TREATMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTSWITH NON-HODGKIN´S LYMPHOMA


TREATMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTSWITH NON-HODGKIN´S LYMPHOMA

Background.
To determine the feasibility and results of treatingchildren with non-Hodgkin´s lymphomas (NHL)according to very intensive protocols based on the German Berlin Frankfurt Münster NHL 90study.Methods and Results. From 1991 until 1995 eighty two patients less than18 years of age with NHL were admittedto our department. Sixty three of them were eligible for the study. The entire groupconsisted of 43 males and 20females (ratio 2.1 : 1). Median age was 10 2/12 years. Eleven had stage I disease, 4 stageII, 29 stage III and 19 stageIV disease. Histologies represented were: large cell lymphoma 22, lymphoblastic lymphoma19, and Burkittlymphoma 10 patients. In 12 cases the immunophenotype was not further classified as toB-cell or T-cell subtype.Patients were stratified into the therapy groups „B“ or „non B“ according tohistopathology, clinical stage and LDHlevel. Therapy for the B group consisted of 2, 4 or 6 courses of intensive 5 day pulses of6 drugs. Patients in thenon B group received the protocol for acute lymphoblastic leukemia including reinductionand CNS irradiation foradvanced stages. At a median follow-up of 35 months the probability of event free survival(pEFS) at 5 years 70%and overall survival 73% for entire group. For therapy group B pEFS was 76%. The non Btherapy group had a pEFS60% (p = 0.22). There was a significantly better outcome for children classified as stageI and II. There was nostatistical difference between stage III and IV. Treatment results were comparable betweenNHL subtypes, exceptfor large cell lymphomas, which did significantly better (pEFS 90%).Conclusions. The use of protocols based on BFM 90 study in the CzechRepublic was feasible. The pEFS areapproximately 10% lower than the German study but comparable to some other studies.Outcome for large celllymphomas was excellent. Reduction of treatment related complication and mortality rate aswell as more preciseclassification are required.

Klíčová slova:
non-Hodgkin lymphoma, children, BFM 90 protocols, treatment.


Léčba dětí a adolescentů s non-Hodgkinským lymfomem.

Východisko.
Cílem studie bylo posoudit použitelnost a ověřit léčebnévýsledky u dětí s non-hodgkinskýmlymfomem léčených (NHL) vysoce intenzivními německými protokoly Berlin-Frankfurt-Münster90 studie.Metody a výsledky. Od ledna roku 1992 do prosince roku 1996 jsme na našikliniku přijali s diagnózou NHL 82pacientů mladších 18 let. Z nich 63 se kvalifikovalo do studie. Skupina byla složenaze 43 chlapců a 20 dívek (poměr2,1 : 1) s mediánem věku 10 let dva měsíce. Jedenáct dětí bylo zařazeno do klinickéhostadia I, čtyři do stadia II,29 do stadia III a 19 do stadia IV. Histologicky nejčastějším typem byly velkobuněčnélymfomy (22krát), lymfo-blastické lymfomy (19krát) a lymfomy Burkittova typu (10krát). Dvanáctkrát byloonemocnění klasifikováno doskupiny B nebo T buněčné malignity, imunofenotyp nebylo možné blíže určit. Nemocnéjsme stratifikovali doléčebných skupin „B“ nebo „non B“ v závislosti na histopatologii, klinickémstadiu a hodnotách LDH. Léčebnástrategie pro skupinu B se skládala ze 2 nebo 4 nebo 6 cyklů vysoce intenzivní pětidenníchemoterapie po předchozícytoreduktivní předfázi. Pacienty zařazené do skupiny non B jsme léčili protokolypro akutní lymfoblastickouleukémii obsahující reindukci a ozáření CNS u pokročilých onemocnění.S mediánem sledování 35 měsíců jsme dosáhli u celého souboru probability, event.free survival (pEFS) 70 %v pěti letech a 73 % celkového přežití. U léčebné skupiny B bylo pEFS 76 % askupiny non B 60 % (p = 0,22).Signifikantně lepších výsledků jsme dosáhli u dětí zařazených do stadií I a II.Statisticky nevýznamné byly rozdílyu stadií III a IV. Srovnatelné byly výsledky s přihlédnutím k histopatologickým typůms výjimkou velkobuněčnýchlymfomů, jejichž prognóza byla lepší (pEFS 90 %).Závěry. Prokázali jsme možnost používat vysoce náročné německéprotokoly BFM i v České republice. VýsledkypEFS jsou ve srovnání s výsledky BFM studie přibližně o 10 % horší, ale srovnatelnés daty publikovanými některýmijinými studiemi. Výsledek dosažený u velkobuněčných lymfomů považujeme za vynikající.Za nutné považujemesnížit počet léčebných komplikací a z nich vyplývající mortalitu, i zpřesnitklasifikaci lymfomů.

Key words:
non-hodgkinský lymfom, děti, BFM 90 protokoly, léčba.


Autoři: P. Kavan;  E. Kabíčková;  P. Gajdoš 1;  J. Koutecký;  V. Šmelhaus;  J. Staňková;  K. L. Mcclain 2
Působiště autorů: Department of pediatric oncology, University hospital Motol, Prague, Czech Republic 1 Institute of public health, Prague, Czech Republic 2 Texas Children´s Cancer Center, Baylor College of Medicine, Houston, TX
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 40-46
Kategorie: Články

Souhrn

Background.
To determine the feasibility and results of treatingchildren with non-Hodgkin´s lymphomas (NHL)according to very intensive protocols based on the German Berlin Frankfurt Münster NHL 90study.Methods and Results. From 1991 until 1995 eighty two patients less than18 years of age with NHL were admittedto our department. Sixty three of them were eligible for the study. The entire groupconsisted of 43 males and 20females (ratio 2.1 : 1). Median age was 10 2/12 years. Eleven had stage I disease, 4 stageII, 29 stage III and 19 stageIV disease. Histologies represented were: large cell lymphoma 22, lymphoblastic lymphoma19, and Burkittlymphoma 10 patients. In 12 cases the immunophenotype was not further classified as toB-cell or T-cell subtype.Patients were stratified into the therapy groups „B“ or „non B“ according tohistopathology, clinical stage and LDHlevel. Therapy for the B group consisted of 2, 4 or 6 courses of intensive 5 day pulses of6 drugs. Patients in thenon B group received the protocol for acute lymphoblastic leukemia including reinductionand CNS irradiation foradvanced stages. At a median follow-up of 35 months the probability of event free survival(pEFS) at 5 years 70%and overall survival 73% for entire group. For therapy group B pEFS was 76%. The non Btherapy group had a pEFS60% (p = 0.22). There was a significantly better outcome for children classified as stageI and II. There was nostatistical difference between stage III and IV. Treatment results were comparable betweenNHL subtypes, exceptfor large cell lymphomas, which did significantly better (pEFS 90%).Conclusions. The use of protocols based on BFM 90 study in the CzechRepublic was feasible. The pEFS areapproximately 10% lower than the German study but comparable to some other studies.Outcome for large celllymphomas was excellent. Reduction of treatment related complication and mortality rate aswell as more preciseclassification are required.

Klíčová slova:
non-Hodgkin lymphoma, children, BFM 90 protocols, treatment.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa