Knihy


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 279
Kategorie: Knihy

Hautzinger M., Pauli P. (Hrsg.):

Psychotherapeutische Methoden (Band 2, Psychologische Interventionsmethoden, Enzyklopädie der Psychologie) 

Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, Verlag für Psychologie 2009; s. 917, cena 169 euro. ISBN 978-3-8017-1513-7.

Vydavateli recenzované encyklopedie psychologie jsou profesoři psychologie Martin Hautzinger (Psychologický institut klinické psychologie a psychoterapie univerzity v Tübingen) a Paul Pauli (Katedra biologické psychologie, klinické psychologie a psychoterapie univerzity ve Würzburgu). Ke spolupráci na díle si editoři zvolili 29 kolegyň a kolegů převážně z univerzit v německy mluvících zemích.

Hlavními tématy této rozsáhlé publikace jsou léčba a prevence poruch zdraví a nežádoucích projevů člověka, a to výhradně prostřednictvím psychologických prostředků. Proto nepřekvapí, že velký prostor vyhrazují editoři redukci těchto (zejména psychopatologických a psychosomatických) projevů lidské psychiky, ale současně i aktivaci zdrojů zdraví a pozitivního rozvoje osobnosti člověka v jeho přirozeném světě každodenního života.

Vydavatelé konstatují, že psychologické intervenční metody tvoří vedle psychodiagnostických postupů základ aplikované psychologie a univerzitního vzdělání v oboru psychologie. Dělí je z různých hledisek – např. dle oblasti jejich aplikace (výchova a pedagogika, klinická oblast atd.), nebo místa zaměření (motivace, poznávací procesy, chování, tělesnost člověka atd.). V tomto svazku encyklopedie je důraz položen na klinicko-psychologickou oblast a psychoterapii, často je poukazováno na základní výzkum a na to, co dnes nazýváme psychologií (ale také medicínou) založenou na důkazech. Kriticky však nutno dodat, že ne všechny zde prezentované postupy odpovídají tomuto požadavku.

Čtenářky a čtenáře Časopisu lékařů českých by mohlo zajímat, že vývoj a evaluace psychologických metod intervence probíhají v pěti stupních, jež na sebe navazují: 1. Zařazení určité myšlenky o psychologické intervenci do teoretického rámce, formulace předpokladů intervence, první kazuistiky a vývoj manuálu týkajícího se konkrétního postupu. 2. Detailní popis procesu intervence a jeho průběhu v jednotlivých případech. Pre- a postanalýza skupin pacientů zahrnutých do pilotních studií, vysvětlení efektů psychologického působení. 3. Kritické posouzení účinnosti postupu. Realizace metodicky náročných, kontrolovaných a randomizovaných výzkumných projektů. U vzácných poruch vystačíme s případovými studiemi. 4. Po opakovaném prokázání účinnosti určité psychologické intervence nastane její evaluace v rutinních podmínkách. Posuzuje se její klinická užitečnost, indikační oblasti apod. 5. Analyzují se a hodnotí časové průběhy již etablované, osvědčené a účinné intervence. Dokumentovány jsou i její neúspěchy a možné vedlejší účinky. V závěrečném stupni jsou také zodpovězeny otázky indikace a kontraindikace.

Recenzovaná encyklopedie sestává z 15 hlavních kapitol, které vyjmenuji a pro přiblížení jejich obsahu uvedu vždy několik podkapitol. Pro úplnost dodávám, že použitou literaturu řadí autoři vždy za každou kapitolu zvlášť, závěrem celého díla nalezneme rejstříky jmenný a věcný, přičemž s věcným rejstříkem si redakce příliš starostí nedělala.

I. Diagnostika vztahující se k intervenci (Psychologická diagnostika jakožto „prodloužená paže terapie“, Diagnostika indikace, Diagnostika terapeutického procesu atd.).

II. Vedení rozhovoru, motivace, kooperace (Druhy vedení rozhovoru, Alienace a neurobiologie, Určení cílů léčby atd.).

III. Poradenství, krizová intervence a první psychologická pomoc (Poradenské modely, Krizová intervence po traumatických událostech, Krizová intervence při nebezpečí sebevražedného jednání atd.).

IV. Psychodynamická intervence (Vztah mezi teorií a praxí v rámci psychodynamického léčebného postupu, Přenos, protipřenos a základní konflikty, Výzkum výsledku terapie: pojmy a rámcové právní podmínky atd.)

V. Relaxační postupy (Neuromuskulární změny, Psychické změny a jejich elektrokortikální koreláty, Biofeedback atd.).

VI. Operantní postupy v psychoterapii: psychologické intervence na základě operantního podmiňování (Principy odstraňující určité chování, Souvislost klasického a operantního podmiňování, Postupy postavené na neuropsychologii atd.).

VII. Expozice a konfrontace (Habitace, Expoziční nácvik u úzkostných poruch, Paradigma expozice in vivo atd.).

VIII. Kognitivní intervenční metody (Kognitivní modely a koncepty, Alternativní vysvětlení, technika reatributace, Akutní léčba unipolární deprese atd.).

IX. Trénink kompetence, komunikace a řešení problémů (Typické stavební kameny tréninku komunikace, Řečové dovednosti, Struktura procesu řešení problémů atd).

X. Trénink pozitivního prožívání, aktivizace, intervence do tělesné oblasti (Studie účinnosti tréninku pozitivního prožívání, Indikace pro aktivizaci, Autogenní trénink atd.).

XI. Biofeedback (Mechanizmy účinku, Migréna, Neuromuskulární rehabilitace po mozkové cévní příhodě atd.).

XII. Užití moderních technologií v psychoterapii (Užití virtuální reality k léčbě: virtuální terapie, Internet a intervence po internetu, Etické, právní a organizační aspekty atd.).

XIII. Psychoterapie ve skupinách a se skupinami (Svépomocné skupiny, Účinné faktory a média psychoterapeutických skupin, Chyby terapeuta atd.)

XIV. Trénink mediátorů a ovlivnění přirozeného světa (Trénink mediátorů při léčbě dětí a mládeže, Časné poruchy regulace, Trénink mediátorů při vnějších nápadnostech v chování dětí předškolního a školního věku atd.).

XV. Mediace konfliktů (Cíle a základní principy mediace konfliktů, Pojetí sociálního konfliktu, Vztahové konflikty atd.).

Recenzované dílo je uspořádáno a napsáno s důkladností německých autorů. Obsahuje ohromné množství informací podaných způsobem, který umožňuje jejich přijetí, na druhou stranu však (a to překvapuje) téměř chybí kritická reflexe.

Osobně mne nejvíce zaujaly části týkající se uplatnění moderních technologií v psychoterapii a mediaci. Možná i proto, že v podmínkách naší praxe zatím nejsou tak zcela běžné.

Publikaci Psychoterapeutické metody vycházející v encyklopedii psychologie lze doporučit německy čtoucím lékařkám a lékařům, jejichž zájem o tuto oblast je opravdu vážný a dlouhodobý. Tato rozsáhlá a čtenářsky náročná kniha jim umožní seznámení s pohledem společenských věd a zejména psychologie na problematiku vzniku a léčby poruch zdraví.

Jan Vymětal

Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa