Příspěvek k hodnocení vztahu angiogenních cytokinů a vybraných biologických ukazatelů k prognostickým faktorům mnohočetného myelomu


Příspěvek k hodnocení vztahu angiogenních cytokinů a vybraných biologických ukazatelů k prognostickým faktorům mnohočetného myelomu

Východisko.
Mnohočetný myelom je neobyčejně heterogenní onemocnění s individuálně odlišným průběhem, léčebnou odezvou a prognózou. Významným nedostatkem dosavadních diagnostických a stratifikačních systémů je neuspokojivé zohlednění ukazatelů, vyjadřujících vnitřní biologické vlastnosti myelomových buněk a mikroprostředí kostní dřeně. Náplní studie bylo vyhodnocení vztahu 10 biologických ukazatelů k 6 stěžejním prognostickým faktorům mnohočetného myelomu. 

Metody a výsledky.
Analyzovaný soubor tvořilo 66 jedinců vyšetřených při diagnóze před zahájením chemoterapie. Ke stanovení sérových hladin vyšetřovaných molekul byly použity metody REA, RIA, ELISA a technika kvantitativní sendvičové enzymatické imunoeseje, k vyšetření proliferačních a apoptotických vlastností myelomových buněk byl použit propidium–jodidový (PC-PI) a annexin–V (PC-AI) index vyšetřený s pomocí průtokové cytometrie. Statistická analýza byla provedena s pomocí Pearsonova a Spearmanova testu, a/nebo U-testu dle Manna–Whitneyeho. Vysoký výskyt abnormální sérové hladiny hodnoceného ukazatele byl zaznamenán v případě S-β₂-mikroglobulinu (95,5 %), S-tymidinkinázy (57,5 %), S-sVCAM-1 (78,5 %), S-ICTP (87,0 %), S-solubilního osteoprotegerinu (sOPG 76,5 %), S-sSyndecanu-1 (56,5 %) a nízkého indexu apoptózy plazmatických buněk (PC-AI, 78,0 %). Korelační analýza (Pearsonův test) odhalila vzájemný vztah sérových hladin: β₂-mikroglobulinu k sVCAM-1 (r=0,39, p=0,002), sICAM-1 (r=0,33, p=0,011), sOPG (r=0,53, p=0,001), sHGF (r=0,34, p=0,006), sSyndecanu-1 (r=0,38, p=0,003) a sFas (r=0,42, p=0,001); S-albuminu k sVCAM-1 (r= -0,29, p=0,036), ICTP (r= -0,33, p=0,016), sOPG (r= -0,63, p=0,000), sHGF (r= -0,39, p=0,003) a sSyndecan-1 (r= -0,29, p=0,042); S-tymidinkinázy k sSyndecanu-1 (r=0,46, p=0,000) a sFas (r=0,29, p=0,019). V žádném případě nebyl zjištěn vztah k některému z hodnocených prognostických faktorů. Bylo zjištěno chybění vztahu všech analyzovaných působků k PC-PI a PC-AI. S pomocí U-testu byl zjištěn vztah sérových hladin sIL-6R (< > 100 IU/l) k β₂-mikroglobulinu (p=0,001), albuminu (p=0,002) a k PC-PI (p=0,046). 

Závěry.
Z předložené studie vyplynulo, že tradiční algoritmus ukazatelů, sloužících v klinické praxi k individuální charakteristice MM je možno rozšířit o sOPG, sHGF, sSyndecan-1 a sFas. 

Klíčová slova:
mnohočetný myelom, β₂-mikroglobulin, proliferační index, solubilní receptor IL-6, vaskulární cytoadhezivní molekula-1, C-terminální telopeptid kolagenu typu I, hepatocytární růstový faktor, osteoprotegerin, syndecan-1, Fas.


Contribution to the Evaluation of the Relationship between Angiogenic Cytokines, Selected Biological Parameters and Prognostic Factors in Multiple Myeloma

Background.
Multiple myeloma is an unusually heterogeneous disease with individually different clinical course, sensitivity to therapy and prognosis. The undoubted limitation of contemporary diagnostic stratification systems is the insufficient credit of those parameters that express the intrinsic biological properties of myeloma cells and the microenvironment of the bone marrow. The aim of this study was to evaluate the relationship of 10 biological parameters to 6 fundamental prognostic factors of multiple myeloma. 

Methods and Results.
The analysed group consisted of 66 individuals examined at the time of diagnosis before the start of therapy. For the estimation of serum levels of investigated molecules there were used following methods: REA RIA, ELISA and the technique of quantitative sandwich enzyme immunoassay. For the analysis of proliferative and apoptotic properties of myeloma cells we used propidium iodide (PC-PI) and annexin-V (PC-AI) indices. The statistical estimation was carried out with the help of Pearson and Spearman test, eventually with the help of U-test according to Mann–Whitney. Increased incidence of abnormal serum levels of examined parameter was registered in the case of S-β₂-microglobulin (95.5 %), S-thymidinekinase (57.5 %), S-sVCAM-1 (78.5 %), S-ICTP (87.0 %), S-solubile osteoprotegerin (sOPG 76.5 %), S-sSyndecan-1 (56.5 %) and low index of plasma cell apoptosis (PC-AI, 78.0 %). The statistical analysis (Pearson’s test) revealed the mutual relationship of serum levels of: S-β₂-microglobulin to sVCAM-1, (r=0.39, p=0.002), sICAM-1 (r=0.33, p=0.011), sOPG (r=0.53, p=0.001), sHGF (r=0.34, p= 0.006), sSyndecan-1 (r=0.38, p=0.003) and sFas (r=0.42, p=0.001); S-albumin to sVCAM-1 (r= -0.29, p=0.036), ICTP (r= -0.33, p=0.016), sOPG (r= -0.63, p=0.000), sHGF (r= -0.39, p=0.003), sSyndecan-1 (r= -0.29, p=0.042); S-thymidinekinase to sSyndecan-1 (r=0.46, p=0.000) and sFas (r=0.29, p=0.019). There was no zjišrelationship of PINP and VEGF to any of the evaluated prognostic factors. There was no relationship found between either of the analysed parameters to PC-PI and PC-AI. With the help of U-test there was found the relationship of sIL-6R to S-β₂-microglobulin (p=0.001), albumin (p=0.002) and PC-PI (p=0.046). 

Conclusions.
The presented study implies that the traditional algorithm of parameters used in clinical practice for individual characteristics of MM should be enriched with sOPG, sHGF, sSyndecan-1 and sFas. 

Key words:
multiple myeloma, S-β₂-microglobulin, proliferation index, soluble receptor IL-6, vascular cytoadhesive molecule-1, C-terminal telopeptide collagen I, hepatocyte growth factor, osteoprotegerin, syndecan-1, Fas.


Autoři: V. Ščudla;  T. Pika;  M. Budíková 1 ;  M. Ordeltová 2;  J. Minařík;  M. Zemanová;  J. Bačovský;  K. Srovnalík 3;  Česká Myelomová Skupina
Působiště autorů: III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc ;  Klinika nukleární medicíny LF UP a FN, Olomouc 1;  Ústav klinické imunologie LF UP a FN, Olomouc 2;  Hematologické oddělení Nemocnice, Vsetín 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 929-935
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Mnohočetný myelom je neobyčejně heterogenní onemocnění s individuálně odlišným průběhem, léčebnou odezvou a prognózou. Významným nedostatkem dosavadních diagnostických a stratifikačních systémů je neuspokojivé zohlednění ukazatelů, vyjadřujících vnitřní biologické vlastnosti myelomových buněk a mikroprostředí kostní dřeně. Náplní studie bylo vyhodnocení vztahu 10 biologických ukazatelů k 6 stěžejním prognostickým faktorům mnohočetného myelomu. 

Metody a výsledky.
Analyzovaný soubor tvořilo 66 jedinců vyšetřených při diagnóze před zahájením chemoterapie. Ke stanovení sérových hladin vyšetřovaných molekul byly použity metody REA, RIA, ELISA a technika kvantitativní sendvičové enzymatické imunoeseje, k vyšetření proliferačních a apoptotických vlastností myelomových buněk byl použit propidium–jodidový (PC-PI) a annexin–V (PC-AI) index vyšetřený s pomocí průtokové cytometrie. Statistická analýza byla provedena s pomocí Pearsonova a Spearmanova testu, a/nebo U-testu dle Manna–Whitneyeho. Vysoký výskyt abnormální sérové hladiny hodnoceného ukazatele byl zaznamenán v případě S-β₂-mikroglobulinu (95,5 %), S-tymidinkinázy (57,5 %), S-sVCAM-1 (78,5 %), S-ICTP (87,0 %), S-solubilního osteoprotegerinu (sOPG 76,5 %), S-sSyndecanu-1 (56,5 %) a nízkého indexu apoptózy plazmatických buněk (PC-AI, 78,0 %). Korelační analýza (Pearsonův test) odhalila vzájemný vztah sérových hladin: β₂-mikroglobulinu k sVCAM-1 (r=0,39, p=0,002), sICAM-1 (r=0,33, p=0,011), sOPG (r=0,53, p=0,001), sHGF (r=0,34, p=0,006), sSyndecanu-1 (r=0,38, p=0,003) a sFas (r=0,42, p=0,001); S-albuminu k sVCAM-1 (r= -0,29, p=0,036), ICTP (r= -0,33, p=0,016), sOPG (r= -0,63, p=0,000), sHGF (r= -0,39, p=0,003) a sSyndecan-1 (r= -0,29, p=0,042); S-tymidinkinázy k sSyndecanu-1 (r=0,46, p=0,000) a sFas (r=0,29, p=0,019). V žádném případě nebyl zjištěn vztah k některému z hodnocených prognostických faktorů. Bylo zjištěno chybění vztahu všech analyzovaných působků k PC-PI a PC-AI. S pomocí U-testu byl zjištěn vztah sérových hladin sIL-6R (< > 100 IU/l) k β₂-mikroglobulinu (p=0,001), albuminu (p=0,002) a k PC-PI (p=0,046). 

Závěry.
Z předložené studie vyplynulo, že tradiční algoritmus ukazatelů, sloužících v klinické praxi k individuální charakteristice MM je možno rozšířit o sOPG, sHGF, sSyndecan-1 a sFas. 

Klíčová slova:
mnohočetný myelom, β₂-mikroglobulin, proliferační index, solubilní receptor IL-6, vaskulární cytoadhezivní molekula-1, C-terminální telopeptid kolagenu typu I, hepatocytární růstový faktor, osteoprotegerin, syndecan-1, Fas.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa