CD4+ LYMFOPENIE A POOPERAČNÍIMUNOSUPRESE V KARDIOCHIRURGII


CD4+ LYMFOPENIE A POOPERAČNÍIMUNOSUPRESE V KARDIOCHIRURGII

Pestrost a proměnlivost biologických reakcí je podmínkou adaptace živých organizmů na změny zevního prostředí.Reakce imunitního systému umožňují přežití i v extrémních podmínkách. Moderní medicína často vytváří situace,s nimiž se organizmus v průběhu fylogeneze nesetkal. Díky současné technice dnes přežívají nemocní se závažnýmiprojevy orgánového selhávání i nemocní s rozsáhlými formami poranění. Objevují se i nové infekční choroby, jakoje HIV/AIDS. Přes rozsáhlou paletu zevních inzultů je patrné, že organizmus mobilizuje obranné reakce podlespolečného schématu. Stejně tak i vyčerpání obranného potenciálu probíhá podle stejného archetypálního vzorce.V případě imunitní odpovědi zprostředkované buňkami, jejíž bezchybný průběh má pro organizmus v kritickýchsituacích zásadní důležitost, začíná ztráta obranyschopnosti výpadkem reaktivity T-lymfocytů na specifické antigenya končí chyběním jejich odpovídavosti na polyklonální mitogeny. V článku jsou probírány patogenetické mechaniz-my provázející rozvoj imunodeficitních stavů vyvolaných infekčními i neinfekčními podněty se zřetelem nakardiochirurgické operace v mimotělním oběhu.

Klíčová slova:
mimotělní oběh, chirurgické trauma, cytokiny, mitogeny, antigeny Th1/Th2 lymfocyty, CD4+


CD4+ Lymphopenia and Post-Operative Immunosupression in Cardiac Surgery

The diversity and heterogeneity of biologic reactions is a condition sine qua non for the adaptation of live organismsto changes of external environment. Reactions of the immune system enable survival even in extreme conditions.Modern medicine often reaches situations never met by the organism in phylogenesis. Thanks to up-to-datetherapeutical approaches many patients survive with grave symptoms such as multiple organ failure and extensiveforms of injury. New infectious diseases are emerging, e.g. HIV/AIDS. Notwithstanding the broad array of externalinsults, it becomes obvious that organisms mobilize defence reactions according to a general scheme. Likewise,exhaustion of the immune potential occurs according to an archetypal pattern. In the case of cell-mediated immunitythe faultless course of which is of critical importance for organisms in extreme conditions, the loss begins with theabsence of reactivity of T-cells to specific antigens to end with the absence of their reactivity to polyclonal mitogens.The article deals with pathogenic mechanisms underlying the onset of immunodeficiences caused by both infectiousand non-infectious stimuli with special regard being focused on cardiac surgery in extracorporeal circuit.

Key words:
extracorporeal circuit, surgical trauma, cytokines, mitogens, antigens, Th1/Th2 T-cells, CD4+


Autoři: P. Kuneš
Působiště autorů: Kardiochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 1 Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 361-368
Kategorie: Články

Souhrn

Pestrost a proměnlivost biologických reakcí je podmínkou adaptace živých organizmů na změny zevního prostředí.Reakce imunitního systému umožňují přežití i v extrémních podmínkách. Moderní medicína často vytváří situace,s nimiž se organizmus v průběhu fylogeneze nesetkal. Díky současné technice dnes přežívají nemocní se závažnýmiprojevy orgánového selhávání i nemocní s rozsáhlými formami poranění. Objevují se i nové infekční choroby, jakoje HIV/AIDS. Přes rozsáhlou paletu zevních inzultů je patrné, že organizmus mobilizuje obranné reakce podlespolečného schématu. Stejně tak i vyčerpání obranného potenciálu probíhá podle stejného archetypálního vzorce.V případě imunitní odpovědi zprostředkované buňkami, jejíž bezchybný průběh má pro organizmus v kritickýchsituacích zásadní důležitost, začíná ztráta obranyschopnosti výpadkem reaktivity T-lymfocytů na specifické antigenya končí chyběním jejich odpovídavosti na polyklonální mitogeny. V článku jsou probírány patogenetické mechaniz-my provázející rozvoj imunodeficitních stavů vyvolaných infekčními i neinfekčními podněty se zřetelem nakardiochirurgické operace v mimotělním oběhu.

Klíčová slova:
mimotělní oběh, chirurgické trauma, cytokiny, mitogeny, antigeny Th1/Th2 lymfocyty, CD4+

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa