Biomedicínský výzkum se třetími zeměmi v 7. rámcovém programu EU na roky 2007–2013


Research in biomedicine in collaboration with Third Country Nationals within the 7th framework programme for years 2007–2013

International cooperation, in EU -funded health research with research partners on five continents, with project opportunities is open to applicants from every country on the map, with generous funding for international teams exploring issues of relevance to the global community, the EU is fostering ambitious undertakings involving scientists and organisations from Europe and beyond. This commitment to scientific collaboration characterises the EU’s approach to research and innovation. The European Commission is considering further ways of boosting the impact of its research contribution. Throughout successive Framework Programmes, international cooperation in EU -funded health research has matured into a proud tradition. All health research topics are now potentially open to applicants from any country. All the projects are advancing the understanding of human health or striving to address an unmet need in prevention, diagnosis, treatment or healthcare provision.

Key words:
7th framework programme, international cooperation, priority Health.


Autoři: Judita Kinkorová
Působiště autorů: Technologické centrum Akademie věd České republiky, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 535-542
Kategorie: Speciální sdělení

Souhrn

Součástí politiky Evropské komise je široká mezinárodní spolupráce nejen s členskými a asociovanými státy Evropské unie (EU), ale také s tzv. třetími zeměmi v největším evropském komunitárním programu EU pro vědu a výzkum, 7. rámcovém programu EU na roky 2007–2013. Oblast biomedicínského výzkumu jako jednoho z klíčových výzkumných priorit EU je formulována v prioritě Health a je zaměřena na výzkum globálních zdravotních a zdravotnických problémů jako např. výzkum HIV/ADIS, rakoviny, diabetu a obezity, vzácných chorob, chronických onemocnění, kardiovaskulárních chorob apod. V tomto programu jsou reflektovány i aktuální globální změny jako stárnutí populace a s tím spojené problémy a zvýšené náklady na zdravotní systémy, ale také hrozby nových možných epidemií a dalších zdravotních hrozeb. Cesta široké mezinárodní spolupráce tak poskytuje ideální platformu pro společný výzkum, vývoj a inovace v biomedicínském výzkumu směřující k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení globálních zdravotních problémů celosvětové populace.

Klíčová slova:
mezinárodní spolupráce, biomedicínský výzkum, 7. rámcový program.

ÚVOD

Sedmý rámcový program EU na léta 2007–2013 (7. RP) je jedním z nejvýznamnějších finančních nástrojů Evropské komise k podpoře výzkumu ve vybraných vědních oblastech v Evropské unii (EU). 7. rámcový program se skládá ze čtyř specifických podprogramů (Spolupráce – Cooperation, Myšlenky – Ideas, Akce Marie Curie – People, Kapacity – Capacities) (1) (schéma 1).

Schéma 1. Struktura 7. rámcového programu
Schéma 1. Struktura 7. rámcového programu

Specifický podprogram Kapacity v sobě zahrnuje širší mezinárodní spolupráci (International Cooperation, INCO) (2), program zaměřený na spolupráci mimo EU, (tj. mimo členské státy Evropské unie, EU-27); asociované státy, to jsou ty, které podepsaly s Evropskou komisí dokument o spolupráci a mohou čerpat z rozpočtu 7. RP; dále kandidátské země jako možní kandidáti pro vstup do EU a v neposlední řadě „třetí země”, seznam všech je uveden v tabulce 1. Spolupráce se třetími zeměmi je orientována na širokou škálu vědecko-výzkumných oblastí uvedených ve specifickém programu „Cooperation” , ale i úzce zaměřených problematik různých geografických oblastí.

Tab. 1. Seznam „třetích zemí“, international cooperation partner countries
Seznam „třetích zemí“, international cooperation partner countries

Jako příklad je možno uvést výzkum HIV/AIDS v široké spolupráci se státy subsaharské Afriky, která byla iniciována v projektu EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership) (3).

Jiným příkladem je geograficky orientovaná spolupráce na země Golfského zálivu, centrální Asie, Latinské Ameriky apod.

Mezi významné oblasti přesahující teritoriální výzkumné zájmy EU je výzkum v oblasti zdraví, priority Health s partnery, kteří nepatří ani mezi členské a asociované státy EU. Tato spolupráce je otevřena všem zemím celého světa s cílem podporovat excelentní výzkum a podporovat výzkum a inovace. Současně je v zájmu politiky EU šíření a sjednocování vynikajících metodologií a s cílem akcelerovat výměnu a šíření znalostí, zkušeností. Publikacím k mezinárodní spolupráci je věnována webová strana Evropské komise (4).

CO ROZUMÍME MEZINÁRODNÍ SPOLUPRACÍ V OBLASTI HEALTH?

Všechny země světa čelí nejrůznějším výzvám (challenges) a všechny země mohou potenciálně profitovat ze zásadních vědeckých objevů  biomedicínského výzkumu (5).

EU jako jeden ze světových lídrů v biomedicínském výzkumu staví na mezinárodní spolupráci, aby bylo dosaženo nových poznatků, objevů a znalostí rychleji a mohly být rychleji využity. Jedním z nástrojů jsou vědecko-výzkumné projekty mezinárodní spolupráce v oblasti Health.

Projektová konsorcia (společné mezinárodní týmy) se mohou zapojovat do projektů mezinárodní spolupráce v předem stanovených oblastech. Takto pojatá spolupráce podporuje rychlejší postup a ekonomický vývoj cestou strategických partnerství řešením vědeckovýzkumných problémů třetích zemí.

ÚROVNĚ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Mezinárodní spolupráce představuje spolupráci mezi členskými, asociovanými, kandidátskými a třetími zeměmi, zahrnuje také koordinaci mezi jednotlivými národními programy v určitých oblastech, tato spolupráce je realizována mezi různými typy organizací, univerzitami, výzkumnými institucemi, průmyslem, malými a středními podniky, ministerstvy a jinými „policy makers“, zájmovými a profesními organizacemi a sdruženími apod. Mezinárodní výzkum je také chápán jako multidisciplinární, s důrazem na translační výzkum, a zahrnuje také mobilitu vědeckovýzkumných pracovníků na všech úrovních (Marie Curie fellowship apod.) (6).

Mezinárodní spolupráce v oblasti biomedicínského výzkumu je politickou prioritou v mnoha zemích světa, jak vyspělých a rozvojových; choroby např. infekční, nerespektují hranice jednotlivých států a nerozlišují mezi „bohatými a chudými ekonomikami“, některé choroby jsou významněji zastoupeny v bohatých státech (rakovina, diabetes, obezita…), jiné naopak v rozvojových zemích (AIDS, TB, malárie), jejich prevence a léčba je však všude stejná.

CÍLE EVROPSKÉ KOMISE V OBLATI HEALTH V RÁMCI ·IROKÉ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Evropská komise stanovila čtyři hlavní oblasti, v nichž podporovala a bude podporovat širokou mezinárodní spolupráci: zlepšení řídících a rozhodovacích procesů v oblasti zdraví, podpora univerzálního šíření základní zdravotní péče v EU a celosvětově, podpora postupného slaďování mezi národními politikami EU ve vztahu k celosvětovému zdraví a podpora akcelerace vzniku nových znalostí tak, aby nové produkty a služby byly široce přístupné a cenově dostupné, a to se týká celého spektra všech nemocí postihující lidskou světovou populaci (7).

Tyto parciální cíle byly naplňovány již v průběhu 6. rámcového programu (2002–2006), jehož se v oblasti výzkumu zdraví zúčastnilo 214 partnerů z 51 zemí patřících do tzv. třetích zemí a celkový rozpočet představoval 30 milionů ? pro neevropské partnery (7).

Další zdroje byly a jsou čerpány z jiných zdrojů v rámcových programech a veškerý výzkum v oblasti Health je nyní (v 7. RP) otevřen pro všechny účastníky nejen z členských, asociovaných a kandidátských zemí EU. Podle statistik z roku 2010 v letech 2007–2010 (7) bylo financováno 561 konsorcií s 522 partnery ze 79 třetích zemí.

Seznam projektů financovaných v oblasti Health v kontextu široké mezinárodní spolupráce je uveden v tabulce 2.

PROJEKTY 7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE (INCO) V OBLASTI HEALTH A JEJICH STRUâNÁ CHARAKTERISTIKA

Acronym: Health-NCP-Net, www.healthncpnet.eu 

Název projektu: Coordination action for reinforcing the Health National Points network

Projekt je zaměřený na zlepšení kvality projektů předkládaných v 7. RP cestou kvalitní přípravy NCPs (National Contact Points, národní kontaktní osoby pro danou zemi, tj. nejen členské a asociované státy), kteří významně pomáhají při přípravě projektů na národních úrovních v mnoha směrech, konzultacemi při výběru vhodného tématu, při hledání vhodných partnerů, formálních otázkách, etických otázkách, IPR a finančních aspektech projektu. NCPs se účastní programových výborů s EK a jsou v kontaktu s vědeckými sekretáři (scientific officers) v EK v dané oblasti. Česká republika je členem konsorcia projektu Health-NCP-Net, zastupuje ji Technologické centrum AV ČR.

Další projekty mezinárodní spolupráce v oblasti Health jsou tématicky zamřené

Kardiovaskulární choroby (CVDs) jsou příčinou nejvyššího počtu úmrtí v Evropě, víc než 2 milionů úmrtí ročně v 27 členských státech EU (7), na výzkum CVDs EK vynaložila v prvních 4 letech 7. rámcového programu 123 milionů ?. Dva projekty byly vybrány EK ve spolupráci se třetími zeměmi: InGenious HyperCare a SICA-HF.

 • Acronym: InGenious HyperCare, www.hypercare.eu

Název projektu: Integrated genomics, clinical research and care in hypertension

Cílem projektu je detailní studium genetických faktorů ovlivňujících hypertenzi, jako faktoru silně ovlivňovaného životním stylem, přípravou preventivních programů, a vývoji nových diagnostických a terapeutických nástrojů. Třetími zeměmi jsou Čína a Rusko, Česká republika je zastoupena v projektu IKEM a LF v Plzni.

 • Acronym: SICA-HF, www.sica-hf.com

Název projektu: Studies Investigating comorbidities aggravating heart failure

Jak ovlivňuje tělesná hmotnost srdeční selhání? Projekt je zaměřen na chronická srdeční selhání (CHF) v souvislosti s dalšími rizikovými faktory jako diabetes apod. Partneři mají zvolit „personalizovaný přístup“, který nahradí stávající „one-fits-all“ přístup k léčbě, a zlepšit kvalitu jejich života.

Výzkum mozku je významnou oblastí širší mezinárodní spolupráce EU se třetími zeměmi. Téma na výzkum mozku bylo zaměřeno na výzkum včasných diagnostických nástrojů k identifikaci mentálních poruch zejména u dětí, a to co nejdříve.

 • Acronym: Cherish, www.cherishproject.eu 

Název projektu: Improving diagnoses of menthal retardation in children in Eastern Europe and Central Asia through genetic characterisation and informatics/statistics

Cílem projektu je najít nové diagnostické metody mentálních retardací u dětí, protože ty jsou velmi heterogenní a najít standardizovaný přístup k diagnostice. Doplnit spektrum genů, které jsou s retardacemi spojeny. Českou republiku v projektu zastupuje 2. LF UK Praha.

Významnou oblastí aktivit široké mezinárodní spolupráce je výzkum chorob spojených s chudobou a obtížným přístupem k čisté vodě apod. a výzkum nových účinných vakcín proti nejvýznamnějším chorobám. Geograficky je výzkum orientován např. do oblastí subsaharské Afriky, kde jsou hlavními problémy HIV/AIDS, tuberkulóza a malárie. Statistické údaje jsou alarmující: V roce 2007 žilo na planetě 33 milionů lidí HIV pozitivních, počet úmrtí v důsledku onemocnění malárií se blíží jednomu milionu, tuberkulóza zapříčinila 1,7 milionů úmrtí v roce 2006 (8).

 • Acronym: EDCTP, www.edctp.org

Název projektu: European and Developing Countries Clinical Trials Partnership

Všechny tři výše zmíněné choroby jsou spojeny s chudobou v afrických státech a počet úmrtí je každoročně velmi vysoký. Společným úsilím je zajistit minimální přístup k adekvátní léčbě a posílit prevenci proti těmto chorobám a osvětu. Tento program začal již v roce 2003, byl však prodloužen a v Praze se konal 23. října 2009 první informativní seminář se zástupci České republiky a vrcholným managementem EDCTP, Česká republika vystupuje v roli pozorovatele a zainteresovanou organizací je SZÚ.

 • Navazujícím projektem je projekt
  Acronym: EUCO-NET
  , www.euco-net.eu

Název projektu: European network for global cooperation in the field of AIDS and TB

Hlavní myšlenou tohoto projektu je fakt, že tuberkulóza je pro pacienty s HIV smrtelným nebezpečím. Cílem projektu je více koordinovat výzkumné aktivity v rámci HIV i TB. V tomto projektu vystupuje několik významných partnerů ze třetích zemí: Argentina, Brazílie, jižní Afrika, Rusko, Kolumbie a Indie.

 • Acronym: NATT, www.natt-tbc.com

Název projektu: New approaches to target tuberculosis

Jsou známy účinné léky proti původci tuberkulózy, Mycobacterium tuberculosis, ale nové rezistentní kmeny vyžadují účinnější léky. Očekávány jsou účinnější a pro pacienta „patient friendly“ léky, které budou dostupné všem potřebným a s přijatelnými finančními náklady.

 • Acronym: TBADAPT, www.tuberculosis.rivm.nl/TBadapt_website

Název projektu: Effect of genetic variation in Mycobacterium tuberculosis on vaccine escape and the acquisition of drug resistance

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace WHO (7) je 1/3 světové populace infikována bacilem tuberkulózy. Účinnost stávající vakcíny závisí na místních podmínkách a kmenové variabilitě dominantních/převládajících kmenů bacilu. Projekt má za cíl analyzovat interakce mezi TB programy a genetickou variabilitou M. tuberculosis. Lepší pochopení mechanismů adaptability bacilu přispěje k vývoji nových účinnějších vakcín.

Spavá nemoc, schistosomózy a leishmaniózy jsou jen tři náhodně vybrané choroby z dlouhého seznamu opomíjených infekčních chorob (neglected infectous diseases, NIDs).

 • Acronym: LEISHDRUG, www.leishrisk.net

Název projektu: Targeting the Leishmania kinome for the development of novel anti-parasitic strategies

V projektu jsou využívány poslední nejmodernější –omics technologie, jako genomika, proteomika, počítačové modelování apod. za účelem lepší včasné diagnostiky, léčby, vývoje vakcín atd.

 • Acronym: Kaladrug-R, www.leishrisk.net

Název projektu: New tools for monitoring drug resistance and treatment response in visceral leishmaniasis in the indian subcontinent

Tento projekt je příkladem geograficky zaměřeného výzkumu na původ viscerální laishmaniózy v Indii. V projektu jsou hlavními úkoly monitorovací nástroje a inovativní testování rezistence, sběr a dokumentace klinických vzorků a diseminační aktivity.

 • Acronym: LeishDNAVax, www.leishdnavax.org

Název projektu: Development of a DNA vaccine for visceral leishmaniasis

V současné době neexistuje účinná vakcína proti viscerální laishmanióze a tento projekt má proces vývoje nové bezpečné a účinné DNA vakcíny významně urychlit.

Spavá nemoc je jiným velkým tématem pro projekty mezinárodní spolupráce. Je to parazitická infekční choroba způsobená parazitem rodu Trypanosoma, přenášená mouchami tse-tse, široce rozšířená v subsaharské Africe, kde je potenciálním rizikem pro 60 milionů lidí (7). Neléčená je smrtelná, pozdě léčená s fatálními následky.

 • Acronym: Nanotryp, www.nanotryp.org

Název projektu: Exploiting nanobodies in development of new diagnostic tools and treatment methods for trypanosomiasis

Předmětem tohoto projektu je reagovat na náhodné změny povrchu parazita, které vznikají u každé nové generace a změnu imunitní odpovědi k určitým látkám pomocí nanotechnologií. Cílem je najít nové diagnostické nástroje a následně léčebné postupy. Problém je komplikován tím, že trypanozómy jsou v subsaharské Africe primárně choroby skotu a dalších divokých zvířat.

Komáři rodu Aedes jsou přenašeči čtyř závažných virových onemocnění, jeden z nich způsobuje tzv. horečku dengue, hlavní oblastí výskytu je Afrika.

 • Acronym: DENCO, www.klinikum.uni-heidelberg.de/index.php?id=113292

Název projektu: Towards successful dengue control

Včasná a adekvátní pomoc je velmi účinná, ale předpokladem je tuto chorobu včas a správně identifikovat. Cílem projektu je vyvinout „evidence-based“ klasifikaci a „guidelines“ a testovací metody, k optimalizaci léčby této nemoci.

Dalším zdravotním problémem Afriky jsou virové hemoragické horečky (VHF), dramaticky rostoucí v poslední době.

 • Acronym: VHF Diagnostics, www.vhf-diagnostics.eu 

Název projektu: Development of rapid field diagnostics for identification, control and management of haemorrhagic fever outbreaks

Cílem projektu je vyvinout nástroje rychlé diagnostiky v terénu i v nemocnicích.

Další chorobou v popředí vědeckovýzkumného zájmu je schistosomóza známá jako bilharziáza, je způsobena parazity rodu Schistostoma.

 • Acronym: Contrast, www.eu-contrast.eu 

Název projektu: A multidisciplinary alliance to optimise schistosomiasis control and transmission surveillance in sub-Sahar Africa

Projekt směřuje k inovativním molekulárním nástrojům pro diagnostiku parazitů a různých měkkýšů, kteří jsou mezihostiteli, dále k vypracování modelů a „risk maps“ kritických oblastí výskytu, predikci a prevenci.

Vzteklina je také celosvětový problém, který byl tematicky zařazen do projektů mezinárodní spolupráce s mnoha třetími zeměmi, v mediteránní oblasti, např. Alžírskem, Egyptem, Tuniskem, apod.

 • Acronym: Rabmedcontrol, www.rabmedcontrol.org

Název projektu: Identifying ecological and epidemiological key factors for rabies dynamics and control in North Africa and implications for rabies status in South West Europe

V mnoha zemích severní Afriky je vzteklina potenciální latentní epidemií, analýza epidemiologie vztekliny spolu s vývojem účinných vakcinačních strategií a identifikací vhodného managementu vztekliny jsou klíčové cíle projektu.

Celosvětovým problémem jsou různé formy chřipky, které v posledních dekádách způsobily několik epidemií a odhad WHO je, že každoročně na sezonní chřipky umírá 500 000 lidí (7). Také generální ředitelství (DG Health) Evropské komise reagovalo na tuto situaci a vypsalo několik témat projektů zaměřených na výzkum, šíření a ochranu proti chřipce.

 • Acronym: AsiFluCap, www.asiaflucap.org

Název projektu: Health system analysis to support capacity development to respond to pandemic influenza in Asia

Projekt AsiFluCap je jedním ze 40 projektů výzkumně zaměřených na chřipku, které EU financuje od roku 2001 s celkovým rozpočtem 100 mil €. Projekt je zaměřen na zdravotní systémy asijských států, jejich připravenost na možné další pandemie chřipky a národní zdroje financování výzkumu a jejich efektivní využití, prevence a léčby. Dalšími výstupy projektu jsou nové metodologie a informace sloužící výzkumným pracovníkům, ale i státní správě k lepší připravenosti na možné budoucí pandemie chřipky.

Zvláštním tématem pro mezinárodní spolupráci je výzkum denních a cirkadiálních rytmů v různých profesích, v různých časových a denních úsecích a vliv okolních příčin na ně.

 • Acronym: Euclock, www.euclock.eu

Název projektu: Entrainment of the circadian clock

Cílem projektu je zjistit maximální možné množství informací o vnitřních hodinách jednotlivce a aktivitách a dlouhodobě je monitorovat a následně sledovat vliv změny podmínek na lidský organismus a jeho denní a cirkadiální rytmy, tzv. „social jet lag“. V projektu je zapojeno české pracoviště, Fyziologický ústav AV ĆR v.v.i.

Výzkum a přečtení lidského genomu významně ovlivnily vědecko-výzkumné aktivity v posledních deseti letech. Objevilo se mnoho otázek o tom, jakým způsobem genom ovlivňuje lidské zdraví a wellbeing. Jednou ze základních otázek je vztah mezi rakovinou a DNA. Je známo, že všechny rakoviny mají vztah ke genetickým mutacím, některé mohou reflektovat genetickou predispozici, zatímco v jiných případech je vznik onemocnění následkem expozice karcinogenům. Díky moderním sekvenovacím technologiím, mezinárodní spolupráci apod. mohla být odstraněna fragmentace výzkumu a sjednoceny výzkumné záměry v rámci EU. Příkladem těchto aktivit je ustavení konsorcia International Cancer Genome Consortium (ICGC, www.icgc.org), které významně celosvětově ovlivňuje výzkum v oblasti rakoviny a úzce spolupracuje s EK. Níže jsou zmíněny dva projekty, vyplývající z vzájemných koordinovaných aktivit.

 • Acronym: BASIS, www.basisproject.eu 

Název projektu: Breast cancer somatic genetics study

 • Acronym: CAGEKID, www. cng.fr/cagekid

Název projektu: Cancer genomics of the kidney

V projektu se účastní Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha.

Další významnou iniciativou v oblasti výzkumu genomu v roce 2007 bylo ustavení společné iniciativy EK, US National Institutes of Health (NIH) a Genome Canada, která je zaměřena na výzkum myšího genomu a následně na využití těchto znalostí v humánní medicíně. International Knockout Mouse Consortium (IKCM, www.knockoutmouse.org), které je zároveň významným mezinárodním projektem 7. rámcového programu.

 • Acronym: IKMC, www.knockoutmouse.org

Název projektu: International Knockout Mouse Consortium

 • Acronym: I-DCC, www.i-dcc.org

Název projektu: International Data Coordination Centre

Tento projekt úzce navazuje na předchozí, aby umožnil efektivně zpracovat data generovaná knockoutmouse projektem a umožnit vědecké komunitě přístup k těmto datům.

Tématem pro následující projekt je studium bakterií přítomných v lidském střevě a jejich vztah k některým chorobám, v následujícím projektu na obezitu a zánětlivé choroby střeva.

 • Acronym: MetaHIT, www.metahit.eu

Název projektu: Metagenomic of the Human Intestinal Tract

V průběhu projektu vznikl katalog obsahující 3,3 milionů bakteriálních genů, 150krát více, než obsahuje lidský genom. Tento projekt položil základy pro následné studie a vývoj prognostických a diagnostických metod a nástrojů a dokonce cestu k optimalizaci skladby mikrobiot v lidském střevě za účelem prevence nebo léčby chorob. Partnerem v projektu je International Human Microbiom Consortium (IHMC, www. human-microbiome.org).

Nové léky, bezpečné léky, účinnější léky, to je další velké téma společné mezinárodní spolupráce.

 • Acronym: SOS, www.sos-nsaids-project.org

Název projektu: Safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs

Jedním z projektů je projekt zaměřený na nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs) velká skupina léků zahrnujících léky proti bolesti. V projektu jsou studována rizika a nežádoucí gastrointestinální a kardiovaskulární účinky léků.

 • Acronym: NEMO, www.nemo-europe.com

Název projektu: Treatment of neo-natal seizures with medication off-patent: evaluation of efficacy and safety of bumetanide

Projekt NEMO je zaměřen na bezpečnost a účinnost existujících užívaných léků. Projekt má úzké téma, vliv bumetadinu a na neonatální hypoxickou ischemickou encefalopatii způsobenou nedostatkem kyslíku při porodu.

 • Acronym: Pro-Kinase Research, www.proteokinase- -research.org

Název projektu: Protein kinases-novel drug targeted of post-genomic area

Projekt je zaměřen na nové možnosti využití protein kinázy (PKs) pro terapeutické účely.

Léčba leukémie a dalších chorob stávajícími způsoby léčby nedosahuje požadované výsledky. Jednou z možností je využití hematopoetických kmenových buněk a jejich transplantaci (HSCT), které se mohou transformoval v krevní komponenty.

 • Acronym: AlloStem, www.allostem.org

Název projektu: Development of immunotherapeutic strategies to treat haematological and neoplastic diseases on the basis of optimised allogenetic stem cell transplantation

Projekt se zabývá imunoterapií nádorových onemocnění. Česká republika je v projektu zastoupena Ústavem imunologie, 2. LF UK a FN v Praze-Motole.

Virus hepatitidy C (HCV) je také tématem mezinárodní spolupráce. V raných stadiích je hepatitida jednoduše léčitelná (7). Podle posledních odhadů je v Evropě 200 milionů lidí trpících HCV. Nové vhodné preventivní a terapeutické vakcíny jsou cílem níže uvedeného projektu.

 • Acronym: Heapcivac, www.altaweb.it/hepacivac

Název projektu: New preventative and therapeutic hepatitis C vaccines: from preclinical to phase 1

Cílem projektu je standardizace parametrů pro srovnávací preklinické a klinické testy pro preventivní a terapeutické vakcíny proti HCV. Na projektu se významně podílejí OKAIROS, biotechnická společnost jako spin-off firmy MERCK a Novartis Vaccines & Diagnostics.

Lepší prevence, léčba chorob jsou hlavními momenty jak zlepšit veřejné zdraví. V momentě, kdy jsou výsledky výzkumu převedeny do klinické praxe, je potřeba, aby fungovaly účinné a udržitelné zdravotní systémy, které zajistí zvýšení kvality péče, což je další oblast, kde EU podporuje významně svými projekty optimalizaci poskytování zdravotní péče občanům EU.

Těhotenství je významná riziková oblast zdravotní péče, podle odhadů WHO 1 milion žen ročně umírá v důsledku zdravotních komplikací spojených s těhotenstvím nebo v průběhu porodu a záhy po něm.

 • Acronym: Qualmat, www.qualmat.net

Název projektu: Quality of maternal and prenatal care: bridging the know-do gap

Projekt analyzuje situaci ve třech subsaharských zemích: Burkina Faso, Ghana a Tanzánie, s cílem mapovat stávající stav, povzbudit motivaci k lepší péči o matku a dítě, více zapojit národní organizace a připravit standardizované postupy. Hlavním problémem v těchto zemích však zůstávají finanční náklady na tuto péči.

 • Acronym: Bedouin Health, www.bedouinhealth.org

Název projektu: Improving access to and quality of reproductive and child health care to marginal peoples: Bedouin, Jordan and Lebanon

Pro nomádskou populaci je přístup ke zdravotní péči extrémně obtížný. Cíle projektu je analyzovat a zlepšit současný stav přístupu ke zdravotní péči této populace pro matku a dítě.

 • Acronym: Shield, www.web.uct.ac.za/depts/heu/ SHIELD/about/about.htm

Název projektu: Strategies for health insurance mechanisms to address health system inequalities in Ghana, South Afrika and Tanzania

Tento projekt zahrnuje výzkum tří velmi rozdílných zdravotních systémů, všechny mají ambiciózní cíl zlepšení zdravotního pojištění, cílem je najít optimální řešení pro každého partnera.

 • Acronym: EquitAble, www.equitableproject.org

Název projektu: Enabling universal and equitable access to healthcare for vulnerable people in poor resource settings

Výchozím mottem projektu byla otázka, zda zdravotní systémy poskytují stejně kvalitní péči všem a zda je dostupná. Tento problém je v projektu řešen v úzké skupině afrických států a územních oblastí: Malawi, Namibie, jižní Afrika a Súdán s cílem zmapovat bariéry dostupnosti a kvality péče pro všechny a snahou najít cesty jak odstranit stávající bariéry (administrativní, psychologické, finanční, kulturní apod.), významným problémem je dostupnost a vzdálenost zdravotnických zařízení a to zejména pro pacienty s postižením.

 • Acronym: SURE, www.evipnet.org/sure

Název projektu: Supporting the use of research evidence for policy in African health systems

Projekt přispěje k podpoře, posílení přístupu ke kvalitní zdravotní péči, k efektivnímu využití finančních zdrojů na zdravotní péči, k přístupu ke spolehlivým informacím o zdravotních systémech v zemích: Burkina Faso, Kamerun, Středoafrická republika, Etiopie, Mozambik a Uganda.

Poslední okruh zájmu široké mezinárodní spolupráce je zaměřen na vzdělávání a výchovu budoucí generace vědeckých pracovníků, lékařů apod.

 • Acronym: PRD College, www.prd-college.eu

Název projektu: Poverty related Disease College – An International Programme on Biomedicine and Development

Projekt je zaměřen na společnou spolupráci evropských a afrických vědeckých pracovníků s cílem vytvořit společnou vědecko-výzkumnou platformu týkající se zásadních zdravotních témat, a to jak medicínských, tak biologických oborů. Tato spolupráce posiluje vzájemnou spolupráci a tvorbu společných výzkumných center. PRD College je interaktivní program, virtuální instituce a síť sjednocující mladé africké a evropské vědce a jejich instituce. Cílovou skupinou jsou Ph.D. studenti a post-Docs z Afriky a Evropy s hlavními tématy výzkumu HIV/AIDS, malárie, tuberkulóza, s cílem překlenout stávající nedostatky ve vědě a výzkumu v Africe.

ZÁVĚR

Mezinárodní spolupráce v oblasti Health podporovaná Evropskou komisí představuje unikátní škálu financovaných projektů řešících široké spektrum problematik. Ve výhledu v navazujícím rámcovém programu Horizont 2020 se počítá s ještě větším důrazem na širokou mezinárodní spolupráci v oblasti Health, která se bude jmenovat „Health, demographic change and wellbeing“. Mezinárodní spolupráce bude i nadále regionálně zaměřenou na určité geografické oblasti, budou podporovány bilaterální spolupráce, bude pokračovat podpora stávajících témat i nově se objevujících „challenges“ v oblasti Health v nadcházejícím období. Základními liniemi budou prevence, zlepšení globálního zdraví celosvětové populace, dosažitelnost a cenová dostupnost zdravotní péče všem, kdo ji potřebují, a rychlá reakce na potenciální zdravotní hrozby. Významným aspektem bude větší otevřenost pro účast partnerů z celého světa.

Další informační zdroje:

http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html

http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

http://ec.europa.eu/research/health/e-library_en.html

http://ec.europa.eu/research/health/ongoing_en.html

http://www.healthcompetence.eu

http://cordis.europa.eu/fp7/health/get-support_en.html

TYPY SPOLUPRÁCE A PROJEKTŮ, VYSVĚTLIVKY

CA – Coordination and Support Actions (CSA) = Koordinační a podpůrné akce

Typ projektu, který není určen k financování výzkumu, vývoje a demonstračních činností. Financovány jsou aktivity zaměřené především na koordinaci a podporu výzkumných aktivit a politik (v rámci tohoto typu projektů jsou financovány např. následující aktivity: vytváření sítí aktivit, šíření a využívání znalostí, studie nebo expertní skupiny, organizace konferencí, přístup k výzkumným infrastrukturám, výměna zaměstnanců, akce podporující účast MSP, udělování vědeckých cen apod.). Příspěvek ES může u tohoto typu projektů dosáhnout až 100 % přímých uznatelných nákladů, úhrada nepřímých nákladů je zde omezena na výši 7 % z celkových přímých uznatelných nákladů (očištěných od nákladů na subdodávky a od nákladů na zdroje poskytnuté třetími stranami).

NoE – Network of Excellence = Sítě excelence

Mezinárodní multipartnerské projekty, sdružující důležité evropské hráče v dané oblasti výzkumu. Jsou zaměřeny na podporu společného programu aktivit (viz „Joint Programme of Activities“) implementovaných organizacemi, které integrují své výzkumné aktivity a vytvářejí rámec své dlouhodobé spolupráce.

CP (large scale) – Collaborative Projects = Projekty založené na spolupráci

Projekty realizované konsorcii účastníků z různých zemí z akademické nebo průmyslové oblasti. Cílem je rozvíjet nové znalosti, technologie, výrobky nebo společné zdroje pro výzkum. Existují dva základní typy projektů založených na spolupráci – projekty malého či středního rozsahu (Small or Medium Scale Focused Projects) nebo large scale projects s vyšší finanční dotací.

STREP – Specific Targeted Research Projects

Specifické projekty cílově orientovaného výzkumu: výzkumné a demonstrační projekty zaměřené podobně jako integrované projekty na realizaci tematických priorit, avšak v užším rozsahu, a na podporu komunitárních politik. Jejich cílem je získávání nových znalostí nebo zlepšování existujících výrobků, výrobních postupů a služeb.

SICA – Specific International Cooperation Action = Specifické projekty mezinárodní spolupráce

Mezinárodní projekty s požadavkem účasti partnerských zemí pro mezinárodní spolupráci (viz „International Cooperation Partner Countries“, ICPC).

IP – Large Scale Integrating Projects = Velké integrované projekty

Typ velkého výzkumného projektu, používaný v rámci specifického programu Spolupráce. V jednotlivých výzvách je stanoven minimální nebo maximální příspěvek ES.

Bilaterální dohody s určitými státy, např. BRIC, nebo multilaterální dohody, např. s NIH, apod.

ICPC – International Cooperation Partner Countries = Partnerské země pro mezinárodní spolupráci

Partnerskými zeměmi je většina států světa s výjimkou rozvinutých ekonomik (USA, Kanada, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland atd.) a bohatých států (zejména ropné země Perského zálivu). Přesný aktuální seznam partnerských zemí je uveden v Pracovním programu specifického programu Spolupráce (Annex I) (tab. 2).

Tab. 2. Projekty financované v oblasti Health v kontextu široké mezinárodní spolupráce
Projekty financované v oblasti Health v kontextu široké mezinárodní spolupráce

Projektů se mohou účastnit za stejných podmínek jako členské státy EU a asociované země k 7. rámcovému programu (nejprve musí být splněna podmínka minimální účasti členských států EU nebo asociovaných zemí k 7. RP v projektu).


Zdroje

1. CORDIS, Community Research and Development Information Service. http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

2. International Cooperation in EU-funded Health Research. European Commission, Shutterstock 2010. http://ec.europa.eu/ research/health/pdf/international-cooperation-in-eu-funded_en.pdf

3. UN Department of Public Information. Millenium Development Goals fact sheet, Goal 6: Combat HIV/DPI/2517 L, September 2008.

4. Výkladový slovník vybraných pojmů 7. rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj a demonstrace a programů souvisejících. Edice Vademecum, Technologické centrum AV ČR 2008.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa