CHARAKTERISTIKY GRAVIDIT, PORODŮ A NOVOROZENCŮ S NÍZKOU PORODNÍ HMOTNOSTÍČást I.


CHARAKTERISTIKY GRAVIDIT, PORODŮ A NOVOROZENCŮ S NÍZKOU PORODNÍ HMOTNOSTÍČást I.

Východisko.
Cílem práce bylo zjistit charakteristiky těhotenství, porodů a novorozenců s nízkou porodní hmotností (NPH) ve srovnání s novorozenci vážícími 2500 g a více s přihlédnutím k situaci u dvojčat.Metody a výsledky. Záznamy z prenatálních poraden a porodnických zařízení od 5500 dětí, narozených v přesně definovaném termínu 16 měsíců během let 1991-1992 matkám s trvalým bydlištěm v Brně. Děti a jejich rodiny jsou účastníky dosud probíhající prospektivní longitudinální studie ELSPAC, zaměřené na zjištění determinant zdravého vývoje. Dětí s NPH se narodilo celkem 5,42 %. Dvojčat bylo 48 párů, z nichž mělo NPH 52,6 % dětí.Oproti matkám, které porodily děti s PH 2500 g a více vstupovaly matky dětí s NPH do prenatální péče později, vykonaly tam méně návštěv, měly více komplikací v těhotenství i při porodu a jejich děti trpěly častěji různými druhy novorozenecké morbidity. Matky dvojčat spolupracovaly s prenatálními poradnami lépe než ostatní matky dětí s NPH, avšak častěji než matky jednočetných dětí trpěly anémií a vysokým krevním tlakem. Ze srovnání somatických a funkčních znaků se ukazuje, že dvojčata byla méně postižena než celek novorozenců s NPH, na němž dvojčata s NPH participovala podílem 16,7 %.Závěr. Rozbory na populaci brněnských novorozenců kvantifikují rozdíly v rizicích, která ovlivnila průběh a výsledek těhotenství s plody o NPH při srovnání s graviditami, zakončenými narozením dětí o PH 2500 g a více.

Klíčová slova:
porodní hmotnost, rizikové faktory, dvojčata, jednočetné děti, antropologie novorozence, morbidita novorozenců, komplikace v těhotenství, komplikace při porodu.


Characteristics of the Pregnancies, Deliveries and Newborns with Low Birth Weight

Background.
The study wants to find out the characteristics of pregnancies, deliveries and newborns with low birth weight (LBW) compared to the newborns with birth weight of 2500 g and more, in respect with the specific situation of twins.Methods and Results. Records of antenatal clinics and maternity hospitals about 5500 children born within strictly given time limit of 16 months during the years 1991-1992 to mothers with permanent habitation in Brno were evaluated. The children and their families have been participating on still running prospective longitudinal study ELSPAC aimed to finding the determinants of the healthy development. The low birth weight occurred in 5.42 % of children. There were altogether 48 pairs of twins, the low birth weight occurred in 52.6 % of them.Compared to mothers who delivered the children with birth weight of 2500 g and more, the mothers of children with low birth weight entered the prenatal care later, with less consultations, had more complications both during their pregnancies and the deliveries and their children showed more often different kinds of neonatal morbidity. The mothers of twins were cooperating with antenatal clinics better than other mothers of children with low birth weight. On the other hand, they were suffering from anaemia and hypertension more often than mothers of single children. Comparison of the somatic and functional signs has shown that the twins were less handicapped than whole set of the newborns with low birth weight. The twins with low birth weight constituted 16.7 % of the set.Conclusions. The research of the Brno newborn population shows the quantitative differences of risks that influenced the courses and the results of the pregnancies which ended by deliveries of children with low birth weight. Results are compared with those of children delivered with the birth weight of 2500 g and more.

Key words:
birth weight, risky factors, twins, single children, anthropology, of newborn, neonatal morbidity.


Autoři: L. Kukla;  M. Bouchalová
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 560-564
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Cílem práce bylo zjistit charakteristiky těhotenství, porodů a novorozenců s nízkou porodní hmotností (NPH) ve srovnání s novorozenci vážícími 2500 g a více s přihlédnutím k situaci u dvojčat.Metody a výsledky. Záznamy z prenatálních poraden a porodnických zařízení od 5500 dětí, narozených v přesně definovaném termínu 16 měsíců během let 1991-1992 matkám s trvalým bydlištěm v Brně. Děti a jejich rodiny jsou účastníky dosud probíhající prospektivní longitudinální studie ELSPAC, zaměřené na zjištění determinant zdravého vývoje. Dětí s NPH se narodilo celkem 5,42 %. Dvojčat bylo 48 párů, z nichž mělo NPH 52,6 % dětí.Oproti matkám, které porodily děti s PH 2500 g a více vstupovaly matky dětí s NPH do prenatální péče později, vykonaly tam méně návštěv, měly více komplikací v těhotenství i při porodu a jejich děti trpěly častěji různými druhy novorozenecké morbidity. Matky dvojčat spolupracovaly s prenatálními poradnami lépe než ostatní matky dětí s NPH, avšak častěji než matky jednočetných dětí trpěly anémií a vysokým krevním tlakem. Ze srovnání somatických a funkčních znaků se ukazuje, že dvojčata byla méně postižena než celek novorozenců s NPH, na němž dvojčata s NPH participovala podílem 16,7 %.Závěr. Rozbory na populaci brněnských novorozenců kvantifikují rozdíly v rizicích, která ovlivnila průběh a výsledek těhotenství s plody o NPH při srovnání s graviditami, zakončenými narozením dětí o PH 2500 g a více.

Klíčová slova:
porodní hmotnost, rizikové faktory, dvojčata, jednočetné děti, antropologie novorozence, morbidita novorozenců, komplikace v těhotenství, komplikace při porodu.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa