FENOFIBRATE 250 SR PHARMAVIT U NEMOCNÝCHSE SMÍŠENOU HYPERLIPOPROTEINÉMIÍVýsledky sledování u 189 nemocných ze 13 center v ČR


FENOFIBRATE 250 SR PHARMAVIT U NEMOCNÝCHSE SMÍŠENOU HYPERLIPOPROTEINÉMIÍVýsledky sledování u 189 nemocných ze 13 center v ČR

Východisko.
Hyperlipoproteinémie představují jeden z nejzávažnějších rizikových faktorů předčasné manifestaceaterosklerózy, především ischemické choroby srdeční. U nemocných po infarktu myokardu je z poruch tukovéhometabolizmu nejčastěji diagnostikována smíšená hyperlipoproteinémie. V její terapii hrají stále významnou úlohufibráty. Na našem trhu byl nejnověji registrován další přípravek obsahující mikronizovaný fenofibrát, Fenofibrate250 SR Pharmavit. Cílem našeho sledování bylo ověřit efekt tohoto přípravku u téměř 200 nemocných se smíšenouhyperlipoproteinémií.Metody a výsledky. Do statistické analýzy účinnosti léčby bylo tedy zařazeno 187 osob (115 mužů, 72 žen). Dalšícharakteristiky tohoto souboru následují (průměr ± SD): věk 54,0±10,7 let, výška 172,0±8,7 cm, hmotnost, BMI28,0±3,1. Výskyt rizikových faktorů a klinických projevů aterosklerózy byl následující: ICHS 18,2 %, infarktmyokardu 7,5 %, ICHDK 4,3 %, CMP 5,3 %, kouření 27,8 %, arteriální hypertenze 63,6 %, diabetes mellitus 17,6 %a pozitivní rodinná anamnéza z hlediska ICHS 50,3 % osob. 44,9 % osob již bylo někdy v minulosti léčenohypolipidemiky. Byly sledovány základní parametry lipidového metabolizmu, cholesterol, LDL a HDL cholesterola triglyceridy. Jako vedlejší parametry byly stanoveny kyselina močová, fibrinogen a glykémie, další biochemicképarametry sloužily pro monitorování bezpečností léčby. Koncentrace cholesterolu 7,05±0,91 mmol/l se snížila na6,44±0,89 mmol/l, tedy o téměř 15 %. Pokles koncentrace triglyceridů 4,43±-1,84 mmol/l na 2,64±-1,34 mmol/l bylještě výraznější a reprezentoval 41 %. HDL-cholesterol se zvýšil o téměř 15 %, LDL-cholesterol naopak pokleslo 12 %. Statisticky významně se snížila koncentrace významnosti. Léčba byla nemocnými dobře tolerována, vysaditji bylo třeba předčasně pouze u 1 nemocného.Závěr. Fenofibrat 250 SR Pharmavit je podle výsledků klinického sledování u téměř 200 nemocných se smíšenouhyperlipoproteinémií účinným a dobře tolerovaným hypolipidemikem.

Klíčová slova:
smíšená hyperlipoproteinémie, fibráty, cholesterol, triglyceridy, hypolipidemika.


Fenofibrate 250 SR Pharmavit in Patients with Mixed Hyperlipoproteinemia. Search Resultsin 189 Patients from 13 Centres in the Czech Republic

Background.
Hyperlipoproteinemia represents one of the major risk factors in the early atherosclerosis manifes-tation, namely in the ischaemic heart disease. In patients after the myocardial infarction, mixed hyperlipoproteinemiabecomes the most frequently diagnosed impairment of the lipid metabolism. In the therapy, fibrates begin to playan important role. A new remedy containing micronised fenofibrate (Fenofibrate 250 SR Pharmavit) was recentlyregistered for the Czech market. The aim of our study was to test its effects in almost 200 patients with mixedhyperlipoproteinemia.Methods and Results. Into statistical analysis of the treatment effectiveness 187 persons (115 males, 72 females)were included. Other characteristics of the studied group (mean ± SD): age 54.0±10.7 years, stature 172.0±8.7 cm,weight, BMI 28.0±3.1. Prevalence of risk factors and clinical manifestations of the atherosclerosis: ICHS 18.2%,myocardial infarction 7.5%, ICHDK 4.3%, CMP 5.3%, smoking 27.8%, arterial hypertension 63.6%, diabetesmellitus 17.6%, positive family history in ICHS 50.3%. 44.9% persons had been treated with hypolipidemics. Basicparameters of the lipid metabolism, cholesterol, LDL and HDL cholesterol and triglycerides were studied. Plasmalevels of uric acid, fibrinogen, glucose and other biochemical parameters were also used to monitor the safeness ofthe treatment. Cholesterol concentration (7.05±0.91 mmol/l) decreased (6.14±0.89 mmol/l) almost by 15%. Trigly-ceride concentration decrease (from 4.43±1.84 mmol/l to 2.64±1.34 mmol/l) was more intensive (41%). HDL-cho-lesterol increased by almost 15%, while LDL-cholesterol decreased by 12%. Statistically significantly decreasedlevel of the uric acid (12%), fibrinogene decrease (8.4%) reached only marginal significance. Treatment was welltolerated, only in one patient it was necessary to cut it prematurely.Conclusions. According clinical tests which included almost 200 patients with mixed hyperlipoproteinemia,Fenofibrate 250 SR Pharmavit stands for an effective and well tolerated hypolipidemics.

Key words:
mixed hyperlipoproteinemia, fibrates, cholesterol, triglycerides, hypolipidemics.


Autoři: R. Češka;  T. Štulc
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 369-373
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Hyperlipoproteinémie představují jeden z nejzávažnějších rizikových faktorů předčasné manifestaceaterosklerózy, především ischemické choroby srdeční. U nemocných po infarktu myokardu je z poruch tukovéhometabolizmu nejčastěji diagnostikována smíšená hyperlipoproteinémie. V její terapii hrají stále významnou úlohufibráty. Na našem trhu byl nejnověji registrován další přípravek obsahující mikronizovaný fenofibrát, Fenofibrate250 SR Pharmavit. Cílem našeho sledování bylo ověřit efekt tohoto přípravku u téměř 200 nemocných se smíšenouhyperlipoproteinémií.Metody a výsledky. Do statistické analýzy účinnosti léčby bylo tedy zařazeno 187 osob (115 mužů, 72 žen). Dalšícharakteristiky tohoto souboru následují (průměr ± SD): věk 54,0±10,7 let, výška 172,0±8,7 cm, hmotnost, BMI28,0±3,1. Výskyt rizikových faktorů a klinických projevů aterosklerózy byl následující: ICHS 18,2 %, infarktmyokardu 7,5 %, ICHDK 4,3 %, CMP 5,3 %, kouření 27,8 %, arteriální hypertenze 63,6 %, diabetes mellitus 17,6 %a pozitivní rodinná anamnéza z hlediska ICHS 50,3 % osob. 44,9 % osob již bylo někdy v minulosti léčenohypolipidemiky. Byly sledovány základní parametry lipidového metabolizmu, cholesterol, LDL a HDL cholesterola triglyceridy. Jako vedlejší parametry byly stanoveny kyselina močová, fibrinogen a glykémie, další biochemicképarametry sloužily pro monitorování bezpečností léčby. Koncentrace cholesterolu 7,05±0,91 mmol/l se snížila na6,44±0,89 mmol/l, tedy o téměř 15 %. Pokles koncentrace triglyceridů 4,43±-1,84 mmol/l na 2,64±-1,34 mmol/l bylještě výraznější a reprezentoval 41 %. HDL-cholesterol se zvýšil o téměř 15 %, LDL-cholesterol naopak pokleslo 12 %. Statisticky významně se snížila koncentrace významnosti. Léčba byla nemocnými dobře tolerována, vysaditji bylo třeba předčasně pouze u 1 nemocného.Závěr. Fenofibrat 250 SR Pharmavit je podle výsledků klinického sledování u téměř 200 nemocných se smíšenouhyperlipoproteinémií účinným a dobře tolerovaným hypolipidemikem.

Klíčová slova:
smíšená hyperlipoproteinémie, fibráty, cholesterol, triglyceridy, hypolipidemika.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa