KORELACE EXPRESE c-erbB-2 GENU (DETEKCE METODOU FISH) S MEMBRÁNOVOU EXPRESÍ erbB-2 PROTEINU (DETEKCE METODOU IHC) U PACIENTEK S KARCINOMY MLÉČNÉ ŽLÁZY


KORELACE EXPRESE c-erbB-2 GENU (DETEKCE METODOU FISH) S MEMBRÁNOVOU EXPRESÍ erbB-2 PROTEINU (DETEKCE METODOU IHC) U PACIENTEK S KARCINOMY MLÉČNÉ ŽLÁZY

Východisko.
Perspektivní léčba žen s karcinomy mléčné žlázy preparátem Herceptin zaměřeným proti membránovému proteinu nádorových buněk, erbB-2 (Her2/neu), zvyšuje nároky na přesné stanovení intenzity exprese erbB-2 proteinu. Zvýšená exprese erbB-2 proteinu je spojena se zvýšenou expresí genu c-erbB-2, nejčastěji s jeho amplifikací. Tento vztah není dostatečně ověřen pro klinicky aplikovanou diagnostiku. Imunohistochemická (IHC) detekce membránové exprese erbB-2 proteinu není vždy jednoznačně interpretovatelná. Cílem práce bylo vymezit vztah mezi expresí proteinu a počtem kopií c-erbB-2 genu a zjistit, zda ve sporných případech IHC detekce erbB-2 proteinu by vyšetření počtu kopií genu přineslo řešení pro indikaci k léčbě Herceptinem.Metody a výsledky. V pilotní studii jsme vyšetřili karcinomy mléčné žlázy u 34 pacientek v průměrném věku 59 let (medián 57 let), s rozpětím od 33 do 88 let. Ve všech vyšetřeních jsme získali tkáň z primární operace karcinomu bez předchozí onkologické léčby. Počet kopií genu c-erbB-2 jsme stanovili metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Membránovou expresi erbB-2 proteinu jsme zjišťovali imunohistochemicky (IHC). Výsledky jsme porovnali s gradem karcinomu, se stavem hormonálních receptorů, a s nálezem v resekovaných axilárních lymfatických uzlinách. Karcinomy jsme rozdělili podle počtu kopií c-erbB-2 genu do tří skupin. První skupina (7 případů) byla charakterizována více jak 10 kopiemi genu c-erbB-2 v jádrech nádorových buněk. Druhá skupina (9 případů) byla charakterizována stupněm amplifikace pod 10 kopií genu c-erbB-2. Třetí skupinu (18 případů) tvořily karcinomy bez amplifikace. Nejlépe koreloval stav genu c-erbB-2 s expresí erbB-2 proteinu u první skupiny karcinomů - silná amplifikace genu, silná exprese proteinu. Morfologický nález odpovídal u všech invazivnímu duktálnímu karcinomu, u 6 ze 7 nemocných grade 3. Receptory pro estrogen a progesteron byly negativní u většiny karcinomů této skupiny. U pěti ze sedmi nemocných v první skupině jsme prokázali metastázy do axilárních lymfatických uzlin. Ve druhé a třetí skupině karcinomů se slabou amplifikací genu byla exprese erbB-2 proteinu střední, slabá nebo negativní. Grade karcinomů a exprese hormonálních receptorů byly variabilní a nezjistili jsme signifikantní vztah k metastatickému postižení lymfatických uzlin v době diagnózy.Závěr. Invazivní duktální karcinomy mléčné žlázy se silnou amplifikací genu c-erbB-2 mají silnou expresi membránového proteinu erbB-2. Mezi amplifikací genu c-erbB-2 s počtem kopií genu nad 10 a silnou overexpresí proteinu erbB-2 je přímý vztah. Z pilotní studie vyplývá, že tyto karcinomy mají agresivnější charakter než karcinomy s nižším počtem kopií genu c-erbB-2 (méně jak 10 kopií), nebo karcinomy se dvěma signály pro gen c-erbB-2. Exprese membránového proteinu erbB-2 je u karcinomů se slabou amplifikací nebo bez amplifikace genu c-erbB-2 slabá nebo negativní. Slabá pozitivita nebo negativní IHC výsledek však může být způsoben technickými problémy (fixace tkáně a další). Proto stanovení počtu kopií genu c-erbB-2 je vhodné v případech slabšího nebo nejistého výsledku IHC stanovení intenzity exprese erbB-2 proteinu.

Klíčová slova:
karcinom mléčné žlázy, amplifikace genu c-erbB-2, overexprese erbB-2 proteinu, stupeň malignity, metastázy, hormonální receptory.


Correlation of c-erbB-2 Gene Expression (Detected by FISH) with Membrane Expression of erbB-2 Protein (Detected by IHC) in Patients with Primary Breast Carcinomas

Background.
Perspective therapy of women with breast carcinoma using Herceptin, a monoclonal antibody against a membrane protein of the tumor cells, erbB-2 (Her2/neu), requires a precise evaluation of the intensity of erbB-2 protein expression. Overexpression of the erbB-2 protein is associated with an overexpression of the c-erbB-2 gene, most frequently with the gene amplification. This relation is not sufficiently verified to be used in clinically applied diagnostics. Immunohistochemical (IHC) detection of the membrane expression of the erbB-2 protein is not always reliable. The aim of the study was to determine the relation of the protein expression and the c-erbB-2 gene copy number and to ascertain whether in cases with controversial IHC of erbB-2 protein investigation of the gene copy numbers would help to decide if the Herceptin treatment is indicated.Methods and Results. We investigated 34 patients with breast carcinoma in a pilot study. The average age of the patients was 59 years (median 57 years), with the range from 33 years to 88 years. In all cases we investigated the tissue from primary breast carcinomas prior to oncology treatment. The number of c-erbB-2 gene copies was evaluated using fluorescence in situ hybridization (FISH). The membrane expression of the erbB-2 protein was expression of hormonal receptors, and with the findings in the axillary lymph nodes. The carcinomas were divided according to the number of c-erbB-2 gene copies in three groups. The first group (7 patients) was characterized by more than 10 copies of c-erbB-2 gene in the tumor cell nuclei (strong amplification). In the second group (9 patients) there were carcinomas with less than 10 copies of the c-erbB-2 gene. The third group (18 patients) formed carcinomas without c-erbB-2 gene amplification. Best correlation of the c-erbB-2 gene status with the erbB-2 protein expression was found for the group 1 (strong gene amplification, strong protein expression). The morphology was that of invasive duct carcinoma, in 6 of 7 patients grade 3. Estrogen and progesterone receptors were negative in a majority of the patients. In five of the seven patients axillary lymph node metastases were detected. In group 2 and 3 with low c-erbB-2 gene copy numbers the erbB-2 protein expression was moderate, weak or negative. The patients had carcinomas of variable grades (predominantly grade 2) and had a variable expression of the hormonal receptors. No significant association with lymph node metastases was found.Conclusions. Invasive duct carcinoma of the breast with a strong amplification of the c-erbB-2 gene have a strong expression of the membrane protein erbB-2. There is a direct relation between amplification of the c-erbB-2 gene with more than 10 copy numbers and a strong overexpression of the erbB-2 protein. Our results show that breast carcinomas with a strong c-erbB-2 gene amplification have more aggressive features than carcinomas with a lower number of c-erbB-2 gene copies or carcinomas with two signals of c-erbB-2 gene. Expression of the membrane protein erbB-2 in a carcinoma with a low amplification or without the c-erbB-2 gene amplification is weak or negative. However, a weak positivity or negative IHC result may be caused by technical problems (e.g. fixation of the tissue). Therefore, the assessment of the copy numbers of the c-erbB-2 gene is a matter of choice in cases of weak and difficult to interpret results of erbB-2 protein detection.

Key words:
breast carcinoma, c-erbB-2 gene amplification, erbB-2 protein overexpression, grade, metastases, hormonal receptors


Autoři: M. Mrhalová;  R. Kodet;  P. Strnad
Působiště autorů: Ústav patologické anatomie 2. LF UK a FNM, Praha Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 553-559
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Perspektivní léčba žen s karcinomy mléčné žlázy preparátem Herceptin zaměřeným proti membránovému proteinu nádorových buněk, erbB-2 (Her2/neu), zvyšuje nároky na přesné stanovení intenzity exprese erbB-2 proteinu. Zvýšená exprese erbB-2 proteinu je spojena se zvýšenou expresí genu c-erbB-2, nejčastěji s jeho amplifikací. Tento vztah není dostatečně ověřen pro klinicky aplikovanou diagnostiku. Imunohistochemická (IHC) detekce membránové exprese erbB-2 proteinu není vždy jednoznačně interpretovatelná. Cílem práce bylo vymezit vztah mezi expresí proteinu a počtem kopií c-erbB-2 genu a zjistit, zda ve sporných případech IHC detekce erbB-2 proteinu by vyšetření počtu kopií genu přineslo řešení pro indikaci k léčbě Herceptinem.Metody a výsledky. V pilotní studii jsme vyšetřili karcinomy mléčné žlázy u 34 pacientek v průměrném věku 59 let (medián 57 let), s rozpětím od 33 do 88 let. Ve všech vyšetřeních jsme získali tkáň z primární operace karcinomu bez předchozí onkologické léčby. Počet kopií genu c-erbB-2 jsme stanovili metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Membránovou expresi erbB-2 proteinu jsme zjišťovali imunohistochemicky (IHC). Výsledky jsme porovnali s gradem karcinomu, se stavem hormonálních receptorů, a s nálezem v resekovaných axilárních lymfatických uzlinách. Karcinomy jsme rozdělili podle počtu kopií c-erbB-2 genu do tří skupin. První skupina (7 případů) byla charakterizována více jak 10 kopiemi genu c-erbB-2 v jádrech nádorových buněk. Druhá skupina (9 případů) byla charakterizována stupněm amplifikace pod 10 kopií genu c-erbB-2. Třetí skupinu (18 případů) tvořily karcinomy bez amplifikace. Nejlépe koreloval stav genu c-erbB-2 s expresí erbB-2 proteinu u první skupiny karcinomů - silná amplifikace genu, silná exprese proteinu. Morfologický nález odpovídal u všech invazivnímu duktálnímu karcinomu, u 6 ze 7 nemocných grade 3. Receptory pro estrogen a progesteron byly negativní u většiny karcinomů této skupiny. U pěti ze sedmi nemocných v první skupině jsme prokázali metastázy do axilárních lymfatických uzlin. Ve druhé a třetí skupině karcinomů se slabou amplifikací genu byla exprese erbB-2 proteinu střední, slabá nebo negativní. Grade karcinomů a exprese hormonálních receptorů byly variabilní a nezjistili jsme signifikantní vztah k metastatickému postižení lymfatických uzlin v době diagnózy.Závěr. Invazivní duktální karcinomy mléčné žlázy se silnou amplifikací genu c-erbB-2 mají silnou expresi membránového proteinu erbB-2. Mezi amplifikací genu c-erbB-2 s počtem kopií genu nad 10 a silnou overexpresí proteinu erbB-2 je přímý vztah. Z pilotní studie vyplývá, že tyto karcinomy mají agresivnější charakter než karcinomy s nižším počtem kopií genu c-erbB-2 (méně jak 10 kopií), nebo karcinomy se dvěma signály pro gen c-erbB-2. Exprese membránového proteinu erbB-2 je u karcinomů se slabou amplifikací nebo bez amplifikace genu c-erbB-2 slabá nebo negativní. Slabá pozitivita nebo negativní IHC výsledek však může být způsoben technickými problémy (fixace tkáně a další). Proto stanovení počtu kopií genu c-erbB-2 je vhodné v případech slabšího nebo nejistého výsledku IHC stanovení intenzity exprese erbB-2 proteinu.

Klíčová slova:
karcinom mléčné žlázy, amplifikace genu c-erbB-2, overexprese erbB-2 proteinu, stupeň malignity, metastázy, hormonální receptory.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa