Léčba závislosti na kanabinoidech


Treatment of marijuana dependence

Marijuana abuse and dependence are common a further increase can be expected in the Czech Republic. Brief intervention is used. It includes motivation enhancement, counseling, cognitive-behavioral therapy, self-help tools, life-style modification and some kind of family therapy. Similar methods are used in more intensive therapy. The management of psychiatric complications is also mentioned.

Key words:
dependence, marijuana, addiction brief intervention.


Autoři: K. Nešpor
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna Bohnice a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 176-178
Kategorie: Speciální sdělení

Souhrn

Závislost na kanabinoidech je vzhledem k rozšířenosti drogy v populaci častá a lze očekávat její další nárůst. Podobně jako z jiných návykových látek i zde je užitečná krátká intervence. Ta zahrnuje posilování motivace, poradenství, kognitivně-behaviorální terapii, svépomocné materiály, modifikaci životního stylu a intervenci na úrovni rodiny. Podobné postupy se používají i při komplexní léčbě, ale ve větší intenzitě. Zmiňujeme se také o léčbě psychiatrických komplikací při zneužívání marihuany.

Klíčová slova:
závislost, marihuana, krátká intervence.

Krátce o závislosti na kanabinoidech

Kritéria pro závislost na této skupině látek jsou stejná jako u jiných drog. Účinná látka z konopí (THC) se hromadí v tukové tkáni, proto při abstinenci hladina THC klesá pomalu, neobjevuje většinou těžký odvykací stav. Odvykací syndrom se ale objevit může. Typicky lze pozorovat zvyšování tolerance, craving (bažení) po droze, zhoršené sebeovládání ve vztahu k ní, zanedbávání jiných zájmů kvůli droze a pokračování navzdory nepříznivým následkům (např. onemocnění respiračního systému nebo zhoršování psychického stavu). Jak známo, k diagnóze závislosti postačují tři ze šesti uvedených znaků v průběhu jednoho roku.

Někteří závislí zneužívají drogu denně, takže jsou pak neustále pod jejím vlivem. Poruchy paměti u kuřáků konopí jsou při abstinenci patrně reverzibilní. Řada závislých ovšem téměř neabstinuje, takže duševní výkonnost bývá hluboko pod jejich možnostmi. V jedené studii uvedli závislí na kanabinoidech v 70 % negativní efekt drogy na jejich sociální život, v 81 % na tělesné zdraví, v 60 % na duševní zdraví, v 90 % na poznávací schopnosti, v 91 % na paměť a v 79 % na kariéru (1). Fergusson a Boden (2) uvádějí, že vysoké dávky kanabinoidů v dospívání souvisejí s horším prospěchem v pozdějších letech, s častějším čerpáním sociální podpory a nezaměstnaností, horšími vztahy a nižší životní spokojeností. Chroničtí uživatelé konopí představují riziko zvláště v některých povoláních, jako např. řidiči kamionů, zdravotní sestry, farmaceuté, elektrikáři (3). V jedné studii byla detekce účinné látky z konopí u řidičů spojena s 3,2× vyšším rizikem dopravní nehody. Toto riziko se ještě zvyšovalo při vyšších hladinách a samozřejmě také při kombinaci s alkoholem.

Z těch, kdo mají zkušenost s marihuanou, si vytvoří v průběhu deseti let závislost na ni kolem 8 % (4). Jestliže jsou tato data validní i pro Českou republiku, lze očekávat nárůst závislosti na kanabinoidech, protože zkušenost s marihuanou u dospívajících ve věku 16 let činila podle studie ESPAD z roku 2007 plných 45,1 % (5), a patří tedy k nejvyšším na světě.

Krátká intervence

Při krátké intervenci pro zneužívání kanabinoidů a závislost na nich se používají podobné postupy jako u jiných návykových nemocí, např. posilování motivace (6), poradenství a doporučení abstinovat (7), kognitivně-behaviorální terapie, svépomocné tištěné materiály (8), modifikace životního stylu a krátká intervence na úrovni rodiny (9). Tyto strategie se často kombinují. Doporučíme také abstinenci vůči alkoholu a jiným návykovým látkám, protože intoxikace jednou látku může vést k recidivě závislosti na druhé.

Příklad krátké intervence: „Z toho, co jste řekl, vyplývá, že se v podledních letech zhoršil váš duševní strav i výkonnost. Souvisí to se zneužíváním marihuany. Navrhuji, abyste měsíc od marihuany úplně abstinoval. Pak společně zhodnotíme pozitivní změny, k nimž u vás dojde.“

Léčba závislosti na kanabinoidech
Obr. 1. Léčba závislosti na kanabinoidech

Komplexní léčba

Hranice mezi krátkou intervencí a léčbou není ostrá, při léčbě se používají podobné postupy, ale ve větší intenzitě a po delší dobu. Hospitalizace bývá nutná, pokud pacient nezvládá problém ambulantně a o ústavní léčbu požádá. Ústavní léčbu doporučíme i v případě psychotických poruch vyvolaných kanabionoidy, při nichž je postižený nebezpečný sobě nebo okolí.

Léčba tělesných komplikací

Objevují se oslabení odolnosti vůči infekcím, onemocnění dýchacího systému, poškození plodu, nádorová onemocnění a častější úrazy. Tepová frekvence se krátce po vykouření marihuanové cigarety zvyšuje až 2× a riziko srdečního infarktu se krátkodobě zvýší téměř 5× (10). Případné tělesné komplikace je třeba diagnostikovat a léčit.

Léčba odvykacího stavu

Odvykací stav po konopí bývá relativně slabý. U těch, kteří zneužívali drogu denně, se ale často objevují po vysazení následující obtíže: úzkost, deprese, podrážděnost, craving (bažení), poruchy spánku, děsivé sny, emoční labilita, pocení rukou zahlenění, třesy a závratě a nechutenství. V léčbě by snad mohl být užitečný u nás neregistrovaný nefazodon, ale ne např. bupropion, který obtíže zhoršuje (3). Materiály svépomocné organizace Marijuana Anonymus doporučují horké koupele, přijímat dostatek vody, zvláště vhodná je prý šťáva z brusinek, při silném pocení je třeba doplňovat draslík. K potravinám s vysokým obsahem draslíku patří například melouny, citrusy, listová zelenina a rajčata. Při poruchách trávení je vhodné omezit obsah tuků v potravě. V případě třesů a nespavosti nepít nic, co obsahuje kofein. Při nespavosti může pomoci teplé mléko před spaním. Přiměřené tělesné cvičení mírní deprese a jiné negativní emoce a příznivě ovlivňuje i tělesný stav (11).

Léčba psychiatrických komplikací

Stavy úzkosti a paniky při intoxikaci obvykle rychle odezní, postačuje klidné prostředí a vlídný dohled dalšími osobami pro případ, že by se objevilo nebezpečné jednání. Psychotické poruchy vyvolané kanabionoidy vyžadují zpravidla léčbu antipsychotiky do odeznění obtíží. Volíme modernější antipsychotika, která mají méně vedlejších účinků. Například olanzapin byl v této indikaci stejně účinný jako haloperidol, ale měl méně vedlejší účinků (12). Risperidon měl v této indikaci srovnatelné účinky s olanzapinem (13).

Nácvik relevantních dovedností

Může zahrnovat například nácvik odmítání, dobrou organizaci času a jeho kvalitní trávení, dovednosti rozhodování, relaxační dovednosti, nácvik vhodných tělesných cvičení apod. Tato oblast se do jisté míry překrývá s kognitivně-behaviorální terapií.

Rodinná terapie

Závislí na kanabinoidech bývají lidé mladšího věku, proto se často používá rodinná terapie s rodiči (14). To je užitečné už proto, že rodina většinou disponuje významnými motivačními nástroji.

Další formy psychoterapie

Využívá se řada postupů, zejména posilování motivace a kognitivně behaviorální terapie (15). Ty jsou efektivní v porovnání se stavem bez léčby, nelze však prokázat, že by některý ze zmíněných postupů byl účinnější než jiné. Výjimkou by mohla být technika „contingency management“, kdy se při negativním toxikologickém nálezu v moči poskytují léčeným poukázky či jiné výhody (16).

Sociální pomoc, poradenství

Podle potřeby se může jednat o poradenství při péči zdraví, vzdělání, v právních záležitostech apod.

Léčba souběžných psychiatrických poruch (tzv. duální diagnózy)

Taková léčba je nutná, sama o sobě však nevede k tomu, aby postižený přestal zneužívat marihuanu nebo její kouření omezil (17).

Mírnění škod

Dlouhodobá substituční léčba se u závislosti tohoto typu nepoužívá. Lze doporučit udržování kontaktu, nabízení relevantních informací, práci s motivací, zvládání případných psychotických komplikací atd.

Závěr

Kanabionoidy jsou v našich podmínkách nejrozšířenější ilegální drogou. Závislost na této skupině látek s sebou přináší četná rizika pro tělesné i duševí zdraví. Shrnujeme zde postupy, které se používají při krátké intervenci a léčbě závislosti na kanabionidech a souvisejících poruch. Výsledky léčby závislosti na kanabinoidech jsou podobné jako u jiných návykových nemocí a srovnatelné s jinými oblastmi psychiatrie (18).

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Psychiatrická léčebna Bohnice a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

181 02 Praha 8, Ústavní 91

fax: +420 284 016 279, e-mail: nespor.k@seznam.cz


Zdroje

1. Pope HG Jr, Gruber AJ, Hudson JI, Huestis MA, Yurgelun-Todd D. Neuropsychological performance in long-term cannabis users. Arch Gen Psychiatry 2001; 58(10): 909–915.

2. Fergusson DM, Boden JM. Cannabis use and later life outcomes. Addiction 2008; 103(6): 969–976.

3. Elkashef A, Vocci F, Huestis M, Haney M, Budney A, Gruber A, el-Guebaly N. Marijuana Neurobiology and Treatment. Subst Abus 2008; 29(3): 17–29.

4. Wagner FA, Anthony JC. From first drug use to drug dependence; developmental periods of risk for dependence upon marijuana, cocaine, and alcohol. Neuropsychopharmacology 2002; 26(4): 479–488.

5. Csémy L, Chomynová P, Sadílek P. ESPAD Česká republika 2007. www.drnespor.eu/ESPAD07.doc

6. Martin G, Copeland J. The adolescent cannabis check-up: randomized trial of a brief intervention for young cannabis users. J Subst Abuse Treat 2008; 34(4): 407–414.

7. McCambridge J, Slym RL, Strang J. Randomized controlled trial of motivational interviewing compared with drug information and advice for early intervention among young cannabis users. Addiction 2008; 103(11): 1809–1818.

8. Nešpor K, Müllerová M. Jak přestat brát (drogy). Třetí rozšířené vydání. Praha: Sportpropag pro Ministerstvo zdravotnictví ČR 2000; 144. Volně dostupné na www.drnespor.eu.

9. Stanton B, Cole M, Galbraith J, Li X, Pendleton S, Cottrel L, Marshall S, Wu Y, Kaljee L. Randomized trial of a parent intervention: parents can make a difference in long-term adolescent risk behaviors, perceptions, and knowledge. Arch Pediatr Adolesc Med 2004; 158(10): 947–955.

10. Mittleman MA, Lewis RA, Maclure M, Sherwood JB, Muller JE. Triggering myocardial infarction by marijuana. Circulation 2001; 103(23): 2805–2809.

11. Marijuana Anonymus, www.marijuana-anonymous.org; accessed 19. 1. 2009.

12. Berk M, Brook S, Trandafir AI. A comparison of olanzapine with haloperidol in cannabis-induced psychotic disorder: a double-blind randomized controlled trial. Int Clin Psychopharmacol 1999; 14(3): 177–180.

13. van Nimwegen LJ, de Haan L, van Beveren NJ, van der Helm M, van den Brink W, Linszen D. Effect of olanzapine and risperidone on subjective well-being and craving for cannabis in patients with schizophrenia or related disorders: a double-blind randomized controlled trial. Can J Psychiatry 2008; 53(6): 400–405.

14. Liddle HA, Dakof GA, Turner RM, Henderson CE, Greenbaum PE. Treating adolescent drug abuse: a randomized trial comparing multidimensional family therapy and cognitive behavior therapy. Addiction 2008; 103(10): 1660–1670.

15. Copeland J, Swift W, Roffman R, Stephens R. A randomized controlled trial of brief cognitive-behavioral interventions for cannabis use disorder. J Subst Abuse Treat 2001; 21(2): 55–64.

16. Kadden RM, Litt MD, Kabela-Cormier E, Petry NM. Abstinence rates following behavioral treatments for marijuana dependence. Addict Behav 2007; 32(6): 1220–1236.

17. Nordstrom BR, Levin FR. Treatment of cannabis use disorders: a review of the literature. Am J Addict 2007; 16(5): 331–342.

18. Dutra L, Stathopoulou G, Basden SL, Leyro TM, Powers MB, Otto MW. A meta-analytic review of psychosocial interventions for substance use disorders. Am J Psychiatry 2008; 165(2): 179–187.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa