METABOLICKÝ ROZVRAT U NESPECIFICKÝCHSTŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ


METABOLICKÝ ROZVRAT U NESPECIFICKÝCHSTŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ

Primární úlohou zažívací trubice je příjem a další zpracování tekutin a potravy. Kromě toho tvoří anatomickouhranici mezi vnějším světem a vnitřním prostředím organizmu a plní důležitou roli v parakrinní a endokrinní sekreci.Specifickou skupinu onemocnění zažívací trubice, které jsou častými příčinami selhání střeva, tvoří tzv. nespecifickéstřevní záněty, nejčastěji zastoupené ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí. Poškození integrity střevní sliznicea obranných mechanizmů vede ke zvýšení propustnosti střevní stěny pro antigeny z potravy, saprofytické bakteriea patogenní mikroorganizmy. Pokud je střevo ohroženo selháním, nabývají na významu faktory určující jehoreziduální funkci. Nejdůležitějšími jsou rozsah a lokalizace primárního onemocnění. Velmi důležité jsou předchozíoperace střeva a adaptace jeho reziduálních částí. V neposlední řadě má význam možnost perorálního nebo enterál-ního příjmu potravy. V závislosti na rizikových faktorech a reziduální funkci střeva lze očekávat určité komplikace:dehydrataci, minerálovou dysbalanci, projevy proteinoenergetické malnutrice, infekční komplikace a syndrommnohočetné orgánové dysfunkce. V rámci dalšího postupu je nutné rozhodnout, zda zažívací trubice bude v procesurealimentace využita nebo z něho vyloučena. Péče o pacienty s nespecifickými střevními záněty v kritickém stavumusí být zajištěna na jednotce intenzivní péče.

Klíčová slova:
nespecifické střevní záněty, selhání střeva, metabolický rozvrat.


Metabolic Disorders at Inflammatory Bowel Diseases

The primary function of the gastrointestinal system is to assist the intake and further processing of food and liquids.Besides that, it forms an anatomical barrier between the external environment and internal milieu. It is also highlyimportant for its paracrine and endocrine function. Inflammatory bowel diseases, which frequently cause a gastro-intestinal failure, form a specific group. Most frequently it is the ulcerative colitis and Crohn’s disease. Impairedintegrity of the gastrointestinal mucosa and failure of protective mechanisms lead to the increased permeability ofthe intestinal wall for antigens derived from food, saprophytic bacteria and pathogenic microorganisms. When thegastrointestinal failure is threatening, factors determining its residual function become more important. As decisivereveals the severity and location of the primary disease. Previous surgeries and adaptation of the residual part of thegastrointestinal system are important, as well as the possibility of peroral or enteral nutrient intake. Depending onthe presence of risk factors and the degree of residual gut function, some complications can be expected: dehydration,mineral disorders, symptoms of protein and energy depletion, infection, and multiple organ dysfunction syndrome.It is highly important to decide whether the gastrointestinal system will be included into or excluded from the processof realimentation. Critically ill patients with inflammatory bowel diseases should be treated at an intensive care unit.

Key words:
inflammatory bowel diseases, gastrointestinal failure, metabolic disorders.


Autoři: M. Hrubý ;  F. Novák;  prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.;  F. Polák
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 456-459
Kategorie: Články

Souhrn

Primární úlohou zažívací trubice je příjem a další zpracování tekutin a potravy. Kromě toho tvoří anatomickouhranici mezi vnějším světem a vnitřním prostředím organizmu a plní důležitou roli v parakrinní a endokrinní sekreci.Specifickou skupinu onemocnění zažívací trubice, které jsou častými příčinami selhání střeva, tvoří tzv. nespecifickéstřevní záněty, nejčastěji zastoupené ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí. Poškození integrity střevní sliznicea obranných mechanizmů vede ke zvýšení propustnosti střevní stěny pro antigeny z potravy, saprofytické bakteriea patogenní mikroorganizmy. Pokud je střevo ohroženo selháním, nabývají na významu faktory určující jehoreziduální funkci. Nejdůležitějšími jsou rozsah a lokalizace primárního onemocnění. Velmi důležité jsou předchozíoperace střeva a adaptace jeho reziduálních částí. V neposlední řadě má význam možnost perorálního nebo enterál-ního příjmu potravy. V závislosti na rizikových faktorech a reziduální funkci střeva lze očekávat určité komplikace:dehydrataci, minerálovou dysbalanci, projevy proteinoenergetické malnutrice, infekční komplikace a syndrommnohočetné orgánové dysfunkce. V rámci dalšího postupu je nutné rozhodnout, zda zažívací trubice bude v procesurealimentace využita nebo z něho vyloučena. Péče o pacienty s nespecifickými střevními záněty v kritickém stavumusí být zajištěna na jednotce intenzivní péče.

Klíčová slova:
nespecifické střevní záněty, selhání střeva, metabolický rozvrat.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa