INZULIN, LÉČBA INZULINEM


INZULIN, LÉČBA INZULINEM

V práci jsou shrnuty základní poznatky o tvorbě inzulinu, jeho sekreci a vazbě na inzulinový receptor a dalšíchdějích na postreceptorové úrovni. Jsou zde základní indikace k léčbě inzulinem, a to i mimo oblast diabetologie.V samotné části je stručně shrnuta historie od objevu inzulinu až do současné doby s moderními léčebnými postupy(inzulinová pera, inzulinové pumpy). Největší rozsah práce je věnován současným inzulinovým preparátům a jejichléčebnému uplatnění. Rovněž je zde věnována samostatná část absorpci inzulinu a možnostem ovlivnění inzulino-vého působení. Je zde poukázáno na některé rozdíly v absorpci inzulinu v závislosti na místě vpichu inzulinu,koncentraci inzulinu, tělesné teplotě a dalších ovlivnitelných faktorech.Cílem práce je podat souhrnný pohled na inzulin a léčebné využití od jeho objevu až do současnosti.

Klíčová slova:
inzulin, absorpce inzulinu, inzulinový režim.


Insulin and Insulin Treatment

The author summarizes basic findings on the formation of insulin, its secretion and bond to insulin receptors andother phenomena at the post-receptor level. He summarizes basic indications for insulin treatment also beyond thesphere of diabetology. In a separate part the author summarizes briefly the history since the discovery of insulin upto the present time with modern therapeutic procedures (insulin injections, insulin pumps). The greatest part of thepaper is devoted to contemporary insulin preparations and their use in therapy. A separate section is devoted also toinsulin absorption and ways to influence its action. Attention is drawn to some differences in insulin absorption inrelation to the site of injection, insulin concentration, body temperature and other factors which can be influenced.The objective of the paper is an overview of insulin and its use in therapy since to discovery of insulin to thepresent time.

Key words:
insulin, insulin absorption, insulin regime.


Autoři: G. Šindelka
Působiště autorů: III. interní klinika I. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 35-39
Kategorie: Články

Souhrn

V práci jsou shrnuty základní poznatky o tvorbě inzulinu, jeho sekreci a vazbě na inzulinový receptor a dalšíchdějích na postreceptorové úrovni. Jsou zde základní indikace k léčbě inzulinem, a to i mimo oblast diabetologie.V samotné části je stručně shrnuta historie od objevu inzulinu až do současné doby s moderními léčebnými postupy(inzulinová pera, inzulinové pumpy). Největší rozsah práce je věnován současným inzulinovým preparátům a jejichléčebnému uplatnění. Rovněž je zde věnována samostatná část absorpci inzulinu a možnostem ovlivnění inzulino-vého působení. Je zde poukázáno na některé rozdíly v absorpci inzulinu v závislosti na místě vpichu inzulinu,koncentraci inzulinu, tělesné teplotě a dalších ovlivnitelných faktorech.Cílem práce je podat souhrnný pohled na inzulin a léčebné využití od jeho objevu až do současnosti.

Klíčová slova:
inzulin, absorpce inzulinu, inzulinový režim.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa