represents neurootological examination and the third level is a completeneurootological examination using various devices. This procedure has been applied in 267patients with balance disorders at the age of 17 to 81 years, the mean age being 47.4 years, at theClinic of Otolaryngology and Head and Neck Surgery in the period of January 2000 till October 2003.The largest group, 54.3% of patients, included patients with peripheral type of vestibular disorder.Patients withacute peripheral, mostly unilateral, defect represented 19.5%, being dominated bypatients with the diagnosis of benign paroxysmal positional vertigo (33 patients). The remaining34.8% of patients included those with chronic peripheral defect. Central defect was diagnosed in17.6% of patients of the cohort. Signs of damage in both parts of vestibular system were observed in 12% of patients. Patients without any kind of vestibular system disorder constituted 16.1% ofpatients.Functional diagnostics of balance disorders classified into three levels is considered useful from thestandpoint of availability, technical requirements and diagnostic contribution by the authors. Ifindividual steps are performed adequately, preliminary conclusions can bed drawn rapidly andtherapy of advanced level can be initiated. If the defect must be quantified, the complete diagnosticprotocol should be performed.

Key words:
vertigo, diagnostics, neurootology.


Autoři: P. Vrabec;  B. Lischkeová;  J. Kluh;  M. Holcát
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 2, pp. 77-79.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem sdělení je prezentovat zkušenosti s funkční diagnostikou poruch rovnováhy tak,jak je prováděna na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku FN v Motole.Funkční diagnostika probíhá ve třech úrovních. První úrovní je běžné klinické ORL vyšetření,druhou klinické neurootologické vyšetření a třetí úrovní je kompletní neurootologické vyšetření zapomocí přístrojů. Uvedenýmpostupembylo v období od ledna 2000 do října 2003 vyšetřeno naKliniceORL a chirurgie hlavy a krku 267 pacientů s poruchami rovnováhy, ve věkovém rozmezí od 17 - 81let s průměrným věkem 47,4 let.Největší skupinu, 54,3 %, tvořili pacienti s periferním typemvestibulární poruchy. 19,5 % představovalipacienti s akutním periferním postižením převážně jednostranným, mezi kterými dominovalipacienti s diagnózou benigního paroxyzmálního polohového vertiga (33 pacientů). Zbývajících34,8 % z celého souboru byli pacienti s chronickým periferním postižením. Centrální postižení bylodiagnostikováno u 17,6 % pacientů souboru. 12 % pacientů mělo známky postižení obou částí vestibulárníhosystému, 16,1 % tvořili pacienti, u kterých nebyla zjištěna porucha vestibulárního systému.Funkční diagnostiku poruch rovnováhy rozdělenou do tří úrovní považujeme za výhodnou z hlediskadostupnosti, technické náročnosti a diagnostické přínosnosti. Při adekvátním provedení jednotlivýchkroků umožňuje rychle stanovit předběžné závěry a zahájit léčbu již na druhé úrovni. Pokudje nutná kvantifikace poruchy, je třeba provést diagnostický protokol kompletně.

Klíčová slova:
vertigo, diagnostika, neurootologie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2004 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa