Průkaz HER-2/neu v karcinomu mléčné žlázy


Průkaz HER-2/neu v karcinomu mléčné žlázy

Východisko.
Bylo prokázáno, že nadměrná exprese proteinu HER-2/neu je důležitým prognostickýma prediktivnímfaktorem u invazivního karcinomu mléčné žlázy. U pacientek se zvýšenou expresí onkoproteinu HER-2/neu jev mnoha případech účinná léčba preparátem trastuzumab/Herceptin™, monoklonální protilátkou proti extracelulárnídoméně proteinu HER-2/neu, která vazbou na onkoprotein znemožní jeho aktivaci. Možnost léčby pacienteks karcinomem prsu Herceptinem zvyšuje nároky na přesné stanovení HER-2/neu ve tkáni. Biologický významnadměrné exprese HER-2/neu proteinu a amplifikace genu HER-2/neu je v souvislosti s prognózou karcinomu stálepředmětem studií.Metody a výsledky. Proto jsme vyšetřili náš soubor 449 karcinomů mléčné žlázy imunohistochemicky na expresiHER-2/neu onkoproteinu a molekulárně-geneticky pomocí fluorescenční in situ hybridizace s cílem prokázatamplifikaci genu HER-2/neu. Výsledky jsme porovnali s gradem karcinomu, se stavem hormonálních receptorůa s proliferační aktivitou stanovenou detekcí Ki67 antigenu. Všech 7 případů karcinomů se silnou overexpresíHER-2/neu (skóre 3+) vykazovalo amplifikaci genu. Naproti tomu skupina 11 karcinomů se slabou overexpresí(skóre 2+) byla heterogenní a amplifikaci jsme prokázali u 5 karcinomů (45 %).Závěry. Imunohistochemická detekce proteinu a molekulárně genetický průkaz amplifikace genu HER-2/neu jsoumetody komplementární, přičemž imunohistochemie slouží jako metoda skríninková a fluorescenční in situ hybridizacije třeba považovat za metodu konfirmační před vlastní terapií Herceptinem.

Klíčová slova:
karcinom prsu, HER-2/neu, onkoprotein cerbB2, imunohistochemie, FISH.


Identification of HER-2/neu Protein Expression in the Breast Cancer

Background.
HER-2/neu protein overexpression has been shown to be an independently adverse prognostic andpredictive factor in patients with breast cancer. Recently, HER-2/neu overexpression has gained therapeuticimplications: It has been shown that in patients with breast cancer the use of trastuzumab/HerceptinTM, therecombinant humanized monoclonal antibody directed against extracellular domain of HER-2/neu molecule, canblock the HER-2/neu protein activation and bring about a clinical remission. Following these developments, demandfor pathologists to evaluating properly HER-2/neu in breast cancer specimens has been rapidly increasing.Methods and Results. In our series of 449 cases of breast cancer, HER-2/neu protein and gene were examined bymeans of immunohistochemistry and fluorescence in situ hybridization respectively. Results of HER-2/neu studywere compared with the hormonal status, cancer grade and proliferation activity as assessed using immunohistochemistrywith MIB1 antibody. All seven cases of breast cancer with strong overexpression of HER-2/neu (score 3+)manifested a gene amplification. In contrast, among 11 cases of breast cancers with mild HER-2/neu overexpression(score 2+), the gene amplification was demonstrated in 5 cases only (45 %).Conclusions. Immunohistochemical assessment and fluorescence in situ hybridization (FISH) are complementarymethods for detection of HER-2/neu status in breast cancer. While immunohistochemistry is an excellent screeningmethod, FISH should be used for the confirmation of positive results before the Herceptin treatment.

Key words:
breast cancer, HER-2/neu, oncoprotein cerbB2, immunohistochemistry, FISH.


Autoři: A. Skálová;  T. Vaněček 3;  F. Lošan 4;  Papoutsidesová 4;  J. Fínek 5
Působiště autorů: Patologicko-anatomický ústav LF UK, Plzeň 2Bioptická laboratoř s. r. o., Plzeň 3Patologicko-anatomický ústav, Laboratoř speciální diagnostiky FN, Plzeň 4Genetická ambulance s laboratoří, Plzeň 5Radioterapeutické a onkologické oddělení FN, Plzeň 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 93-98
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Bylo prokázáno, že nadměrná exprese proteinu HER-2/neu je důležitým prognostickýma prediktivnímfaktorem u invazivního karcinomu mléčné žlázy. U pacientek se zvýšenou expresí onkoproteinu HER-2/neu jev mnoha případech účinná léčba preparátem trastuzumab/Herceptin™, monoklonální protilátkou proti extracelulárnídoméně proteinu HER-2/neu, která vazbou na onkoprotein znemožní jeho aktivaci. Možnost léčby pacienteks karcinomem prsu Herceptinem zvyšuje nároky na přesné stanovení HER-2/neu ve tkáni. Biologický významnadměrné exprese HER-2/neu proteinu a amplifikace genu HER-2/neu je v souvislosti s prognózou karcinomu stálepředmětem studií.Metody a výsledky. Proto jsme vyšetřili náš soubor 449 karcinomů mléčné žlázy imunohistochemicky na expresiHER-2/neu onkoproteinu a molekulárně-geneticky pomocí fluorescenční in situ hybridizace s cílem prokázatamplifikaci genu HER-2/neu. Výsledky jsme porovnali s gradem karcinomu, se stavem hormonálních receptorůa s proliferační aktivitou stanovenou detekcí Ki67 antigenu. Všech 7 případů karcinomů se silnou overexpresíHER-2/neu (skóre 3+) vykazovalo amplifikaci genu. Naproti tomu skupina 11 karcinomů se slabou overexpresí(skóre 2+) byla heterogenní a amplifikaci jsme prokázali u 5 karcinomů (45 %).Závěry. Imunohistochemická detekce proteinu a molekulárně genetický průkaz amplifikace genu HER-2/neu jsoumetody komplementární, přičemž imunohistochemie slouží jako metoda skríninková a fluorescenční in situ hybridizacije třeba považovat za metodu konfirmační před vlastní terapií Herceptinem.

Klíčová slova:
karcinom prsu, HER-2/neu, onkoprotein cerbB2, imunohistochemie, FISH.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa