Svatoanenský laboratorní den – celostátní pracovní konference laboratorních oborů


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2014; 153: 40-41
Kategorie: Abstrakta

Brno, 12. října 2013

Dne 12. října 2013 se konala v prostorách FN u sv. Anny v Brně již pátá celostátní pracovní konference laboratorních oborů pod názvem Svatoanenský laboratorní den.

Konferenci pořádalo Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně a byla sponzorovaná firmami Biomerieux, DispoLab, Sarstedt a Siemens.

Další ročník Svatoanenského laboratorního dne je plánován na podzim roku 2014.

RNDr. Magda Popelová

Oddělení klinické hematologie

FN u sv. Anny v Brně

Pekařská 53, 656 91  Brno

e-mail: magda.popelova@fnusa.cz

Laboratorní diagnostika při podávání novýchantitrombotických léků

I. Menšíková

Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně

Naše laboratoř stanovuje účinek anti-IIa aktivity přímého inhibitoru trombinu v plazmě koagulační metodou na analyzátoru BCS-XP pomocí setu HEMOCLOT (Hemoclot-anti-IIa). Hlavním záměrem antitrombotické léčby je co nejrychlejší dosažení stabilní účinné léčebné dávky, udržení této dávky v terapeutických mezích a vyloučení významnějšího předávkování léčebným prostředkem.

Hyperkoagulace a gravidita

L. Kastnerová, J. Cetlová

Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně

Přednáška se zabývá fyziologickou i patologickou hyperkoagulací v graviditě, léčbou a doporučením ke zdárnému zajištění gravidity, porodu a šestinedělí.

Myelodysplastický syndrom – diagnostický atlas

L. Plicka

Oddělení klinické hematologie FN Motol, Praha

Myelodysplastický syndrom (MDS) je závažné onemocnění, které představuje významnou kapitolu v hematologii. Správné zhodnocení dřeňového nálezu a rozpoznání typických morfologických abnormalit  je pro určení diagnózy i prognózy MDS nezastupitelné. Možnost nahlédnout do obrazového atlasu mikroskopických nálezů typických pro MDS je vítanou pomocí zejména pro začínajícího nebo méně zkušeného hematologa. Současná moderní mikroskopická technika a internetové aplikace umožňují, lépe než knižní vydání atlasu, poskytnout velmi kvalitní a věrohodné obrazy buněk. Využíváme této možnosti a nabízíme webovou aplikaci on-line atlasu 2-D digitálních mikroskopických snímků kostní dřeně u pacientů s MDS.

Morfologie granulocytů a monocytů u MDS

L. Plicka

Oddělení klinické hematologie FN Motol, Praha

Správné mikroskopické zhodnocení morfologie a počtu krevních buněk je nedílnou součástí náplně zdravotního laboranta na oddělení klinické hematologie. Správné a včasné posouzení morfologických abnormalit vedou k rychlému určení diagnózy a zahájení léčby pacienta

Hematologické analyzátory

Š. Dycková, N. Pospíchalová

Morfologická laboratoř, Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně

Cílem této práce bylo srovnat dostupné informace o třech hematologických analyzátorech BC‑6800 firmy Mindray, XN‑1000 firmy Sysmex, UniCel DxH 800 firmy Beckman Coulter.

Exprese vybraných antigenů na buňkách chronické lymfocytární leukémie

H. Spáčilová

Hematologická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Předmětem práce je analýza exprese vybraných antigenů na souboru pacientů s diagnózou chronické lymfocytární leukémie. Analýza se týká výskytu antigenu CD38, CD49d a CD79b na maligní populaci buněk.

Výsledky exprese antigenů byly korelovány s léčbou nemocných a jejími výsledky. Na základě analýzy sledovaných dat pacientů s CLL jsem dospěla k závěru, že antigen CD38 a CD79b vymezuje pacienty s agresivnější formou nemoci. Antigen CD49d posuzuji jako nevýznamný znak pro stanovení nemoci, avšak hodnotím jej jako vhodný u nemocných v klinicky nepříznivém stavu.

Agregace trombocytů v klinické praxi

M. Popelová

Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně

Na našem oddělení provádíme měření agregační schopnosti trombocytů několika způsoby – pomocí LTA – světelné agregometrie Bornovou metodou, na přístroji PFA 100 a ve statimovém režimu impedanční metodou na přístroji Multiplate. LTA metoda je používána v denním režimu, je metodou náročnou na preciznost laboranta, omezena časově. Agregace na přístroji PFA 100 je metoda rychlá, omezena pouze na induktory ADP/EPI, ADP/col, lze stanovit agregační odpověď po blokaci receptoru P2Y. Impedanční agregometrie na přístroji Multiplate – v současné době používáme v non-stop režimu pro monitoring antiagregační terapie u pacientů po implantaci koronárního stentu a nasazení léčby pomocí blokátorů GPIIb/III. Metoda je rychlá, výsledek vydáváme 30 minut od dodání vzorku.

Sledování funkce agregace trombocytů je přínosné nejen v odhalování patologie aktivace trombocytů, ale v poslední době její důležitost stoupá při sledování účinku zavedené antiagregační terapie.

Kontinuální vzdělávání a jeho vztah ke kvalitě laboratorního výsledku

M. Popelová

Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně

Úvod. Kontinuální vzdělávání zdravotnických pracovníků je jedním z faktorů, které ovlivňují kvalitu práce, v laboratorní medicíně – kvalitu vydávaného laboratorního výsledku.

Metodika. Soubor respondentů tvořili pracovníci z 51 klinických laboratoří, kteří se zúčastnili anonymního dotazníkového šetření. Respondenti byli vybráni ze všech krajů České republiky a jsou zastoupeny různé typy laboratoří Dotazníky byly hodnoceny v lednu 2012 a s ročním odstupem v lednu 2013 pro zjištění trendu zvyšování kvality v závislosti na intenzitě kontinuálního vzdělávání.

Výsledky. První okruh otázek směřoval k získání údajů o vzdělání pracovníků v laboratořích. Hodnocením první skupiny otázek bylo zjištěno, že se zvyšuje počet vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v klinických laboratořích, zvyšuje se intenzita kontinuálního vzdělávání na pracovištích. Druhý okruh otázek byl zaměřen na schopnost využívat kontinuální vzdělávání k zavádění nových postupů, ať už laboratorních, nebo kontrolních. Třetí okruh otázek směřoval k nastaveným indikátorům kvality, kterými lze v laboratořích monitorovat kvalitu vydávaného laboratorního výsledku.

Závěr. Naše dotazníkové šetření přineslo několik zajímavých výstupů a potvrdilo vztah mezi vzdělanostní úrovní pracovníků laboratoří, kontinuálním vzděláváním a kvalitou výsledku.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Úvodník

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa