PREDIKTIVNÍ VLASTNOSTI POZITRONOVÉ EMISNÍTOMOGRAFIE PROVÁDĚNÉ PO DRUHÉM CYKLUINDUKČNÍ TERAPIE MALIGNÍCH LYMFOMŮ


PREDIKTIVNÍ VLASTNOSTI POZITRONOVÉ EMISNÍTOMOGRAFIE PROVÁDĚNÉ PO DRUHÉM CYKLUINDUKČNÍ TERAPIE MALIGNÍCH LYMFOMŮ

Východisko.
Pozitronová emisní tomografie (PET)je moderní funkční zobrazovací metoda,která se nedávnozačala uplatňovat v klinické onkologii.Cílem naší práce bylo posoudit prediktivní vlastnosti PET prováděnéu maligních lymfomů po druhém cyklu chemoterapie.Metody a výsledky.V období 9/99 –11/00 byla PET provedena u 37 nemocných s maligním lymfomem (9x m.Hodgkin,21x agresivní nehodgkinský lymfom,7x indolentní nehodgkinský lymfom;26x nově diagnostikovanéonemocnění,11x relaps).Posuzován byl jednak interval do progrese,respektive relapsu onemocnění (FFP),jednakpřežití nemocných (OS).PET byla prováděna pomocí jednoúčelového tomografu ECAT EXACT po podáníindikátoru 18-FDG (7,6 ±1,3 MBq/kg)v rozsahu od báze lební po inguiny.Pro statistickou analýzu byla použitaKaplan Meierova metoda.Významnost rozdílů mezi skupinami byla stanovena na hladině významnosti 5%log-ranktestem.Po ukončení terapie byl stav onemocnění hodnocen jako kompletní remise u 30 nemocných,jako parciálníremise u 3 nemocných,onemocnění 4 pacientů progredovalo na terapii.Medián sledování souboru žijících nemoc-ných byl 7 měsíců (1 –13 měsíců)od ukončení léčby.V tomto období došlo k progresi,respektive relapsu u 13nemocných,2 na progresi onemocnění zemřeli.PET provedená po 2.cyklu terapie byla pozitivní v 18 a negativnív 19 případech.Ve skupině PET negativní byly zaznamenány 2 progrese,respektive relapsy,ve skupině PET pozitivníjich bylo zjištěno 11.Rozdíl FFP byl mezi skupinami statisticky významný (p

Klíčová slova:
maligní lymfom,pozitronová emisní tomografie (PET),fluoro-deoxy-glukóza (FDG),prediktivnívlastnosti vyšetření.


Predictive Features of the Positron Emission Tomography PerformedAfter Two Cycles of Inductive Therapy in Malignant Lymphoma Patients

Background.
Positron emission tomography (PET)is a modern functional imaging method,recently introducedto clinical oncology.The aim of our study was the evaluation of prognostic value of PET performed in malignantlymphoma patients after two cycles of chemotherapy.Methods and Results.From 9/99 to 11/00 PET was performed in 37 patients with malignant lymphoma (9x m.Hodgkin,21x HG+IG-NHL,7x LG-NHL;26x new diagnosis,11x relaps of disease).Freedom from progressioninterval (FFP)and overall survival (OS)were evaluated.Attenuation corrected PET imaging was done by dedicatedECAT EXACT PET scaner from base of the skull to the upper thighs 1 hour after intravenous administration of18-FDG (7.6 ±1.3 MBq/kg).Statistical analysis was done using Kaplan-Meier method.Significance of differencesbetween groups was determined by log-rank test on the level of 5%.After the induction therapy,30 patients were incomplete remission,3 patients in partial remission and in 4 cases progression of disease were observed.Progressionof disease was seen in 4 patients.Median follow up of living patients was 7 months (1 –13 months)from the end oftherapy.Progression,resp.relapse of disease occurred in 13 patients during this period,two patients died.PETperformed after the second course of therapy was positive in 18 patients and negative in 19 patients.Two progressions,resp.relapses of disease were documented in PET-negative group and 11 in PET-positive group.FFP was significantlydifferent in PET positive and PET negative groups (p

Key words:
malignant lymphoma,positron emission tomography (PET),fluoro-deoxy-glukosa (FDG),predictivecapacity of examination.


Autoři: J. Slabý;  O. Bělohlávek;  K. Tábor Ská;  M. Procházka;  M. Trněný;  P. Klener
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha PET centrum Nemocnice Na Homolce, Praha Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 312-315
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Pozitronová emisní tomografie (PET)je moderní funkční zobrazovací metoda,která se nedávnozačala uplatňovat v klinické onkologii.Cílem naší práce bylo posoudit prediktivní vlastnosti PET prováděnéu maligních lymfomů po druhém cyklu chemoterapie.Metody a výsledky.V období 9/99 –11/00 byla PET provedena u 37 nemocných s maligním lymfomem (9x m.Hodgkin,21x agresivní nehodgkinský lymfom,7x indolentní nehodgkinský lymfom;26x nově diagnostikovanéonemocnění,11x relaps).Posuzován byl jednak interval do progrese,respektive relapsu onemocnění (FFP),jednakpřežití nemocných (OS).PET byla prováděna pomocí jednoúčelového tomografu ECAT EXACT po podáníindikátoru 18-FDG (7,6 ±1,3 MBq/kg)v rozsahu od báze lební po inguiny.Pro statistickou analýzu byla použitaKaplan Meierova metoda.Významnost rozdílů mezi skupinami byla stanovena na hladině významnosti 5%log-ranktestem.Po ukončení terapie byl stav onemocnění hodnocen jako kompletní remise u 30 nemocných,jako parciálníremise u 3 nemocných,onemocnění 4 pacientů progredovalo na terapii.Medián sledování souboru žijících nemoc-ných byl 7 měsíců (1 –13 měsíců)od ukončení léčby.V tomto období došlo k progresi,respektive relapsu u 13nemocných,2 na progresi onemocnění zemřeli.PET provedená po 2.cyklu terapie byla pozitivní v 18 a negativnív 19 případech.Ve skupině PET negativní byly zaznamenány 2 progrese,respektive relapsy,ve skupině PET pozitivníjich bylo zjištěno 11.Rozdíl FFP byl mezi skupinami statisticky významný (p

Klíčová slova:
maligní lymfom,pozitronová emisní tomografie (PET),fluoro-deoxy-glukóza (FDG),prediktivnívlastnosti vyšetření.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa