PROFESOR MUDr. MIROSLAV MYDLÍK, DrSc. – oceněný


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 277-278
Kategória: Původní práce

Dňa 23. apríla 2009 prof. MUDr. Miroslavovi Mydlíkovi udelilo prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti Čestnú cenu akad. T. R. Niederlanda a prezídium Českej lekárskej spoločnosti Čestné členstvo Českej lekárskej spoločnosti. Tieto pocty boli udelené v Bratislave počas XIII. kongresu Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Profesor MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., sa narodil 21. júla 1932 v Košiciach. Roku 1943 začal navštevovať gymnázium v Prešove, ktoré ukončil roku 1951 na I. štátnom gymnáziu v Košiciach. V rokoch 1951–1957 študoval na lekárskej fakulte, ktorú úspešne ukončil promóciou na Karlovej Univerzity v Prahe roku 1957. Po promócii začal pracovať ako sekundárny lekár na Oddelení pre choroby infekčné FN KÚNZ v Košiciach a od 1. augusta 1959 do 10. decembra 1959 pracoval ako obvodný lekár v Bieli, v tom čase okres Kráľovský Chlmec. Od 11. decembra 1959 bol sekundárnym lekárom na I. internej klinike FN KÚNZ v Košiciach.

jp_5805_f_1
jp_5805_f_1

Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., v roku 1961 úspešne vykonal atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva a roku 1964 atestáciu II. stupňa z vnútorného lekárstva. Od 1. januára 1964 do 1. júla 1979 pracoval ako odborný asistent na I. katedre vnútorného lekárstva LF UPJŠ. V rokoch 1972–1975 bol ročníkovým vedúcim poslucháčov LF UPJŠ. V roku 1971 úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z klinickej nefrológie a v roku 1973 vykonal nadstavbovú atestáciu z nefrológie, ako prvý na Slovensku. Od roku 1979 do 1. apríla 1992 vykonával funkciu ordinára pre nefrológiu a súčasne bol vedúcim dialyzačného strediska IV. internej kliniky FNsP resp. FN L. Pasteura.

V januári 1966 prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., založil dialyzačné stredisko, ktoré v roku 1970 a 1990 rozšíril a posunul na kvalitatívne vyššiu úroveň, na I. a neskôr na IV. internej klinike FN L. Pasteura. V roku 1963 vykonal prvú perkutánnu obličkovú biopsiu a roku 1977 uskutočnil prvú hemoperfúziu cez aktívne uhlie u chorého, ktorý sa otrávil paraquatom – prvú v ČSSR. Okrem toho postupne zaviedol všetky mimotelové eliminačné metódy a CAPD, ktoré sa dodnes používajú v dialyzačných strediskách..

V roku 1984 prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., úspešne obhájil titul „doktor lekárskych vied“ na LF Karlovej univerzity v Prahe, roku 1990 bol habilitovaný za docenta vnútorného lekárstva a roku 1992 bol menovaný za profesora v odbore vnútorné lekárstvo. V rokoch 1991 –2003 bol vedúcim Subkatedry nefrológie a dialýzy SPAM, Bratislava. Dňa 2. apríla.1992 sa stal prednostom IV. internej kliniky FN L. Pasteura a LF UPJŠ a v tejto funkcii zotrval až do 24. októbra 1997. Od 24.októbra 1997 na jeho podnet začala svoju činnosť Nefrologická klinika FN L. Pasteura a LF UPJŠ, prvá v Slovenskej republike, ktorej sa stal prednostom a túto funkciu vykonával až do 31. augusta 2003.

Od roku 1994 do roku 2007 bol hlavným odborníkom MZ SR pre odbor nefrológia. V rokoch 1994–1997 bol prorektorom Univerzity P. J. Šafárika pre medzinárodné vzťahy.

Od júna 1990 - 2002 Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., bol predsedom Spolku lekárov v Košiciach. V tejto funkcii zorganizoval 12 Východoslovenských lekárskych dní v Novom Smokovci, vo Vysokých Tatrách. Okrem toho v rokoch 1994–2009 zorganizoval 16 memoriálov svojho učiteľa, prof. MUDr. Františka Póra a v rokoch 1994–2008 zorganizoval 15 vedeckých pracovných schôdzí Spolku lekárov v Košiciach, venovaných praktickým lekárom pre dospelých, v Ruskove, okres Košice-okolie. V roku 1969 bol jedným zo zakladajúcich členov Nefrologickej sekcie Slovenskej internistickej spoločnosti. Neskôr sa stal členom výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti a bol ním až do roku 2007. V tejto funkcii prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., zorganizoval celý rad celoštátnych nefrologických konferencií s domácou aj medzinárodnou účasťou. Okrem toho je členom európskych a medzinárodných odborných spoločností: Európskej nefrologickej spoločnosti-Európskej dialyzačnej a transplantačnej spoločnosti (ERA-EDTA), Európskej spoločnosti pre umelé orgány (ESAO), Medzinárodnej spoločnosti pre umelé orgány (ISAO), Medzinárodnej spoločnosti pre peritoneálnu dialýzu (ISPD).

V priebehu aktívneho života, najmä ostatných 19 rokov, ako nefrológ opakovane prednášal na rôznych medzinárodných kongresoch (USA, Kanada, Mexiko, Japonsko, Argentína, Anglicko, Španielsko, Taliansko, Švajčiarsko, Grécko, Izrael, Francúzsko, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Macedónia, Holandsko, Maďarsko, Poľsko a ZSSR). Okrem toho bol roku 1994 hosťujúcim profesorom na Katolíckej univerzite v Bruseli. Celkový počet prednesených prednášok, od roku 1960 do roku 2007, na domácich a medzinárodných odborných podujatiach bol 695, v ktorých boli prezentované výsledky výskumných grantových úloh, riešených v rezorte zdravotníctva v rokoch 1975–2001. Výskumné úlohy riešil jubilant s Ing. K. Derzsiovou a kolektívom spolupracovníkov na témy: 1. Metabolické poruchy vitamínov pri chronickom zlyhaní obličiek, 2. Použitie hemoperfúzie cez aktívne uhlie a iné sorbenty pri akútnych otravách a v štúdiách in vitro. Všetky výskumné úlohy boli úspešne obhájené a zaradené do kategórie A. Dosiahnuté výsledky z výskumných úloh a ich realizačné výstupy, ako aj mnohoročné skúsenosti prof. MUDr. M. Mydlíka, DrSc., z klinickej praxe, boli publikované v domácich a zahraničných časopisoch, celkový počet publikácií bol 358. Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., začal publikovať roku 1961 v časopise Vnitřní Lékařství a neskôr v Časopise lékařů českých, v jeho obľúbených časopisoch a pokračuje nepretržite až do súčasnej doby. Boli to prehľadné referáty, pôvodné práce, kazuistiky, správy z kongresov, laudácie a iné. Citovanosť publikovaných prác v domácich a zahraničných časopisoch a monografiách do roku 2008 bola 98. V rokoch 1971 a 1974 bol prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., editorom dvoch zborníkov z celoštátnych nefrologických konferencií v Novom Smokovci a Plzni. Okrem toho bol spoluautorom prvej slovenskej monografie z nefrológie: Dzúrik R, Šašinka M, Mydlík M, Kovács L, et al. Nefrológia. Bratislava: Herba spol. s r.o. 2004, 877 s. Od roku 1995 je členom redakčnej rady medzinárodného časopisu Aktuality v nefrologii (Praha), t.j. od jeho založenia.a od roku 2007 časopisu Przglad Lekarski (Krakow, Poľsko).

Od roku 1993 prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., inicioval a realizoval v spolupráci s LF UPJŠ udelenie čestného titulu „Doctor Honoris Causa“, siedmym významným nefrológom z Európy a USA. Títo ocenení nefrológovia boli súčasne hosťujúcimi profesormi na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po každom udelení čestného titulu „Doctor Honoris Causa“, nasledujúci deň sa konalo medzinárodné nefrologické sympózium na tému: Metabolické zmeny pri chronickom zlyhaní obličiek.

V rokoch 1980–2004 prof. MUDr. M. Mydlíkovi, DrSc., boli udelené nasledujúce ocenenia:

1980 – cena predsedníctva Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, za práce uverejnené v domácich a zahraničných časopisoch roku 1979

1994 – medaila americkej organizácie „National Kidney Foundation“ za publikačnú činnnosť v nefrológii v medzinárodných časopisoch

1996 – čestné členstvo Poľskej nefrologickej spoločnosti

1997 – čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti

2000 – akademický senát Univerzity v Bologni (Taliansko), udelil za medzinárodne uznávané vedeckovýskumné aktivity medailu „Sigillo Magno“

2000 – pamätná medaila Messinskej univerzity za prednášky na medzinárodných postgraduálnych kurzoch v nefrológii, ktoré sa opakovane konali v Taormine (Taliansko)

2001 – pamätná medaila Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky za záslužnú a obetavú prácu na poli českých a slovenských vzťahov (najmä za realizáciu pamätníka Franza Kafku v Tatranských Matliaroch, vo Vysokých Tatrách, ktorý bol odhalený 16. mája 2001)

2002 – 1) bronzová medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity za zásluhy pri budovaní Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce; 2) čestné členstvo Českej nefrologickej spoločnosti; 3) udelenie vyznamenania „Zlatá oblička“ Slovenskou nefrologickou spoločnosťou ; 4) medaila Juhotalianskej nefrologickej spoločnosti

2004 – čestný titul „Emeritný profesor“ Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

2008 – zlatá medaila LF UPJŠ v Košiciach

Po skončení aktívneho pôsobenia na LF UPJŠ prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., zahájil 11. augusta 2003 činnosť neštátneho dialyzačného strediska a nefrologickej ambulancie spoločnosti Nephron s.r.o., v ktorom pracoval do 31. decembra 2007. V súčasnej dobe pracuje jeden deň v týždni na internej-nefrologickej ambulancii IV. Internej kliniky FN L. Pasteura a okrem toho pracuje na Ústave experimentálnej medicíny LF UPJŠ.

Spoločná fotografia ocenených na XIII. kongresu Slovenskej lekárskej spoločnosti v Bratislave spoločne s prof. J. Blahošem (vlevo)
Spoločná fotografia ocenených na XIII. kongresu Slovenskej lekárskej spoločnosti v Bratislave spoločne s prof. J. Blahošem (vlevo)

Vnútorné lekárstvo a zvlášť nefrológia a akútna toxikológia sa stali v priebehu mnohých rokov nielen náplňou jeho zamestnania, ale aj povolania, ktorým prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., venoval celý svoj aktívny život, bez ohľadu na dĺžku pracovnej doby, víkendy a dovolenky. Je dôležité pripomenúť, že má mimoriadny vzťah ku klinickej biochémii a k práci v laboratóriu, čo potvrdzuje skutočnosť, že väčšina pôvodných prác, uverejnených v domácich a zahraničných časopisoch, má klinicko-biochemické zameranie. Spolupráca Ing. K. Derzsiovej s jubilantom na pôde Nefrologického laboratória trvala od roku 1969 do apríla 2008. Prejavilo sa to pri zavedení mnohých diagnostických a terapeutických metód v rámci vnútorného lekárstva, nefrológie a toxikológie, pri riešení grantových vedecko-výskumných úloh, pri prednáškach a publikáciách doma a v zahraničí a v neposlednom rade aj pri pregraduálnej výuke poslucháčov medicíny a postgraduálnej výchove internistov a nefrológov. V tejto súvislosti chceme zdôrazniť ešte jednu vlastnosť jubilanta, a to obetavosť a dôslednosť v práci, ktorá sa odzrkadlila v liečebno-preventívnej starostlivosti, v pedagogickej činnosti a vo vedeckovýskumnej činnosti. Jeho zásadou bolo a je: „Prednášaj len to, čo je možné publikovať“.

Pri tejto príležitosti treba povedať, že jubilant počas aktívnych pobytov na rôznych kongresoch, či konferenciách doma a v zahraničí, navštevoval mnohé historické a kultúrne a pamiatky („staroveké divy sveta“, múzeá a galérie, prírodné krásy). Je veľkým znalcom krás Slovenska, mnoho rokov vždy poslednú sobotu v máji sa zúčastňoval na výstupoch na významné vrcholy a štíty na Slovensku, spolu s redaktormi časopisu „Krásy Slovenska“. Ďalej je treba zdôrazniť, že prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., má okrem celoživotného odborného zamerania jedno „hobby“, ktoré si priniesol ešte z I. štátneho gymnázia v Košiciach, a to je svetová literatúra. Je vynikajúcim znalcom ruskej, nemeckej, anglickej a americkej literatúry. Od roku 1963, kedy sa jubilant zoznámil s dielom Franza Kafku prostredníctvom časopisu Světová literatúra, sa zaoberal myšlienkou vytvoriť vo Vysokých Tatrách pamätník tomuto spisovateľovi, ktorý sa liečil v Tatranských Matliaroch na tuberkulózu pľúc od 20. XII.1920 do 21. VIII. 1921. Tento sen sa mu podarilo realizovať 16. mája 2001, kedy bol v Tatranských Matliaroch odhalený pamätník Franza Kafku a uskutočnilo sa I. medzinárodné medicínsko-literárne sympózium venované tomuto spisovateľovi. Ďalšie sympózia sa uskutočnili v rokoch 2003, 2006 a 2008. Okrem spomenutých skutočností prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., má mimoriadny vzťah k svojmu študentskému mestu, ku Prahe, kde strávil mnoho rokov ako študent medicíny, promoval a obhájil vedecký titul „doktor lekárskych vied“, často prednášal, a kde má dodnes mnoho priateľov a spolupracovníkov. V súčasnej dobe je menovaný členom Spoločnosti absolventov a priateľov Karlovej Univerzity v Prahe.

Ing. Katarína Derzsiová a prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc., prezidentka Slovenskej nefrologickej spoločnosti


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa