POVEDE POZNÁVÁNÍ MECHANIZMU APOPTÓZY K NOVÝMTERAPEUTICKÝM POSTUPŮM?


POVEDE POZNÁVÁNÍ MECHANIZMU APOPTÓZY K NOVÝMTERAPEUTICKÝM POSTUPŮM?

Apoptóza (programovaná smrt buňky) za fyziologických okolností zajišťuje buněčnou homeostázu. Za patologic-kých okolností excesivní apoptóza, předčasná apoptóza nebo oddálená (či nekonečná) apoptóza buněk je znakemrůzných závažných chorob. Díky intenzivnímu výzkumu na tomto poli se dnes podařilo určit na molekulární úrovniřadu pro- a antiapoptotických faktorů a jejich funkcí v procesu apoptózy. Ta probíhá tzv. vnější a vnitřní cestou.Faktory účastnící se apoptózy jsou studovány z hlediska jejich možného terapeutického využití na tkáňovýchkulturách, experimentálních zvířatech a první zprávy jsou již i z lidské patologie. Oddálená či nekonečná apoptózaje charakteristickou vlastností nádorových buněk. Zatím jsou nejvíce prostudovány dva způsoby indukce apoptózyu nádorových buněk: je to potlačení translace antiapoptotického faktoru Bcl 2 pomocí antisense nukleotidu a indukceapoptózy TRAILem (TNF related apoptosis inducing ligand). Naopak oddálení předčasné apoptózy je nadějí prodosud neléčitelné neurodegenerativní choroby, myelodysplastický syndrom, ischemické příhody a některé těžkéinfekce. Daří se to pomocí peptidů inhibujících kaspázy, které jsou výkonným systémem apoptotického zánikubuňky. Za předpokladu, že modulace apoptózy buněk nebude mít neúnosné vedlejší účinky, stane se novým způsobemléčby pro řadu dosud nedostatečně léčitelných chorob.

Klíčová slova:
apoptóza terapeutické využití, antiBcl 2, TRAIL, inhibitory kaspáz.


Will Knowledge of the Mechanism of Apoptosis Lead to New Therapeutic Procedures?

Apoptosis (programmed cell death) ensures under physiological conditions cell homeostasis. Under pathologicalconditions excessive apoptosis, premature apoptosis or delayed or infinite apoptosis of cell is a sign of various seriousdiseases. Due to intensive research in this field it proved possible to assess nowadays at a molecular level a numberof pro- and anti-apoptotic factors and their function in the process of apoptosis. Apoptosis proceeds by external aswell as internal pathway. Factors involved in apoptosis are studied from the aspect of their possible therapeuticapplication in tissue cultures, experimental animals, and there are already some inicial reports from human pathology.Delayed or infinite apoptosis is a typical property of tumor cells. So far most attention was paid to two ways ofapoptosis induction of tumor cells: suppressed translation of the antiapoptic factor Bcl 2 by means of an antisensenucleotide and induction of apoptosis by TRAIL (TNF related apoptosis inducing ligand). Conversely a delay ofpremature apoptosis gives hope for hitherto untreatable neurodegenerative diseases, myelodysplastic syndromes,ischaemic events and some severe infections. This is achieved by means of peptides inhibiting caspases. Providedthat modulation of cell apoptosis will not be associated with inacceptable side-effects, it will become a newtherapeutic approach in of hitherto inadequately curable diseases.

Key words:
apoptosis therapeuticapplication, antiBcl 2, TRIAL, caspases inhibitors.


Autoři: R. Neuwirtová
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 460-464
Kategorie: Články

Souhrn

Apoptóza (programovaná smrt buňky) za fyziologických okolností zajišťuje buněčnou homeostázu. Za patologic-kých okolností excesivní apoptóza, předčasná apoptóza nebo oddálená (či nekonečná) apoptóza buněk je znakemrůzných závažných chorob. Díky intenzivnímu výzkumu na tomto poli se dnes podařilo určit na molekulární úrovniřadu pro- a antiapoptotických faktorů a jejich funkcí v procesu apoptózy. Ta probíhá tzv. vnější a vnitřní cestou.Faktory účastnící se apoptózy jsou studovány z hlediska jejich možného terapeutického využití na tkáňovýchkulturách, experimentálních zvířatech a první zprávy jsou již i z lidské patologie. Oddálená či nekonečná apoptózaje charakteristickou vlastností nádorových buněk. Zatím jsou nejvíce prostudovány dva způsoby indukce apoptózyu nádorových buněk: je to potlačení translace antiapoptotického faktoru Bcl 2 pomocí antisense nukleotidu a indukceapoptózy TRAILem (TNF related apoptosis inducing ligand). Naopak oddálení předčasné apoptózy je nadějí prodosud neléčitelné neurodegenerativní choroby, myelodysplastický syndrom, ischemické příhody a některé těžkéinfekce. Daří se to pomocí peptidů inhibujících kaspázy, které jsou výkonným systémem apoptotického zánikubuňky. Za předpokladu, že modulace apoptózy buněk nebude mít neúnosné vedlejší účinky, stane se novým způsobemléčby pro řadu dosud nedostatečně léčitelných chorob.

Klíčová slova:
apoptóza terapeutické využití, antiBcl 2, TRAIL, inhibitory kaspáz.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa