Sledování známek aktivní infekce Chlamydiapneumoniae u pacientů s ischemickou chorobousrdeční


Sledování známek aktivní infekce Chlamydiapneumoniae u pacientů s ischemickou chorobousrdeční

Východisko.
Možný vztah infekce Chlamydia pneumoniae (CPN) k rozvoji aterosklerózy ukazuje řada séroepidemiologických,histologických i biologických studií. Cílemtéto práce bylo zjistit, zda jsou sérologické známky aktivníinfekce CPN u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) provázeny přítomností bakteriální DNA v periferníkrvi, zda korelují s klinickými nálezy a jaká je jejich dynamika v průběhu střednědobého sledování pacientů.Metody a výsledky. Studie byla prováděna u 71 pacientů s akutní ICHS. Souběžně s klinickým a biochemickýmvyšetřením při příjmu a kontrolách za 3 a 6 měsíců byly u nich sledovány rodově- a druhově-specifické IgG,IgAa IgM protilátky proti CPN. Bakteriální DNA byla prokazována v periferní krvi metodou nested PCR. Sérologickéznámky aktivní infekce CPN byly zjištěny u 36 pacientů (51,4%), bakteriální DNA v periferní krvi pouze u 2 (2,8 %).Průkaz aktivní infekce CPNneměl výrazný vliv na klinický nález ani na hladiny sledovaných laboratorních ukazatelů.U většiny pacientů se titry protilátek proti CPN dlouhodobě neměnily. Vzestup protilátek byl asociován s častějšímiprojevy nestabilní anginy pectoris (p=0,06), nikoliv však s vyšším rizikem infarktu myokardu během 6 měsíců pozačátku onemocnění.Závěry. Sérologické známky aktivní infekce jsou pacientů s ICHS velmi časté, u většiny z nich však dlouhodoběpřetrvávají bez výrazných změn. Jejich vztah k průběhu ICHS či riziku recidivy onemocnění jsme neprokázali.Dynamika protilátek nesvědčí pro akutní infekci CPN, prodělanou v období, kdy došlo ke klinickémanifestaci ICHS.Potvrzuje to i skutečnost, že bakteriální DNA v periferní krvi je u těchto pacientů prokazatelná jen v ojedinělýchpřípadech. Probíhající chronickou aktivní infekci nelze vyloučit, není však ve většině případů provázena bakterémiía žádný ze současnědos tupných laboratorních testů není dostatečně spolehlivý pro její průkaz.

Klíčová slova:
Chlamydia pneumoniae, protilátky, PCR, ischemická choroba srdeční, ateroskleróza.


Signs of Active Infection with Chlamydia pneumoniae in Patients withCoronary Heart Disease

Background.
Possible relationship between Chlamydia pneumoniae (CPN) infection and atherosclerosis has beendocumented in many seroepidemiological, histological and biological studies. The objectives of the present studywere to find out whether serological signs of active CPN infection in patients with coronary heart disease (CHD)are associated with the presence of bacterial DNA in peripheral blood and to correlate with clinical symptoms andto study the dynamics of the markers of CPN infection within a six-month follow-up.Methods and Results. Seventy-one patients with acute CHD were enrolled in the study. They underwent clinicaland biochemical tests and were screened for the presence of genus- and type-specific IgG, IgA and IgM antibodiesagainst CPN at admission and then in 3- and 6-month intervals. CPN DNA was detected in peripheral blood usingnested PCR. Serological markers of active CPN infection were found in 36 patients (51.4 %) while bacterial DNAwas detected in two patients only. Laboratory signs of active CPN infection did not correlate with either clinicalsymptoms or levels of biochemical markers. In most of the patients, titers of anti-CPN antibodies were stablethroughout the follow-up. Increase in antibody titers was observed in 23 % of patients and was associated with morefrequent signs of unstable angina pectoris (p=0,06) but not with higher risk of myocardial infarction within 6 monthsafter the acute episode of CHD.Conclusions. In patients with CHD, serological markers of active infection persist for a long time. Nevertheless,their association with the course of CHD or relapse risk was not proved. Bacterial DNA was rarely detected inperipheral blood of the patients. None of the currently available laboratory tests proved adequately effective fordetection of ongoing or chronic CPN infection. This project was sponsored by grant IGA MZ ČR NI/6811-3 andresearch plan of Natl. Inst.Publ.Health

Key words:
Chlamydia pneumoniae, antibodies, PCR, coronary heart disease, atherosclerosis.


Autoři: D. Hrubá;  K. Roubalová 1;  P. Kraml 2;  M. Anděl 2
Působiště autorů: Poliklinika Černý Most – Vidia-Diagnostika s. r. o., Praha1Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, Praha 2 II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 830-835
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Možný vztah infekce Chlamydia pneumoniae (CPN) k rozvoji aterosklerózy ukazuje řada séroepidemiologických,histologických i biologických studií. Cílemtéto práce bylo zjistit, zda jsou sérologické známky aktivníinfekce CPN u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) provázeny přítomností bakteriální DNA v periferníkrvi, zda korelují s klinickými nálezy a jaká je jejich dynamika v průběhu střednědobého sledování pacientů.Metody a výsledky. Studie byla prováděna u 71 pacientů s akutní ICHS. Souběžně s klinickým a biochemickýmvyšetřením při příjmu a kontrolách za 3 a 6 měsíců byly u nich sledovány rodově- a druhově-specifické IgG,IgAa IgM protilátky proti CPN. Bakteriální DNA byla prokazována v periferní krvi metodou nested PCR. Sérologickéznámky aktivní infekce CPN byly zjištěny u 36 pacientů (51,4%), bakteriální DNA v periferní krvi pouze u 2 (2,8 %).Průkaz aktivní infekce CPNneměl výrazný vliv na klinický nález ani na hladiny sledovaných laboratorních ukazatelů.U většiny pacientů se titry protilátek proti CPN dlouhodobě neměnily. Vzestup protilátek byl asociován s častějšímiprojevy nestabilní anginy pectoris (p=0,06), nikoliv však s vyšším rizikem infarktu myokardu během 6 měsíců pozačátku onemocnění.Závěry. Sérologické známky aktivní infekce jsou pacientů s ICHS velmi časté, u většiny z nich však dlouhodoběpřetrvávají bez výrazných změn. Jejich vztah k průběhu ICHS či riziku recidivy onemocnění jsme neprokázali.Dynamika protilátek nesvědčí pro akutní infekci CPN, prodělanou v období, kdy došlo ke klinickémanifestaci ICHS.Potvrzuje to i skutečnost, že bakteriální DNA v periferní krvi je u těchto pacientů prokazatelná jen v ojedinělýchpřípadech. Probíhající chronickou aktivní infekci nelze vyloučit, není však ve většině případů provázena bakterémiía žádný ze současnědos tupných laboratorních testů není dostatečně spolehlivý pro její průkaz.

Klíčová slova:
Chlamydia pneumoniae, protilátky, PCR, ischemická choroba srdeční, ateroskleróza.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa